Gönderen Konu: 2011-2012 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı (Resmi Gazete)  (Okunma sayısı 14367 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
BU ALANA SPONSOR OLABİLİRSİNİZ...

KARAR

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2011-2012 AV DÖNEMİ
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI


Karar Tarihi :14.06.2011

Karar No: 10

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ve raporlar ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2011-2012 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar


MADDE 1- Bu kararda geçen (1):


a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı:
4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan:
Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek:
El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla   (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını, bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler, Avlanma Süreleri ve Günleri

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.Tablo-1:
Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

(2)Tablo-1’de belirtilen:
avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.

(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Atmacacılık sertifikası sahibi avcılar için serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu avlanma süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 05.08.2011-17.10.2011 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlama: 02 Eylül 2011- 31 Ekim 2011 tarihleri arasında her gün atmaca yakalanabilir. Ancak atmacayla avlanılması durumunda MAK’la belirlenen ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.
Avlanma Limitleri

MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne, en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

(4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar MAK tarafından onaylanmış sayılır, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.

Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesi gereği koruma ve kontrolle görevli olan birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.milliparklar.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır.

(5) Tescil edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında; avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr  adresinde yayınlanacaktır.

Bu av dönemi içerisinde MAK kararının yayınlanmasından sonra yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, www.milliparklar.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyuracaktır.

Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler MAK’ca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2011-2012 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına MAK’ca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ile 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki MAK tarafından sınırları belirtilen avlaklarda,

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (OGM’ye teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) OGM tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında.

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri,

ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskun yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV’te belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 8. fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 8. fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,

d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

(2) a) 8. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7. maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda,

b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında; 8. maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir.

Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar


MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’de belirtilen “Tabiatı Koruma Alanları”nda; EK LİSTE-VII’de belirtilen “Tabiat Parkları”nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE-VI’da belirtilen “Milli Parklar” ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda;

(2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar.

(3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde protokol çerçevesinde belirlenen sahalar hariç, avlanmak yasaktır. Bu sahalarda av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri


Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

Madde 10- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır:

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar ile ses ve hareket kabiliyetine sahip mekanik veya elektronik mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 05 Ağustos-17 Ekim 2011 tarihleri arasında Gaço Kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler, ulaşım aracı olarak kullanılırken,  avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.

Bu araçların içerisinde baraj gölü, tabii göl, deniz, lagün, nehir, bataklık ve sazlıklarda avlanılamaz.

Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.

d) Kuş avında yivli av tüfekleri kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

f) Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.

Yasaklanan avlanma usulleri


MADDE 11- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10. maddenin (ç) bendinin 1. fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av ve yaban hayvanlarını, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dahil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre içerisinde rahatsız etmek,

h) Tabii göller ve sulak sahaların çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.

Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan kişiler, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir.

ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek yasaktır, bunlar ev, işyerleri ile özel arazilerde izinsiz olarak bulundurulamaz.

i) Avlaklarda, av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda tedavilerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; buralara ulaşılamaması durumunda ise jandarmaya haber verilmeli veya teslim edilmelidir.

j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

k) Av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı, aynı anda bir sahada avlanamaz.

l) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri


MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

a) Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez.

Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır.

b) Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları özelliği taşıyan sahalarda, Bakanlık Makamından alınan genel ve devlet avlaklarının tesisi, tescili, işletilmesi ve yönetimine ilişkin esas ve usullerle ilgili Olur kapsamında il müdürlüklerince belirlenen kotalar dahilinde sürek avı yapılabilecektir.

c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

d) Avcılar, yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliğiyle ilgili köylere duyuru yapacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 13- (1) Yaban domuzunun belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, II. grup memeliler arasında yeralan yaban domuzunun bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar

MADDE 14- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; her türlü zehirin; av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin; av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin; av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma


MADDE 15-(1) Yaban domuzu hariç, avına izin verile türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden;

a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.

(4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, 4915 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları

MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, il müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişilerden;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmak zorundadırlar.

(3) Yukarıda belirtilen kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ-bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

c) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca Bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminat üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında; bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz, bağlı olmadan bulundurulamaz.

d) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 4 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.

(4) Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MAK Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

MADDE 18- 4915 sayılı Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya OGM tarafından yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83. maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları da valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı

MADDE 20-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Bu kararın 7, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz.

Yürürlük

MADDE 21- Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.ALINTIDIR: Resmi Gazete


« Son Düzenleme: 19 Haziran 2011, 03:49:19 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #1 : 18 Haziran 2011, 20:16:50 »
EK LİSTE -IV

İLLERİMİZE GÖRE

1- MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2011-2012 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2- ÖRNEK AVLAK OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR,

3- YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR VE

4- YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR01-ADANA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Tufanbeyli İlçesi: Doğusu: Kayseri il sınırı Kuzeyi: Kayseri il sınırı ile çevrili alan arasında kalan kısımdır Batısı: 1484 rakımlı Orduyeri Tepenin 380 metre güneyinde yol ile birleştiği yerden yolu takiben Kocçağız Köyüne, oradan yolu takiben yolu takiben Tozlu Köyüne, oradan yolu takiben Cinlikaya kuru Deresine birleştiği yere, oradan Dereyi takiben 2529 rakımlı Cerdekliboyun Tepeye, oradan düz hatla Kayseri il sınırına, Güneyi: Kayseri il sınırının Gökoluk pınarı sırtından başlayıp, oradan sırtı takiben Seyrangediği sırtına, oradan sırtı takiben Seyran Tepeye, oradan sırtı takiben Seyrangediği sırtı, oradan sırtı takiben 2008 rakımlı Apalak Tepeye, oradan sırtı takiben Küçüksaykaş Tepeye, oradan sırtı takiben 1739 rakımlı Büyüksaytaş Tepeye, oradan sırtı takiben kuzeybatıya doğru Ayranlı Dere ile birleştiği yere, oradan güneye doğru Dereyi takiben 644 metre güneye doğru devam edip, oradan direk batıda AğDereye, oradan Ayvat Köyü yolu ile Karadağ sırtının birleştiği yere, oradan batıya doğru Karadağ sırtına, sırtı takiben 61 nolu bölme ile 87 nolu bölmenin birleştiği yere, oradan güneye doğru kuru Dereye, kuru Dereyi takiben sulu Dereye, oradan sulu Dereyi takiben 105 ile 106 nolu bölmenin birleştiği yere, oradan güneye doğru sırtı takiben 120 ile 119 nolu bölmenin birleştiği yere, oradan güneye doğru sırtı takiben Katran Tepeye, oradan sırtı takiben OT-3 bölmeciği ile 119 nolu bölmenin kuru Dere ile birleştiği yere, oradan batıya doğru 119 nolu bölmeciğin içerisindeki OT-2 ile Z bölmeciğini takiben 118 nolu bölmenin kuru Dere ile birleştiği yere, oradan batıya doğru düz hatla 1583 rakımlı Irbıktaş Tepeye, oradan güney batıya doğru düz hatla 1630.4 rakımlı Çal Tepeye, oradan Kafarlının Tepeye, oradan sırtı takiben Tufanbeyli İlçesinden Damlalı köy yolu ile birleştiği yere, oradan yolu takiben Damlalı Köyüne giden yol ile Kuzey batıya giden yol ayırımına, oradan Kuzey batı yolunu takiben 113 no’lu bölme ile 135 nolu bölmenin birleştiği yere, oradan güney batıya doğru sırtı takiben 1484 rakımlı Orduyeri Tepenin 380 metre güneyinde yol ile birleştiği yere.

2- Aladağ İlçesi (A): Doğusu: Zamantı çayı, Kuzeyi: Aladağ Milli Parkı, oradan Şamadan beli sırtını takiben Zamantı çayı’na birleştiği yer arasında kalan kısım, Batısı: Doğan Çayı ve Hızar Deresini takiben Aladağ Milli Parkına kavuştuğu yer, Güneyi: Zamantı çayından Küp Köyüne, oradan Darlık Köyüne, oradan Aladağ İlçesine giden yolun Doğan çayına kavuştuğu yer.

(B): Doğusu: Kızıldam Köyü içinden geçen Doğan çayının İmamoğlu ilçe sınırının birleştiği yerden başlayıp, çayı takiben İmamoğlu ilçesi sınırı, Kuzeyi: Doğan çayı, çayı takiben Kızıldam Köyünün İmamoğlu İlçesi sınırına birleştiği yer arasında kalan kısım. Batısı: Akören Beldesinden başlayıp karayolunu takiben Kelerbaşı (Çarkıpare), oradan yolu takiben Hasandede gediği, oradan yolu takiben Başpınar Yaylası, oradan yolu takiben Aladağ ilçesine giden yolun Doğan çayına kavuştuğu yer, Güneyi: İmamoğlu ilçesi karayolu ile Aladağ İlçesi karayolunun Eğner köprüsü üzerinden başlayıp karayolunu takiben Akören Beldesi.

3- Karaisalı İlçesi (A): Doğusu: Kızıldağ Yaylasından-Kızıldağ-Karaisalı yolunu takiben Umuttaşı Tepeye, sırtı takiben Kaplankaya Tepeye, oradan kızılkaya sırtını takiben ayakseki sırtına, sırtı takiben Kızıldağ-Karaisalı yoluna, oradan murtluca deposuna, oradan stabilize yolu takiben Nergizlik barajı bendine, Kuzeyi: Eneç Tepeden sırtı takiben Sulukuşak Tepeye, oradan sulukuşak sırtına, sırtı takiben Bozsivri Tepeye, sırtı takiben Kızıldağ Yaylasına kadar olan kısım arasında kalan yer, Batısı: Haçkırı istasyonundan stabilize yolu takiben Çakıt suyuna, suyu takiben köşk Tepe sırtının suya kavuştuğu yer, oradan sırtı takiben köşk Tepeye, sırtı takiben ortaoluk Mevkiine, oradan sırtı takiben Eneç Tepe, Güneyi: Nergizlik barajı bendinden Nergizlik barajı içinde kalmak üzere uzun sırta, sırtı takiben Botaş pompa istasyonunun arkasındaki sırta, sırttan kızgın Dereye, kızgın Dereden geçen yolu takiben Çakıt suyuna, oradan stabilize yolu takiben Haçkırı tren istasyonuna.

(B): Doğusu: Karaisalı İlçesinden başlayıp karayolunu takiben Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi, karayolunu takiben Fadıllı Köyü ile Gökkuyu Köyü yolunun kesiştiği yere, Kuzeyi: Mersin il sınırından başlayıp yolu takiben Kapıkaya Köyü, oradan yolu takiben Karaisalı İlçesi arasında kalan yer, Batısı: Mersin il sınırı, Güneyi: Fadıllı Köyü ile Gökkuyu Köyü yolunun kesiştiği yerden başlayıp Gökkuyu Köyü, oradan yolu takiben Mersin il sınırı.

4- Pozantı İlçesi: Doğusu: Pabuçlu yurdu Mevkiindeki ana sırttan başlayarak güneye doğru ana sırtı takiben ger dağına, ana sırtı takiben ötürük çukuru Tepeye, güneye doğru ana sırtı takiben büyük hondu Tepeye, ana sırtı takiben güvenç gediğinden Akdağa güneye doğru ana sırtı takiben ortaoluk Mevkiine, oradan yerkesiği Mevkiine, ana sırtı takiben direk taş Tepeye, takiben Pozantı İlçesi ile Karaisalı Orman İşletme müdürlüklerini ayıran ana suyu takiben Çakıt suyuna Kuzeyi: Harap Mevkiinden doğuya doğru orman yolunu takiben kevenliseki Dereye, oradan orman yolunu takiben ferikoğlu Mevkiine, oradan orman yolunu takiben Pabuçluyurt arasında kalan kısım, Batısı: Belemedik-Bürücek Yaylası arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı Tepeden kuzeye doğru ana sırtı takiben kuş kayası Tepeye, oradan ana sırtı takiben Kocaköy Tepeye, ana sırtı takiben küçük bağ Tepeye, oradan çakıt suyuna, çakıt suyunu takiben çınarlı pınar Dereye, oradan çoban pınarı Deresini kesen ilk orman yolunu kuzeye doğru takiben gökkepir sırtına, Gökkepir sırtını kesen orman yolunu kuzeye doğru takiben kocayer Mevkiine, oradan orman yolunu kuzeye doğru takiben Harap Mevkiine, Güneyi: Çakıt suyundan Pozantı Tarsus Orman İşletme Müdürlüklerini ayıran ana sırtı takiben deve Tepesine, deve Tepesinden batıya doğru ana sırtı takiben Belemedik-Bürücek yayalası arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı Tepeye.

5- Kozan İlçesi: Doğusu: Osmaniye il sınırı, Kuzeyi: Kozan-Feke güzergahı olan Gedikli köy yolu ayırımından başlar Ayrıcık Köyü, yolu takiben Gedikli Köyü, yolu takiben Eskimantaş Köyü, yolu takiben Karahamzalı Köyü, oradan doğuya doğru direk hattı takiben Osmaniye il sınırı, Batısı: Kozan ilçesi içinden geçen Feke ilçesi karayolundan başlayıp kozan-feke güzergâhı olan Gedikli köy yolu ayırımına kadar, Güneyi: Kozan-Kadirli ilçe yolunun kesiştiği yerden başlayıp karayolunu takiben Kozan ilçesine.

6-Ceyhan İlçesi: Doğusu: Sirkeli Köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, oradan yolu takiben İsalı Köyü, Kuzeyi: Yüreğir ilçe sınırından Misis (Yakapınar) köy yolundan başlayıp KızılDere Köyü yolu, oradan yolu takiben Sirkeli yolu arasında kalan alan, Batısı: Yüreğir ilçe sınırı, Güneyi: İsalı Köyü yolu, oradan yolu takiben Gündoğan Köyü, oradan yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı.

7- Yüreğir İlçesi: Doğusu: Ceyhan ilçe sınırı ve Çelemli Köyü yolu, Kuzeyi: Geçitli Beldesi, oradan yolu takiben Ceyhan İlçesi KızılDere köy yolu arasında kalan kısım, Batısı: Gökvelioğlu Köyü yolunu takiben Nacarlı Köyü, oradan yolu takiben Vayvaylı Köyü, oradan yolu takiben Geçitli Beldesi, Güneyi: Çelemli Köyü, yolu takiben Gökvelioğlu Köyü.

8- Feke İlçesi (A): Doğusu: Feke ilçesine bağlı Kogukçınar Köyü, Yaylaevleri Mevki ile Saimbeyli İlçesi içinde bulunan Himmetli köy yolunun birleştiği yerdeki ilçe sınırı ile Kozan ilçe sınırı. Kuzeyi: Saimbeyli ilçe sınırı arasında kalan yer. Batısı: Kozan ilçe sınırında bulunan Şerifli köy yolundan başlar Uğurlu bağ köy yolu, oradan yolu takiben Kırıkuşağı Köyüne, oradan yolu takiben Koğukçınar, oradan yolu takiben Yayla evleri Mevkiine, oradan yolu takibe Saimbeyli ilçe sınırı. Güneyi: Kozan ilçe sınırı.

(B): Doğusu: Saimbeyli ilçe sınırı Kuzeyi: Kayseri il sınırı arasında kalan yerdir. Batısı: Bahçecik Köyünden yolu takiben Doğan Deresine, oradan yolu takiben 1970 rakımlı Akkaya Tepeye, oradan yolu takiben Kayseri ili sınırında bulunan 2099 rakımlı Kolukırık Tepeye. Güneyi: Saimbeyli ilçe sınırının Gedikli Köyü yolunun kesiştiği yerden başlar, oradan yolu takiben Gedikli Köyüne, oradan yolu takiben Gedikli Köyü Tapırlı Mahallesine, oradan orman yolunu takiben Keher Mahallesi Sarıpınar Deresine, oradan düz hat ile Gürümze Köyüne, oradan orman yolunu takiben Bahçecik Köyüne.

9- İmamoğlu İlçesi: Doğusu: Kozan ilçe sınırından başlayıp, ÜçTepe Köyü Elifçeler mahallesi, yolu takiben ÜçTepe Köyü, oradan yolu takiben ÜçTepe Köyü menteş mahallesi, yolu takiben Otluk Köyü Cırıklar Mahallesi, yolu takiben Sevinçli köy yolundan Çörten Köyü yol sapağına, yolu takiben Pekmezci Köyünden doğuya doğru yolu takiben Alibeyli Köyü ile Yağızlar köy yolunun kesiştiği yere Kuzeyi: Aladağ ilçe sınırından başlayıp Kozan İlçesi sınırında bulunan Dayılar Köyü, oradan ilçe sınırını takiben ÜçTepe Köyü Elifçeler mahallesi arasında kalan kısım, Batısı: Karaisalı ilçe sınırı, takiben Aladağ ilçe sınırı Güneyi: Yağızlar köy yolunun kesiştiği yerden yolu takiben Cerenli Köyüne oradan yolu takiben Karlık Köyü, yolu takiben BozTepe Köyü, oradan yolu takiben MalTepe Köyü, oradan Eğeciuşağı Köyü, yolu takiben KepezTepe Köyü, yolu takiben Çatalan Barajı içerisindeki Karaisalı ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Pozantı İlçesi Devlet Avlağı: Doğusu: Niğde il sınırından başlayıp DSİ sulama kanalına, kanalı takiben Aşçıbekirli ile yukarı belemedik Köyüne (Kökçeler) giden yolun kesiştiği yere, yolu takiben Ayşe Deresini kestiği yere, Dereyi takiben 85 nolu bölmenin doğu sırtına, sırtı takiben gömel gediğine, oradan 300 metre sırtı takiben batıya, batıdan kuru Dereyi kestiği yere, oradan Dereyi takiben yazıcak Köyü yoluna, yolu takiben bağderesini kestiği yere, oradan Dereyi takiben gülsüm pınarına, oradan direk 121 rakımlı Tepeye, oradan sırtı takiben sürükge Tepeye, oradan sırtı takiben 209 nolu bölmenin doğusundan geçen ve Yukarıyirikler Köyü yolunun kestiği yere, oradan yolu takiben 250 ile 251 nolu bölmeleri birbirinden ayıran sırtın kestiği yere, oradan ören Dereye, oradan doğuya doğru Dereyi takiben 286 nolu bölme ile 287 nolu bölme arasındaki kuru Dereye, Dereyi takiben tellal Tepeye, oradan güneye doğru sırtı takiben 193 rakımlı büyükkara höyük Tepeye, oradan sırtı takiben Asar Yaylası yolunun kestiği yere, Kuzeyi: Niğde il sınırı arasında kalan kısım, Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Asar Yaylası yolunun kestiği yerden Ömerli köy yolunu takiben Ömerli Köyüne, oradan 376 nolu bölmenin doğusundaki sırta, oradan kuzeye doğru sırtı takiben 375 nolu bölmenin sırtı kestiği yere, oradan sırtı takiben Gözler Dereye, Dereyi takiben Ömerli Köyü yolu ile kesiştiği yere, oradan yolu takiben Niğde il sınırına.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Adana-Kahramanmaraş-HançerDeresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)02- ADIYAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe (A): Doğusu: Boğazözü-Kömür köy yollarını takiben Kaşköy yolundan Kanikürk köy yolunu takiben Pozan, Ağaçkonak, Varlık köy yolunu takiben Adıyaman-Çelikhan karayolu, KayaTepeköy yolu bağlantısı, TalanTepe, Mergevriden Pamuk çayını takiben Çatalağaç Köyünden Recep Çayına kadar Kuzeyi: Devlet Avlağı sınırından, Çelikhan ilçe sınırı Adıyaman il sınırından Gölbaşı ilçe sınırına kadar Batısı: Gölbaşı ilçe sınırı Güneyi: Gölbaşı-Besni ilçe sınırlarının birleşim noktasından Besni ilçe sınırı Tut ilçe merkezinden Kaşlıca yolu Dandırmaz Köyü, Yaylakonak Köyüne, köy yolunu takiben Kuşakkaya Köyünden sırt üzeri Ahmethoca Köyünden, Koru Köyü, Palanlı, Olgunlar, Kömür yoluna kadar.

(B): Doğusu: Baraj Gölü, Kuzeyi: Baraj Gölü, Batısı: Baraj Gölü, Güneyi: Baraj Gölü.

(C): Doğusu: Adıyaman-Kahta karayolundan İpekli-Aydınoluk Köyüne kadar Kuzeyi: Adıyaman-Kahta karayolu Batısı: Ziyaret çayı Güneyi: Kızılcapınar Köyü Yelbaba Ziyareti Aydınoluk Köyüne kadar

(D): Doğusu: Örenli Köyü (Pirin) Güneyi: Petrol mahallesinden EsenTepe mahallesine giden köy yolunu takiben Karadağ Mesire yerini altından geçerek Bağırsak ağzından güneye doğru Malatya-Adıyaman yolunu takiben Örenli mahallesine kadar Batısı: TPAO’ya ait petrol kuyuları, Ahmethoca köy yoluna kadar Kuzeyi: Ahmethoca Köyünden İmDere Köyüne giden köy yolunda ZeyDeresini takiben Değirmendereye kadar

2- Kahta-Sincik İlçesi: Doğusu: Gerger karayolunun Karadut köy yolu ayrımından Karadut istikametindeki Kahta ilçe sınırı, Kuzeyi: Bulam çayını takiben DilekTepenin alt tarafından Kahta çayı ile birleştiği yerden devam ederek Burmapınar-Kocahisar, Kıran-Subaşı köylerinden geçen Adıyaman-Pötürge yolunu takiben Nemrut Dağı Tümülüsü kuzeyindeki Adıyaman il sınırı Batısı: Boğazkaya Köyünden başlayarak Nolikovuk Köyünü takiben Bulan çayına kadar Güneyi: Boğazkaya, Kozağaç, köy yollarını takiben Karakuş Tümülüsüne giden köy yolu Sincik-Gerger yol ayrımından anayolu takiben KoçTepe-Bağbaşı köy yolunu takiben Aydınpınar Köyü Kemboğazını takiben Karadut Köyü yol ayrımına kadar

3- Sincik İlçesi: Doğusu: Taşkale Çayı Kuzeyi: Sincik-Çat köy yolu Batısı: Kahta-Sincik Devlet karayolu Güneyi: Sincik Devlet karayolundan başlayarak, Şahkulu köy yolu takiben Taş Kale Çayına kadar

4- Gölbaşı İlçesi: Doğusu: Aktoprak Köyünden güneye doğru Ozan Köyüne, Ozan Köyünden anayola yukarı Çöplüye, Yukarı Çöplüden, Yukarıkarakuyu Köyüne kadar Kuzeyi: Hacılar Köyü güneyinden Çörekçukuru üzerinden Savran-ÇalTepe köy yolu ve Göksu çayını takiben Aktoprak Köyüne kadar Batısı: Göynük Mahallesinden başlayarak kuzeye doğru İnekli (Yeşilova) Köyünü takiben HacılarKöyü güneyine kadar Güneyi: Belören Köyünden başlayarak güneybatıya doğru köy yolunu takiben Zombalı Tepeye, oradan kuzeybatıya doğru köy yolunu takiben Göynük mahallesine kadar

5- Gerger İlçesi: Doğusu: Fırat Nehri, Kuzeyi: Yenibardak Çayı, Batısı: Demirtaş köy yolu çay ile birleştiği kısım, Güneyi: Ceviz Pınarı-Gölyurt-Demirtaş köy yolları.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Çelikhan-Akdağ Devlet Avlağı: Doğusu: Mutlu Köyü’nün güneyindeki Fatihan Deresi’nden devam ederek İncirli Mezrasısı köy yolundan başlayarak Yağızatlı köy yolunun Bulam Çayı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Şıhment Deresi ile Besiki Deresi’nin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Köprüden başlayarak Yeni Çelikhan-Adıyaman karayolundan devam ederek Şıhment Deresi Besiki Deresinin birleştiği noktaya kadar, Güneyi: Yağızatlı Köyünden başlayarak Bulam Çayı devamında Çem-Değirmenden Aydoğdu batısındaki Adıyaman-Çelikhan karayolu köprüsüne kadar olan kısım03- AFYONKARAHİSAR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A): Kuzeydoğusu: Afyonkarahisar-Çay karayolu Kuzeyi: Afyonkarahisar-İzmir karayolu Batısı: Merkez-Sinanpaşa ilçe sınırı Güneyi: Kayadibi-Sazakbaşı-Küçükkalecik-Büyükkalecik-Değirmenayvalı-Sülün-Salar-Bozdoğan-Nuribey-Karaaslan yolu, bu yolun Afyonkarahisar-Çay karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı.

(B): Doğusu: Kütahya-Afyonkarahisar demiryolunun İhsaniye-Merkez ilçe sınırından Fethibey-Çayırbağ yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı, Kuzeyi: İhsaniye-Merkez ilçe sınırı Batısı: Yukarı Tandır -Saadet yolunun merkez İhsaniye ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Saadet-Bayramgazi yolu, Bayramgazi den itibaren Afyonkarahisar Kütahya yolunun Gecek Kaplıcası kavşağına kadar olan kısmı, Güneyi: Gecek Kaplıcaları kavşağından itibaren Saraydüzü-Fethibey yolu, bu yolun Afyonkarahisar Kütahya demiryolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı.

(C): Doğusu: Afyonkarahisar-Salar-Şuhut yolu Kuzeyi: Salar-Değirmenayvalı-Büyükkalecik yolu, Büyükkalecik’ten Serban’a giden yolun Sinanpaşa ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Merkez-Sinanpaşa ilçe sınırı Güneyi: Merkez-Şuhut ilçe sınırı

(D): Doğusu: Merkez İscehisar ilçe sınırı Kuzeyi: Merkez-İhsaniye ilçe sınırı Batısı: Merkez-İhsaniye ilçe sınırı Günetbatısı: Afyonkarahisar-İhsaniye karayolundan Omuzca’ya giden yol ayrımını takiben Omuzca-Burhaniye-Kozluca-Çıkrık-Çalışlar yolu

2- Bayat İlçesi: Doğusu: Bayat-Emirdağ ilçe sınırı Kuzeyi: Çukurkuyu-Eskigömü yolu, bu yolun Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Bayat ilçe merkezinden kuzeye doğru devam eden yolun Çukurkuyu-Eskigömü yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Afyonkarahisar-Ankara karayolu, bu yoldan Bayat ilçe merkezine giden yol

3- Çay İlçesi: Doğusu: Sultandağı-Çay İlçesi sınırı Kuzeyi: Çay-Sultandağı karayolu Batısı: Çay-Isparta-Yalvaç karayolu Güneyi: Isparta il sınırı

4- Dazkırı İlçesi: Doğusu: Dinar-Denizli Demiryolu Kuzeydoğusu: Dazkırı-Evciler ilçe sınırı Kuzeybatısı: Denizli il sınırı Batısı: Kızılören- Karaağaçkuyusu yolu, bu yolun Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güney Batısı: Dazkırı-Kızılören Köyü yolu

5- Dinar İlçesi (A): Doğusu: Yıprak-Kınık-Tatarlı yolu Kuzeyi: Yıprak-Haydarlı yolu Batısı: Haydarlı-Bağcılar yolu Güneyi: Dinar-Karaadilli yolunun Bağcılar yol ayrımından Kınık yol ayrımına kadar olan kısmı

(B): Doğusu: Eldere-Isparta yolu (ElDere Köyünden itibaren güneye doğru devam eden yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeydoğusu: Eldere-Çobansaray yolu, Kuzeybatısı: Çobansaray yol ayrımından itibaren Sandıklı-Dinar karayolu Batısı: Dinar ilçe merkezinden itibaren Dazkırıya giden yolu takiben Isparta’ya giden yol ayrımından itibaren Dinar-Dikici-Isparta yolu, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Isparta il sınırı

(C) Doğusu: Dinar-Çay karayolundan Ergenliye giden yol, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Dinar-Çay karayolunun Ergenli yol ayrımından Sandıklı-Dinar karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Sandıklı-Dinar karayolunun Eldere’ye giden yol ayrımından itibaren Dinar-Eldere-Isparta yolu, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Isparta il sınırı

6- Emirdağ İlçesi: (A): Doğusu: A.Piribeyli-Örenköy-Karakışla yolu Kuzeydoğusu: A.Piribeyli-Yarıkkaya-Eşrefli-Toklucak yolu Kuzeyi: Toklucak-Salihler-Hamzahacılı-Suvermez yolu Güneybatısı: Suvermez-Hisar-Davulga-Bademli yolu, bu yolu güneye doğru takiben Çukurcak-Karapınar’a giden yolla kesiştiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Bademli Örenköy yolunun Çukurcak-Karapınar’a giden yol kavşağından Karakışla-Leylekli-Örenköy yol kavşağına kadar olan kısmı

(B) Doğusu: Afyonkarahisar Ankara karayolunun Emirdağ-Eskişehir karayolunu kestiği noktadan itibaren Eskişehiril sınırına kadar Emirdağ Eskişehir karayolu Kuzeyi: Eskişehir il sınırı Batısı: Gömü-Sığracık-Gökçeyaka-Beyköy-Kılıçlı-Gedikevi yolu, bu yolun Eskişehir il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Gömü’den Eskişehir yol ayrımına kadar Afyonkarahisar-Ankara karayolu,

7- İhsaniye İlçesi: Doğusu: Afyonkarahisar-Eskişehir yolunun Gazlıgöl’den Eskişehir il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir il sınırı, Batısı: Afyonkarahisar-Kütahya demiryolu Güneyi: Afyonkarahisar-Kütahya demiryolu

8- Sinanpaşa, Sincanlı İlçeleri: Doğusu: Sinanpaşa-Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Merkez ilçe sınırından itibaren Düzağaç’a kadar Afyonkarahisar-İzmir karayolu Batısı: Düzağaç-Tokuşlar yolu Güneyi: Tokuşlar- Sinanpaşa-Ahmetpaşa-Kılıçaslan yolu, Başkomutan Tarihi Milli Park sınırı-TınazTepe-Kayadibi-Küçükkalecik yolu

9- Şuhut İlçesi: (A): Kuzeydoğusu: Şuhut-Çay ilçe sınırı Kuzeybatısı: Şuhut-Çay ilçe sınırından Karacaören yol ayrımına kadar Dinar-Çay karayolu Batısı: Dinar-Çay karayolundan itibaren Isparta-Afyonkarahisar il sınırına kadar olan Çay-Karacaören-Isparta karayolu Güneyi: Isparta il sınırı

(B): Doğusu: Afyonkarahisar-Şuhut yolu Kuzeyi: Şuhut- Merkez ilçe sınırı Batısı: Şuhut-Sinanpaşa-Sandıklı ilçe sınırları Güneyi: Şuhut- Aydın- Kavaklı-Başören yolu, bu yolun Sandıklı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı

10- Bolvadin İlçesi: Doğusu: Çaykışla-Büyükkarabağ yolu, bu yolu güneye doğru takiben Ortakarabağ yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Bolvadin-Emirdağ ilçe sınırı Batısı: Kemerkaya-Bolvadin karayolu, bu yol üzerinden Kutlu’ya giden yol ayrımından itibaren Kutlu-Nusratlı-Taşağıl-Karayokuş-Dipevler yolu Güneyi: Dipevler-Büyükkarabağ yolunun Dipevlerden Ortakarabağ’a giden yol ayrımına kadar olan kısmı

11- Hocalar İlçesi: Doğusu: Yağcı-Çepni yolu Kuzeyi: Yağcı-Çalca-Ağılhisar yolu Batısı: Ağılhisar-İhsaniye-Hocalar yolu Güneyi: Hocalar-Çepni yolu

12- İscehisar İlçesi: Kuzeydoğusu: Olukpınar-Karakaya yolu, bu yolun Afyonkarahisar-Ankara karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeybatısı: Olukpınar-Karaağaç-Çalışlar yolu Batısı: Afyonkarahisar-Ankara karayolundan Çalışlara giden yol Güneyi: Çalışlar yol kavşağından Karakaya Mah.yol kavşağına kadar olan Afyonkarahisar-Ankara karayolu

13- Kızılören İlçesi: Doğusu: Kızılören ilçe sınırından itibaren Menteş-Kızılören-Gülyazı yolu, bu yolun Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Sandıklı-Kızılören ilçe sınırı Batısı: Kızılören ilçe sınırından itibaren Menteş’den Denizli’ye giden yol bu yolun il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: İl sınırından Gülyazı-Cerit Yaylası yoluna kadar Kızılören-Dinar ilçe sınırı

14- Sandıklı İlçesi: Doğusu: Karkın-Soğucak yolu, bu yolun Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Karkın-Akın-Gökçealan-Doğansu yolu Batısı: Doğansu-Ballık-Türbelkavak yolu Güneyi: Dinar ilçe sınırı

15- Sultandağı İlçesi: Doğusu: Konya il sınırı Kuzeyi: Örenkaya Karakışla yolunun ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Örenköy-Karakışla-Karapınar yolu Batısı: Karapınar-Taşköprü yolu Güneyi: Taşköprüden Konya il sınırına kadar Akşehir gölü

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçe Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı: Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu Deresi ve Kızıleymir Deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu Mevkiinin güneyinden, Koçyatağı Mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz Mevkiinin güneyinden, Bahceciköz Dere, Yarıkkaya Dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar Dere, Ağıllar Dere’yi geçerek, Eserinçat Mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü Mevkiinin güneyinden Millikler yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz Dere ve Küçük Karanlık Dere’yi geçerek Çallıyayla Mevkiine,Uzun Sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü Dere ve Şekali Dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı Dere ile yolun kesiştiği yer, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz Deresi Başlangıcına oradan Çingen Sıtını takiben Uluören Kuyusu, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmalı Tepe, Küçük Resul Tepe

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bayat İlçesi: Doğusu: Bayat ilçe merkezinden Çukurkuyu Köyüne giden yol Kuzeyi: Çukurkuyu-Mallıca yolu, Mallıca’dan Alanyurt’a ulaşan yolun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Bayat-İscehisar ilçe sınırı Güneyi: Bayat-Doğlat karayolu

2- Çay İlçesi: Doğusu: Çay-Isparta Yalvaç karayolu Kuzeyi: Afyonkarahisar-Çay karayolu Batısı: Afyonkarahisar-Çay karayolundaki Dinar yol ayrımından itibaren Akkonak yol ayrımını takiben Orhaniye-Karamık yolu Güneyi: Karamık-Isparta-Yalvaç karayolu

3- Çobanlar İlçesi: Doğusu: Çobanlar- Bolvadin ilçe sınırı Kuzeyi: Çobanlar-Bayat ilçe sınırı Batısı: Çobanlar-Kocaöz-Göynük-Akkoyunlu-Kale yolu, bu yolun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Çobanlar-Bolvadin karayolu

4- Sandıklı İlçesi: Doğusu: Sandıklı-Şuhut ve Sandıklı-Sinanpaşa ilçe sınırları Kuzeybatısı: Afyonkarahisar-Dinar karayolu Batısı: Afyonkarahisar-Dinar demiryolu, demiryolunu güneyde Afyonkarahisar-Dinar karayolunu kestiği noktadan itibaren Sandıklı ilçe merkezine ulaşan karayolu Güneyi: Sandıklı-Şuhut karayolu

5- Sinanpaşa İlçesi: Doğusu: Sinanpaşa-Merkez, Sinanpaşa-Şuhut ilçe sınırları, Kuzeyi: Başkomutan Tarihi Milli Park sınırının güneyi Batısı: Afyonkarahisar- Sandıklı karayolu, Güneybatısı: Sinanpaşa- Sandıklı ilçe sınırı

6- Şuhut İlçesi: Doğusu: Şuhut-Çay ilçe sınırı Kuzeyi: İnli-Paşacık-Hallaç yolu Batısı: Hallaç-Çobankaya yolu, bu yolun Şuhut-Dinar karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneybatısı: Çobankaya yolunun Şuhut -Dinar karayolunu kestiği noktadan itibaren Uzunpınar’a kadar Şuhut-Dinar karayolu Güneydoğusu: Uzunpınar-Göcen yolu, bu yolun Çay ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Şuhut-Çay ilçe sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)04- AĞRI:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Eleşkirt, Tutak İlçeleri: Doğusu: Ağrı il sınırından başlayıp Kamışlı Köyü, Murat Nehrine uzanan ham yol Kuzeyi: Kamışlı Köyünden Otluca Köyüne uzanan stabilize yol Batısı: Otluca Köyünden DereKöyüne uzanan stabilize yol. Güneyi: Murat Nehri.

2- Merkez İlçe: Doğusu: Talıçay ilçe sınırı-Iğdır il sınırı, Kuzeyi: Kars il sınırı, Batısı: Ozanlar Köyünden başlayıp Cumaçay-Sarıkamış karayolu. Güneyi: Ozanlar Köyünden başlayıp Bölülbaşı, Murathan, Yazıcı, Otlubayır, Sarıdoğan Kavak, Ortayokuş köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yollar.

3- Doğubeyazıt İlçesi: Doğusu: İran sınırı. Kuzeyi: Iğdır il sınırı. Batısı: Iğdır il sınırından başlayıp Bardaklı, Karabulak, Doğubeyazıt Merkez, Yeniharman, Gözükara, Ortaköy, Başköy, Dağdelen köylerinden İran sınırına uzanan stabilize ve ham yollar. Güneyi: İran sınırı.

4- Diyadin İlçesi: Doğusu: Y.Tütek Köyünden Doğubeyazıt ilçe sınırına ve İran sınırına uzanan stabilize yol. Kuzeyi: Diyadin Merkezden başlayıp Boyalan, Rahmankulu, Y.tütek köylerinden Doğubayazıt ilçe sınırına uzanan stabilize yol. Batısı: Diyadin Merkezden başlayıp Taşbasamak, Dibekli, Ulukent, A.dalöreten, Mollakara, Mutlu, Gedik, Yanıkçukur köylerinden Van il sınırına uzanan stabilize yol. Güneyi: Van il sınırı.

5- Eleşkirt İlçesi: Doğusu: Eleşkirt Merkezi, Mollasüleyman, Aşağıkopuz, Yukarıkopuz ve Hankom köylerinden Erzurum il sınırına uzanan stabilize yol. Kuzeyi: Erzurum il sınırı. Batısı: Sarıköy, AydınTepe köylerinden Erzurum il sınırına uzanan karayolu. Güneyi: Eleşkirt Merkezden Sarıköye kadar uzanan Eleşkirt-Erzurum karayolu

6- Hamur İlçesi: Doğusu: Ağrı il sınırı, Yoğunhisar, Hamur merkez, Yk.Gözlüce, Yk.Yenigün, Özdirek, Karadoğu, Ayvacık köylerinden Patnos ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yollar. Kuzeyi: Ağrı il sınırı. Batısı: Tutak ilçe sınırı. Güneyi: Patnos ilçe sınırı.

7- Patnos İlçesi: Doğusu: Van il sınırı Kuzeyi: Van il sınırından, Çukurbağ, Eryılmaz, Yurtören, Gönlüaçık, Gökçeali, Kazanbey, Demirören, Patnos Merkez, Mollaibrahim, Doğansu Köylerinden Muş il sınırına uzanan yol Batısı: Muş il sınırı Güneyi: Bitlis il sınırı

8- Taşlıçay İlçesi: Doğusu: Diyadin ilçe sınırı Kuzeyi: Ağrı-D.Bayazıt karayolu Batısı: Ağrı Merkez ilçe sınırı, Hamur ilçe sınırı Güneyi: Van il sınırı

9- Tutak İlçesi: Doğusu: Hamur ilçe sınırı Kuzeyi: Tutak Merkezden başlayıp Batmış, Dereköyden Hamur ilçe sınırına uzanan karayolu Batısı: Tutak Merkezden başlayıp Daldalık, Oğlaksuyu, A.köşk, Doğangün, Burnubulak köylerinden Patnos ilçe sınırına uzanan karayolu Güneyi: Patnos-Hamur ilçe sınırları05- AMASYA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Filingirler-Yassıçal köy yolunu takiben Yassıçal Köyü ile Yasıçal-Saraycık köyyolu Kuzeyi: Sarılar köy yolunu takiben Amasya Taşova devlet karayolunu kestiği yer ile Filingirler yerleşim yeri Batısı: Sazköy-Vermiş köy yolu ile çevrili saha Güneyi: Saraycık-Sazköy köy yolu

2- Göynücek İlçesi (A): Doğusu: Akyazı köy yolunu takiben Tokat il sınırını kestiği yer ile Tokat il sınırı Kuzeyi: Çiviköy-Akyazı köy yolu Batısı: Tencirli- Gafarlı- Baş pınar köy yolunu takiben Çivi Köyü ile çevrili saha Güneyi: Tokat il sınırını takiben Tencirli köy yolunu kestiği yere kadar

(B): Doğusu: Göynücek-Ortaköy devlet karayolunu takiben Hasanbey köy yoluna kadar olan kısmı Kuzeyi: Çamurlu-Göynücek köy yolu Batısı: Gökçeli köy yolu ile Gökçeli-Çamurlu köy yolunu takiben Çamurlu Köyü ile çevrili saha Güneyi: Hasanbey Köyü

3- Suluova İlçesi: Doğusu: Gürlü, Kulu, Deveci köy yolu Kuzeyi: Yalnız, Gürlü köy yolu ile çevrili saha Batısı: Aktarla, Kapancı, Yalnız köy yolu Güneyi: Deveci, Aktarla köy yolu

4- Merzifon İlçesi: (A): Doğusu: Oymak köy yolunu takiben Merzifon -Ankara devlet karayolunu kestiği yerden Merzifon-Ankara devlet karayolunu takiben Çorum il sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Elmayolu, Hacet, Çamlıca, Kıreymir, Oymak köyleri Batısı: Küçükçay, Büyükçay köy yolunu takiben Elmayolu Köyü ile çevrili saha Güneyi: Çorum il sınırı

(B): Doğusu: Eskiköy Mevkii, Bakırharman Tepe, Kurt Tepe, Yataklık Mevkii, Nohutluk Tepe, Leğen kayası, Çavundur Köyüne kadar, Kuzeyi: Göçebe Tepesi, Kuzuluk Yaylası, İkizler Mevkii, Batısı: Çap Deresi, Mezarlık Tepe, Çarşıbaşı sırtı, Sivri Tepe, Göçebe Tepesine kadar Güneyi: Çavundur Köyü, Çobanören Köyü, Aksungur Köyü,

5- Taşova İlçesi: Doğusu: Dutluk, Güngörmüş, Devre köy yolu Kuzeyi: Dörtyol, Dutluk köy yolu Batısı: BallıDere, Geydoğan, Dörtyol köy yolları ile çevrili saha Güneyi: Devre, BallıDere köy yolu

6- Gümüşhacıköy, Hamamözü İlçeleri: Doğusu: Merzifon ilçe sınırı Kuzeyi: Gümüşhacıköy, Merzifon devlet karayolunun Merzifon ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı: Köseler, Yemişen köy yolunu takiben Gümüşhacıköy- Hamamözü devlet karayolunu kestiği yerden itibaren karayolunu takiben Gümüşhacıköy ilçesine kadar olan kısım ile çevrili saha Güneyi: Çorum il sınırı

7- Hamamözü İlçesi: Doğusu: Mağaraobruğu, Tepeköy, Yukarıovacık köy yolu Kuzeyi: Alan Köyü Batısı: Çorum il sınırı ile çevrili saha Güneyi: Gümüşhacıköy-Hamamözü devlet karayolunu takiben Çorum il sınırını kestiği yere kadar

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Kızılca Örnek Avlağı: Doğusu: Kızılca Köyünden Yeşilırmağı takiben MusaKöyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuruırmak Mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha, Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, KamışlıDere sırtı, Damlakaya Deresini takiben Zovallı Pınarına kadar, Güneyi: MusaKöyü yolunu takiben MusaKöyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terzi Köyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.06- ANKARA:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akyurt İlçesi: Doğusu: Büğdüz köy yolundan başlayarak Karacalar köy yolunu takiben Elmadağ ilçe sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Büğdüz Köyünden başlayarak KaraKöyüne kadar olan Akyurt-Ankara karayolu Batısı: Pursaklar ilçe sınırı Güneyi: Altındağ ilçe sınırı

2- Ayaş İlçesi (A): Doğusu: Ayaş, Kazan ve Sincan İlçe sınırları Kuzeyi: Ferruz, Evci köy yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı. Batısı: Ferruz, Orta Bereket Baş köy yolunun Ankara Ayaş yoluna kadar olan kısmı. Güneyi: Baş Bereket Köyünden başlayarak Ankara Ayaş karayolu.

(B): Doğusu: Sinanlı Temelli yolunu takiben Polatlı Temelli yolunun Hıdırşeyh Köy Kavşağına kadar olan kısmı Kuzeyi: Sincan Ayaş karayolu. Batısı: Sinanlı Oltan Sarıoba köy yolu. Güneyi: Ayaş Polatlı ilçe sınırı.

3- Bala İlçesi: Doğusu: Bala-Çiğdemli-Yaylalıözü-Sofular-Karahamzalı köy yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı Kuzeyi: Bala-Ebihaş (Abazlı)-Yeniköy-Koçyayla-Ahmetçayırı köy yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı Batısı: Bala Gölbaşı ilçe sınırı Güneyi: Konya il sınırı

4- Beypazarı İlçesi (A): Doğusu: Beypazarı Güdül ilçe sınırı. Kuzeyi: Beypazarı Güdül karayolunun Acısu Köy kavşağından başlayıp karayolunu takiben Güdül ilçe sınırı. Batısı: Beypazarı Güdül karayolunun Acısu Köy kavşağından başlayıp Acısu köy yolunu takiben Akçakavak yolunun Ankara asfaltına birleştiği nokta Güneyi: Beypazarı Ankara karayolu.

(B): Doğusu: Ankara karayolundaki Dikmen köy yolunu takiben Dikmen Köyü, Dikmen köy yolu takiben Oymağaç Köyü, Oymaağaç köy yolunu takiben Tacettin Köyü yolunun birleştiği nokta. Kuzeyi: Beypazarı merkezden başlayarak Beypazarı Ankara karayolunu takiben Gömleksiz köprü Mevkiideki Dikmen Köy kavşağı. Batısı: Beypazarı Merkezden başlayarak Beypazarı Kırbaşı karayolunu takiben Orman-Fidanlık yolu kavşağından fidanlık yolunu takiben Sakarya nehri üzerindeki Koyunağaılı köprüsü. Güneyi: Eskişehir Ankara il sınırından Kapullu Hamamlarından Kapullu Köyüne giden yolu takiben Kapullu Köyü Kapullu Köyünden Kırbaşı yolunu takiben Kırbaşı, Kırbaşından Gençaliye giden köy yolunu takiben Tacettin Köyünden gelen köy yolunun birleştiği nokta.

5- Çamlıdere İlçesi: Doğusu: Çamlıdere Kızılcahamam ilçe sınırı. Kuzeyi: Bolu ili Gerede ilçe sınırı ile Kızılcahamam ilçe sınırı. Batısı: Bolu ili Gerede ilçe sınırından Alakoç, Kuşçular Köyüne giden orman yolu Güneyi: Kızılcahamam ilçe sınırından devamla Çamlıdere yolundan Bardakçılar Köyüne giden yolu takiben Kuşçular yol ayrımı.

6- Çubuk İlçesi: Doğusu: Kalecik ilçe sınırından başlayarak Çankırı il sınırı Kuzeyi: Çankırı il sınırından Avcıovaya giden köy yolu Batısı: Avcıova köy yolunu takiben Hacılar, Okçulardan Çubuğa kadar giden Çubuk-Çankırı karayolu Güneyi: Çubuk-Deliören-Camili köy yolunun Kalecik ilçe sınırına kadar olan kısmı

7- Güdül İlçesi: Doğusu: Güdül, Ayaş ilçe sınırı Kuzeyi: Taşören-Güdül-Turnalı karayolu Batısı: Taşören-Adaören köy yolu, Beypazarı ilçe sınırına kadar olan kısım Güneyi: Güdül, Ayaş ilçe sınırı

8- Haymana İlçesi: Doğusu: Güzelcekale Köyünden başlayarak Durupınar, Çalış, Culluk, Çingirli Oyaca, Deveci, Subaşı takiben Sincan ilçe sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Sincan ilçe sınırı Batısı: Yeşilöz Köyünden başlayarak Polatlı-Haymana sınırı boyunca Sincan sınırına kadar, Güneyi: Yeşilöz-K.konakgörmez-B.konakgörmez-Yaprakbayırı-Şerefligöközü-Yenice-Güzelcekale Köyü sınırları boyunca Gölbaşı sınırına kadar olan kısım,

9- Kalecik İlçesi: Doğusu: Kalecikten Çankırı-Ankara karayolunun Çankırı il sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Çankırı il sınırı Batısı: Çankırı il sınırından başlayarak Çubuk ilçe sınırı ve Akyurt ilçe sınırı Güneyi: Kalecik-Göl Köyü yolundan Akyurt ilçe sınırına kadar olan kısmı.

10- Kazan İlçesi: Doğusu: Cimşit, Emirgazi, Bitik, Kışlaköy, Sarayköy, Susuz. Kuzeyi: Evci, İne, Cimşite kadar giden köy yolu Batısı: Ayaş ilçe sınırı. Güneyi: Yenimahalle ve Sincan ilçe sınırı.

11- Polatlı İlçesi (A): Doğusu: Ayaş ilçe sınırından başlayarak Sarıoba, Müslüm, Şabanözü Karacaahmet Köyü yol kavşağına kadar. Kuzeyi: Sarıoba Köyünden batıya doğru Polatlı ilçe sınırı. Batısı: Eskişehir sınırından başlayarak, Ömerler-Yeniköseler köy yoluna Güneyi: Yeniköseler, Karacaahmet köy yolunu takiben Karacaahmet Ayaş yolunun kesiştiği noktaya kadar olan kısım.

(B):Doğusu: Polatlı-Haymana yolundan başlayarak Polatlı-Haymana-Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar olan Polatlı-Haymana ilçe sınırı. Kuzeyi: Polatlı-Haymana-Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Ankara-Polatlı karayoluna kadar devam eden Polatlı-Sincan ilçe sınırı Batısı: Ankara-Eskişehir ve Polatlı-Haymana yolunun kesiştiği yerden başlayıp Sincan ilçe sınırına kadar devam eden Ankara-Eskişehir karayolu Güneyi: Ankara-Eskişehir ve Polatlı-Haymana yolunun kesiştiği yerden başlayıp Haymana ilçe sınırına kadar devam eden Polatlı-Haymana karayolu

(C): Doğusu: Polatlı-Haymana-Konya sınırının kesiştiği yerden başlayıp Yeşilöz-S.Saray köy yolunun Haymana sınırı ile kesiştiği yere kadar olan Polatlı ilçe sınırı. Kuzeyi: Polatlı-Konya yolunun Hıdırlar Yaylası köy yolunun kesiştiği yerden başlayıp Hıdırlar Yaylası-Yeşilöz-S.Saray köy yolunun Haymana ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar olan Polatlı ilçe sınırı. Batısı: Polatlı-Konya yolunun Hıdırlar Yaylası köy yolunun kesiştiği yerden başlayıp Konya sınırına kadar olan Polatlı-Konya yolu. Güneyi: Konya il sınırı

12- Sincan İlçesi; Doğusu: İlyakut İncirlik köy yolu Kuzeyi: Sincan-Ayaş-Kazan ilçe sınırları Batısı: Sincan-Ayaş ilçe sınırı Güneyi: Sincan-Ayaş ilçe yolu

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kızılcahamam Mercimekli Örnek Avlağı: Doğusu: DoğanTepe, Hamam çayı, eğrek kaya barajı, Hacı köy Tepe, Kuzeyi: KavakbaşıTepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe, Hamam Çayı, Batısı: Kavakbaşı Tepesi Aylannevgi Tepe, Karadağ Tepesi, KaracaDere, Kavacık sırtı, sizrioldoruğu, DorukTepe Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı, Güneyi: Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe, Kuzgunbaşı Tepe.

2- Nallıhan Hocadağı Örnek Avlağı: Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı, Kuzeyi: Seben Orman İşletme sınırı, Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu (Bolu) karayolu.

3- Beypazarı Depel Örnek Avlağı: Doğusu: Kel Tepe, Kozağaç Köyü. Kuzeyi: Tepeli Deresi. Batısı: Karaköy ile Gökçeöz Köyünü birbirine Güneyi: Çayırpınar Deresi, Hırka Tepe ve Sekli yolu

4- Çamlıdere Elmalı Örnek Avlağı: Doğusu: Yanığın doruk Tepe, Tezalan Mevkii, Sırıklı Tepe, Kirazlı Yayla, Ayranpınarı, Ardınlıkıran Tepe. Kuzeyi: Karapınar Tepe, Pınaryağı Sırtı, Gıcırdar Tepe, ÇamlıDere Yaylası. Batısı: Güney Yaylası, Karaçalı Tepe, Saraycık Tepe, Meşelikkoru, Göynük Deresi. Güneyi: Gökkaya Mevkii, Kapaklı Yaylası Uzun yazı sırtı, Saçlık Tepe, Uzun Yayla Sırtı, Elören Köyü, Elmalı Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Nallıhan İlçesi (A): Doğusu: Sarıyar Baraj havzası. Kuzeyi: Emremsultan YHGS sınırından başlayıp Nallıhan-Ankara karayolunu takiben Davutoğlan köprüsü. Batısı: Emremsultan YHGS sınırı. Güneyi: Sarıyar Baraj havzası.

(B): Doğusu: Emremsultan YHGS sınırı. Kuzeyi: Nallıhan-Ankara karayolunun Sarıyar kavşağından başlayıp, Ankara yolunu takiben Kızılcaboğaz Mevkii, Emremsultan YHGS sınırı ile kesiştiği nokta. Batısı: Hıdırlar Köyü yol kavşağından başlayıp, Sarıyar Nallıhan karayolunu takiben Sarıyar yol ayrımı. Güneyi: Emremsultan YHGS sınırını takiben Hıdırlar köy yolu kavşağı.

2- Kazan İlçesi: Doğusu: Otoban çevre yolundan başlayarak Keçiören İlçesi Bağlum semtini takiben Çalseki Köyüne giden yola kadar uzanır. Kuzeyi: Çalseki Köyünden Güvenç-İmrendi Köy yollarını takiben Otoban yoluna kadar uzanır. Batısı: Otoban yolundan başlayarak Saray Köyünü takiben Susuz Köyüne kadar uzanır. Güneyi: Susuz Köyünden başlayarak Otoban Çevre yolunu takiben Bağlum semtine giden yol ayrımına kadar uzanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)07- ANTALYA:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akseki İlçesi: Doğusu: Kocabelen Tepeden Çokoba Mevkii, ürküden dağı, sayyatak Tepe, Alatürbe Tepenin eteklerini takiben üç ardıçlar Mevkii, Asar kaya Tepe, Karasivri Tepe, Hamus Tepe, Kuzeyi: Eski Akseki-Konya karayolu, Düdenağzı Mevkiinden başlayarak yayla boğazı, boğaz kuyusu, Paşa tarlası, Kuyu boğazı burçakalanı, sırtı takiben yedi çamlar Tepe, Kalındıras sivri Tepe, ağtaşı Tepe, sille gediği, Ölüm yarıTepe, sırtı takiben kızıl Tepe, Kocabelen Tepe, Batısı: Kızıloba Mevkiinden başlayarak, patikayı takiben Çanakpınar Köyü, Güzyaka Tepe, Çanakpınar Köyü yolu, yolu takiben adılmaz Mevkii, araca Tepe, Kızıl kuyu sarnıcı, suluçukur, Urumuşoğlu Çeşmesi, Akseki-Çimi köy, köy yolu takiben Köyün güneyindeki 1240 rakımlı Tepe, yığıntaşı Tepe, buradan kavis yaparak köy mezarlığı üzerinden 1566 rakımlı Tepe, Mamandağı, Ladinli Koru, Sakarya Tepe, Düdenağzı Mevkii, Güneyi: Hamus Tepeden başlayarak bölme sınırını takiben boynuz alındığı Tepe, teke kaya Tepe, bölme sınırını takiben oğruk koyağı Mevkii, Çalıdibi Mevkii, çok sarnıç Mevkii, Kızıloba Mevkii

2- Aksu İlçesi (A): Doğusu: Yurtpınar yolu takiben Alaylı Köyü Kuzeyi: Alaylı Köyü yolu takiben Yeşilkaraman Köyü, Batısı: Antalya-Isparta karayolu Güneyi: Aksu İlçesi

(B):K.Doğusu: Kumköy Kuzeyi: Aksu İlçesi Karaçalı Köyü Batısı: Güzeloba Güneyi: Akdeniz-Yeşilköy

3- Alanya İlçesi (A): Doğusu: 1714 mt rakımlı Sakız Tepeden başlayarak sırtı takiben 1454 mt rakımlı Karaputur Tepeye, sırtı takiben Berem Çayının Göksu Irmağı birleştiği noktaya, Kuzeyi: Katranlı Tepeden başlayarak, sırtı takiben Kolonkaya Tepesine, buradan sırtı takiben Sakız Tepeden inen sırta, buradan sırtı takiben 1714 mt rakımlı Sakız Tepesine, Batısı: Berem çayının Kardeliği Tepesinin sırtından inen sırtın Berem çayınıkestiği noktadan başlayarak sırtı takiben Kardeliği Tepesine, buradan sırtı takiben Ballık Tepesine, buradan sırtı takiben Lordlar Yaylasına inen Badılarmut Deresine, buradan sırtı takiben Katranlı Tepeye, Güneyi: Kardeliği Tepeden inen sırtın Berem çayının kestiği noktadan başlayarak Berem çayının Göksu ırmağı ile birleştiği noktaya.

(B): Doğusu: Demirtaş Köyünden başlayarak Sedre çayına, çayı takiben Aktaş Deresine, Dereyi takiben İspatlı Köyüne, Kuzeyi: İspatlı Köyünden, köy yolunu takiben Göktaşı Tepesine, Batısı: Göktaşı Tepesinden sırtı takiben Karagedik Burnuna (Akdeniz) Güneyi: Karagedik Burnundan başlayarak Demirtaş köprüsünekadar olan Akdeniz.

(C): Doğusu: Kargıçayı Gelinkaya sırtını takiben Bayır Kozağaçı köy yoluna, batı yönden köy yolunu takiben Pazaralanı Mevkisine, Kuzeyi: Pazaralanı Mevkisinden başlayarak batı yönde köy yolunu takiben Güzelbağ- Gündoğmuş yoluna, batı yönde yolu takiben Güzelbağ Beldesi Merkez Zafer Mahallesine, Batısı: Güzelbağ Beldesi merkez Zafer mahallesinden başlayarak Güzelbağ Beldesi Alanya İlçesi karayolunu takibenYenice burcaklar Köyüne, yolu takiben kargıçayı üzerinde bulunan Zeytinbükü köprüsüne, Güneyi: Kargıçayı üzerinde bulunan Zeytinbükü köprüsünden başlayarak kuzey yönde kargı çayını takiben Gümüşgöze Köyüne, çayı takiben Gelinkaya sırtına, sırtı takiben Bayır Kozağaçı köy yoluna,

(D): Doğusu: Nergizlik Tepeden güney istikametle sırtı takiben iki oluk mahallesindeki Mahmut Seydi Köyüne giden eski köy yoluna, Kuzeyi: Kapıcak Tepeden (1149 mt.) başlayarak doğu istikamette sırtı takiben Kızılkurum Tepeye, sırtı takiben, GökTepeye (1330 Mt), sırtı takiben Nergizlik Tepeye, Batısı: Karatepeden (932 mt.) başlayarak sırtı takiben kapıcak Tepeye (1149 mt.) Güneyi: Eski köy yolunu takiben Büklü Mahallesine, köy yolunu takiben Karatepeye (932 mt.)

4- Demre İlçesi: Doğusu: Çayağzı Kavşağından-Sülüklü Plajına inen sırt hattı Kuzeyi: Demre-Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Batısı: Kekova yolundan 173 rakımlı Tepe ve öküzyalağıdaşı Tepesinden Akdenize inen sırt hattı, Güneyi: Akdeniz

5- Döşemealtı İlçesi: Doğusu: Aksu ilçe sınırı Kuzeyi: Burdur il sınırı Batısı: Korkuteli ilçe sınırı Güneyi: Düzlerçamı YHGS. Selimiye-Kizilli köy yolu

6- Elmalı İlçesi (A): Avlan Gölü’nün tamamı

(B): Doğusu: Kocaardıç Tepesi -Akaba Yaylası-Gökyamaç Tepesi Hattı, Kuzeyi: Kocaardıç Tepesi -Kızılçukur-Sivri Tepesi.-Elmaalan Tepesi -Kevenli Tepesi -Yerkaklı Tepesi -Çakıllı nurun Tepeye inen sırt hattı, Batısı: Göltarla Köyünden Çakıllı Burun Tepeye kadarki Avlan Göl alanı doğu kıyısı hattı, Güneyi: Gökyamaç Tepesi -Çiğirci Tepesi -Damyayla Çukuru-Hacıbeykırı Tepesi -Selyurdu Tepesi -Ömerovası Tepesi-Alişar Tepesi - Avlankuzu dağından Elmalı-Finike yoluna batıdan inen sırt hattı.

7- Gazipaşa İlçesi (A): Doğusu: Üzümlük (2040 mt) Tepeden sırtı takiben Sarıkaya (1844 mt) Tepeye, sırtı takiben Tarhana Deresine, Sırtı takiben Ardıç Tepeye, sırtı takiben Bayramca(1997 mt) Tepeye, sırtı takiben Kemikdeliği Tepesine, sırtı takiben Gökdağ (2232 mt) Tepesine, sırtı takibenBahadır 8 2113 mt). Tepeye, sırtı takibenEser Tepeye, sırtı takiben Karain (2184 mt) Tepeye, Sırtı takiben Sarıtaş (2339 mt) Tepeye, sırtı takiben Karain (2248 mt) Tepeye, sırtı takiben Göksenir sırtına, sırtı takiben eğrik sırtına, sırtı takiben Akaya 8 1974 mt.) Tepeye, sırtı takiben Mamardı (1933 mt.) Tepeye Kuzeyi: Darı Deresini takiben tangır köprüsüne, berem çayını takiben Göksu ırmağına, ırmağı takiben Oğlancı boğulduğu Mevkiine, sırtı takiben Armutburun (1788 mt.) Tepesine, sırtı takiben büreli pınarına, sırtı takiben İlikaya Tepesine, sırtı takiben Sumaklı (2036 mt.) Tepesine, sırtı takiben debebelen Tepesine, sırtı takiben Ardıç (2079 Mt.) Tepeye, sırtı takiben Üzümlük Tepeye, Batısı: Çamlıca Köyündeki (362 mt.) Tepeden sırtı takiben Kara (1576 mt.) Tepeye (Orman Yangın Gözetleme Kulesine), sırtı takiben Kara (1536 mt.) Tepeye, sırtı takiben Yarın Tepeye, Kaş Yaylası yolunu takiben Pazar alanı Deresini takiben Karı köprüsü Deresine, Dereyi takiben Darı Deresine, Güneyi: Mamardı (1933 Mt.) Tepeden sırtı takiben Sirkenli Deresine, Dereyi takiben hacet Tepeye, Çalçakır sırtını takiben Hışı (1216 Mt.) Tepesine, sırtı takiben Çakıllı Tepeye, Yalçıbaşı sırtı takiben kuru Dereye, Dereyi takiben susuz Tepeye, sırtı takiben Çıkrıcak (1259 mt.) Tepeye, sırtı takiben çığlık Köyüne, sırtı takiben Asarbaşı (1368 Mt.) Tepeye (Orman Yangın Gözetleme Kulesi) sırtı takiben Boğazsekisi sırtınai sırtı takiben Geçmez Deresinin kesiştiği orman yoluna, yolu takibensazak sırtına, sırtı takiben Değirmen Deresine, buradan kuru Dereyi takiben Domuz çökeği Tepesine, sırtı takiben Sarıyer Deresine, sırtı takiben Akçataş (1017 mt.) Tepesine, Orman yolunu takiben sütcükoyak Deresine, sırtı takiben burmakoyak (1105 mt.) Tepesine, sırtı takiben Karaputur Tepeye, sırtı takiben Evliya 8 1242 mt.) Tepesine, sırtı takiben Çamlıca Köyündeki (632 mt.) Tepeye.

(B): Doğusu: Antalya-Mersin karayolunun Kaladıran çayı ile kesiştiği nokta Kuzeyi: Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Beldesi Domuz burnundan başlayarak sırtı takiben domuz burnu Tepesi, gökkaplık (380 mt.) Tepesine, Kale Tepesine, Mahmutcuk Tepesine, yapağıılıtaş (154 mt.) Tepesine, Ömerli (273 mt.) Tepesine, Yöreme (587 mt.) Tepesine, Çerci (414 mt.) Tepesine, HasDere Köyü Aydoğdu (434 mt.) Tepesine, Günyaka Tepesine, Asar (619 mt.) Tepesine, Beyrebucak Köyü ballık Tepesine, bucakbelen (350mt.) Tepesine, sırtı takiben Azı (382 mt.) Tepesine, sırtı takiben Antalya-Mersin karayoluna, Batısı: Antalya-Mersin karayolunun Kahyalar Beldesinde denizle kesiştiği noktada bulunan Domuz Burnu. Güneyi: Akdeniz ile çevrili saha

8- Gündoğmuş İlçesi: (A) Doğusu: Sümenni Deresi Kuzeyi: Köy Tepesi Batısı: Karapınar Deresi Güneyi: Gembos Deresi ile Sümenni Deresinin birleşme noktası

(B): Doğusu: Avlağa Tepesi Kuzeyi: Kuz Deresi Batısı: Hasantaş Deresi Güneyi: Dere ve Orman

9- Finike İlçesi (A): Doğusu: Çatallar-Arif Köyü-Elmalı yolu Kuzeyi: Elmalı-Hördübek Yaylası-Günçalı yolu, Batısı: Hördübek Yaylası-Çamlıbel yolu Güneyi: Çamlıbel-Çatallar yolu

10- Kumluca-Finike İlçesi: Doğusu: Alakır Çayından çaya parelel olarak 200 m’lik Bant Kuzeyi: Hasyurt-Salur yolu, Batısı: Alakır Çayından çaya paralel olarak 200 m’lik bant Güneyi: Finike-Kumluca yolu

11- Kaş İlçesi (A): Doğusu: Kaş-Demre yolu Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğizT,ÇakalT, SarnıçTepesi, Köşebeleni T,Payamlı T, Karakaya T, Kısırölen T,1031 rakımlı T, Çıntırlı T, 1522 Rakımlı Tepeden gökçeören- Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören-Kalkan yolu, Batısı: Lengüme-kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat,Yumru T, Çakal T, KaraTepe sırtından Akdenize inen hat, Güneyi: Akdeniz.

12- Korkuteli İlçesi: Doğusu: Düzlerçamı YHGS. Kuzeyi: Burdur il sınırı Batısı: Bayat, Kargın, Köseler, Çaykenarı, Leylekköy yolundan il sınırı Güneyi: Yazır, Söğütcük, Antalya karayolu

13- Kumluca İlçesi (A): Doğusu: Beşikçi-Antalya yolu Kuzeyi: Antalya-Kumluca yolu, Batısı: Kumluca-Beykonak yolu, Güneyi: Beykonak-Beşikçi yolu

(B): Doğusu: Karaçukur T, 2150 rakımlı T, Karakaya T, Korunkaya T, 1054 rakımlı T, Pınaroluk T, Katran Başı T, Kızılkaya T, Gusca Deresine inen ve Gusca Deresi ve takibinde Kocagedik T, İntaş T, Mevlütgedik T, Kuzeyi: Pozan D, Çiftegöl T, Tilkideliği T, Pazarkaya T, Karatuçan T, Bakır Dağı, Karçukuru T, Batısı: Beydağları yolu, Doğankaya Deresi ve takiben 2011 rakımlı T, 2268 rakımlı T, Gürlevik T, Kuştüneği T, Pozandağı hattı, Güneyi: Mevlütgedik T, Kayrakbaşı T, Karakaya T, Feslikan T, Karaerik T, Mahya T, Kuzcapayam T, Kızılçukur Mevkii, Andızlı Mevkii, Kuvvettaş Deresi ve devamında 1040 rakımlı Tepeye ve Beydağları yoluna çıkan hat.

14- Manavgat İlçesi (A): Doğusu: Büyük şelaleden Manavgat çayının denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır) Kuzeyi: Hatipler Köyü-Sarılar Beldesi-Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu. Batısı: Hatipler Köyünden Manavgat Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer mahallesini Side’ye bağlayan kara yolu. Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat çayının denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

(B): Doğusu: Sevinç Köyünün batısındaki Kepekli Deresinden güneye doğru Dere boyunu takiben Oymapınar barajı Kuzeyi: Kocakaya Tepesi, Sevinç Köyü, Batısı: Iğrışlar mahallesi güneyindeki asfaltla birleşim noktasından Bucak Mahallesi kuzeyi, Doğanbeleni Tepesi, Zeytinligeriş Tepesi, Küküm Tepesi, Kayabaşı Tepesine, Güneyi: Iğrışlar mahallesinden Oymapınar Köyü yolu.

(C): Doğusu: Akçakale Tepesi, Taşkesiği Köyü ve Dikyurt Tepesi Kuzeyi: Saygeçit sırtı ve Çingen Deresi Batısı: Çingen Deresi Güneyi: Kirişbeleni Tepesi

(D): Doğusu: Sivrice Tepesi, Devlet ormanı, Kuzeyi: Devlet ormanı, Yangın gözetleme kulesi Batısı: Araplı Mahallesi, Güneyi: Çenger çayı.

(E): Doğusu: Yol ve Devlet ormanı Kuzeyi: Kızılsırt Batısı: Domuzkapan Tepesi ve sırt Güneyi: Toztaşı Tepesi ve Yaylaalan Köyü.

(F): Doğusu: Güngörmez-Mamalar-Fettahlı Mahallesi, Kuzeyi: Antalya-Manavgat karayolu, Batısı: Bereket Köyü-Giritlibelen Tepesi, Güneyi: Giritlibelen Tepesi- Kocabelen Tepesi-Sofular Mahallesi.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kaş İlçesi Asas Dağları Devlet Avlağı: Doğusu: Kasaba, Ahatlı, Hacıveliler Ağullu yolu, Kuzeyi: Felek Çayı Kandilcik sırtı, Germeçağıl Tepesinden Tekircik Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Danıl Tepeden Ortabelen Tepesinin altından Sineli Uğrar yoluna inen hat, devamında Sinneli Hacıoğlu yol hattının Boyacıpınar mahallesine kadarki hat ile devamında Kısık Dere, Batısı: Erikli Tepe, 1031 rakımlı T, Kızılölen Tepeden Hacıoğlu Köyüne inen sırt hattı, Güneyi: Sarıbelen Yeşil köy yolu, Sarısokmak Deresinden Karapınar Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Payamlı T, Yaylacık T, Kabaağaç Tepesinden Gök Dereye inen hat, Gök Dereden Gökmurat T, Dedehasan Deresi, Kızılkata T, Kösebeleni T, Yeşilköy yolunan inen sırt hattı ve devamında Yeşilköy Ağullu yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Alanya Alara Örnek Avlağı: Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeydoğusundan geçen sırt, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben sınırlı Tepeye, sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Güneyi: Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2- Elmalı-Kutuboğazı Örnek Avlağı: Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Batısı: Kiraz Tepeden Finike-Elmalı karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3- Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli Örnek Avlağı: Doğusu: Cevizli Beldesinden başlayarak Cevizli-Beyşehir karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler Köyüne, buradan Domuz Tepesine gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli köy yolu) ile çevrili saha.

4- Korkuteli-Dereköy Örnek Avlağı: Doğusu: Korkuteli merkez, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan Tepesini keser, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru Mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar Tepesini izleyen sırt, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Antalya-Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Antalya- Cevizli Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Antalya-Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6- Antalya-Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7- Antalya-Akseki Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8- Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)08- ARTVİN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A): Doğusu: Ardanuç ilçe sınırı Kuzeyi: Çoruh Nehri, Şavşat Suyu Batısı: Çoruh Nehri Güneyi: Yusufeli ilçe sınırı (Yusufeli Kirazalan, Günyayla köyleri)

(B): Doğusu: Çoruh Nehri Kuzeyi: Sarıbudak köy yolu Batısı: Güldibi Mahalle yolu Güneyi: Yusufeli ilçe sınırı

2- Merkez, Şavşat ve Ardanuç İlçeleri: Doğusu: Yanıklı Köyü yol ayrımı (Çiftehanlar Mevkii) Kuzeyi: Artvin Şavşat karayolunun kuzey ve güney bakıları (yolun sağ ve sol yakası) 900m rakıma kadar Batısı: Ortaköy Yol ayrımı

3- Ardanuç İlçesi: Doğusu: Aydın Deresi Kuzeyi: Ardanuç-Artvin karayolu Batısı: Artvin Merkez ilçe sınırı Güneyi: Ovacık Orman İşletme Şefliği sınırı

4- Borçka İlçesi (A): Doğusu: Borçka-Murgul karayolu Kuzeyi: Borçka-Hopa karayolu Batısı: Hopa ilçe sınırı Güneyi: Murgul ilçe sınırı

(B) Doğusu: Camili Biyosfer Rezerv Alanı Kuzeyi: Gürcistan ülke sınırı Batısı: Muratlı Baraj Göleti Güneyi: Aralık Atanoğlu Deresi

5- Yusufeli İlçesi: (A): Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Artvin merkez ilçe sınırı (Çoruh Nehri, Maden Köyü) Batısı: Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme sahası Güneyi: Oltu-Olur karayolu (Oltu Çayı)

(B): Doğusu: Çoruh Nehri Kuzeyi: Artvin merkez ilçe sınırı Batısı: Got mezrası, Nanep Mezrası, Sapigara Mezrası, Kurtilet ve cevizli Mezraları Güneyi: Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

6- Arhavi İlçesi: Doğusu: Arhavi Çayı Kuzeyi: Pagol Dere Batısı: Rize il sınırı Güneyi: Armani yolu

7- Hopa İlçesi: Doğusu: Borçka ilçe sınırı (Cankurtaran Sırtı) Kuzeyi: Artvin Hopa karayolu Batısı: Eşmekaya Çimenli köyleri sınırları Güneyi: Subaşı Köyü sınırı

Biyosfer Rezerv Alanı

Borçka İlçesi (Camili Biyosfer Rezervi): (GEF-2 proje sahası olarak ayrılan Camili Orman İşletme Şefliğinin tamamı) Doğusu: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben Kayabaşı tepesi, Naçişgirev tepesi, Büyük Ömer Dağı, Alçakgeçit, Güzelyüz tepesi, Siyahkuş Tepesi, Yabani Lahana Tepe, Kırmızıbaş Tepesinden geçerek 3190 metre rakımlı Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe, Batısı: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben 2161 ve 2085 metre rakımlı tepelerinden nirengi noktalarından geçerek Kuvagibe tepe, yol bakımevi, yangın kulesi, Bakmarov tepe, Gennard tepe, Gildiziri tepe, 2274 ve 2318 metre rakımlı tepelerden geçerek, 2401 rakımlı tepe, Kuzeyi: Gürcistan, Güneyi: 2401 metre rakımlı tepeden başlayarak Verketil tepe, Bombalı tepe, Tuzlu tepe, Bayraklı tepe, Geyikli sırtından Karçal Dağlarındaki 3286 metre rakımlı tepe, orta sivri tepeden geçerek, Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)09- AYDIN:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Terziler Köyü Geyik Tepe Mevkiinden, Kirazlık Mevkiine ulaşarak son bulan orman-bahçe yolu, yol sonundaki Kabaklık Deresi yatağını Kuzeye takip ederek İngediği Tepeye, buradan güney yönüne doğru takiben, Karagedik Mevkiindeki Musluca-Eğrikavak köy yoluna, buradan Musluca Köyü-Eğrikavak köy yolunu takiben Eğrikavak Köyüne ulaşarak, Eğrikavak Köyünden, Orman-bahçe yolunu takiben, Kestanelik cevizlik arazilerden geçerek YılanSökmez Mevkiini takiben, yolun Gölcük sırtında Kabaklık Deresi ile buluştuğu yerden sağa dönen orman yolunu takiben, Çoban Hayvan damlarını geçerek yolun Aktaş sırtı ile buluştuğu yerden, Aktaş sırtını takiben 1412m Rakımlı Tekağaç Tepe’de İzmir sınırında bittiği nokta. Kuzeyi: İzmir il sınırı Batısı: Karaköy’den Paşa Yaylasına giden asfalt yolun 1. km. sinden sağa sapan orman yolu başlangıç noktasından, Atalanı Kayalıklarına, buradan Doğacık Gediğine, buradan Dombay Deresini takiben Beşler pınarının doğduğu Baldıran Sırtına, buradan Kumoluğu Kayalıkları ve Söküm Kaya üzerinden Orman Gözetleme Kulesine çıkan Kartal pınarı Mevkiindeki orman yoluna, buradan ayrılarak, devam eden orman yolunun bitiminde Tavşan Kundağı Mevkiinden, Cevizli Dağı 1619 m. rakımlı Tepeye, buradan Yağkaya sırtını takiben, Sivriel sırtına, buradan Sivriel sırtını takiben Almalı Gedik (1480m) Tepeye, buradan Karakuş Gediğinden itibaren sırtı takiben İzmir il sınırında son bulan Erenler Tepeye (1720). Güneyi: Karaköy’den Paşa Yaylasına giden asfalt yolun 1. km. sinden sağa sapan orman yolu başlangıç noktasından, Yukarı Kayacık Köyüne ulaşan orman yolu, Yukarı Kayacık Köyünden Terziler Köyüne ulaşan orman yolunun Terziler Köyü üzerinde bulunan su deposu noktasına, buradan Berber Pınardan Kirazlık Mevkiine ulaşarak vadide son bulan orman yolu.

2- Karacasu-Bozdoğan İlçesi: Doğusu: Yolüstü Köyünden Tekeli Köyüne buradan Denizli il sınırına ulaşan köy yolu. Kuzeyi: Yolüstü Köyünden, Yolaltı Köyüne, buradan Yaykın Köyüne ulaşan köy yolu, Batısı: Yaykın Köyüne Akyaka Köyüne, buradan Amasya Köyüne devam eden köy yolu üzerinden ayrılarak, kemer barajı gövdesine ulaşan köy-baraj yolu, baraj gövdesi üzerinden güney yöndeki Kemer Köyüne ulaşan asfalt köy yolu, buradan Güvenir Köyüne devam eden asfalt köy yolu, Güvenir Köyünden Körteke köy yolu kavşağı, Güneyi: Körteke köy yolu kavşağından Örencik Köyüne ulaşan köy yolu, Örencik Köyünden Muğla sınırına ulaşan köy yolu, devamında Muğla- Denizli il sınırı.

3- Çine İlçesi: Doğusu: Doğanyurt Köyü-Çine köy yolundan Kabataş Köyüne ayrılan sapaktan, Dereli Köyüne ulaşan köy yolu, Kuzeyi: Doğanyurt Köyü-Çine köy yolu Kabataş Köyü sapağından, Doğanyurt Köyüne ulaşan buradan EsenTepe Köyüne ulaşan köy yolu, Batısı: Esentepe Köyünden Bölüntü Köyüne ulaşan köy yolu Güneyi: Bölüntü Köyünden, Dereli Köyüne ulaşan köy yolu

4- Kuyucak İlçesi: Doğusu: Denizli il sınırı, Kuzeyi: Yamalak Beldesinden, Bucak Köyü girişine ulaşan asfalt yol, Bucak Köyü girişinden sağa dönerek DSİ sulama kanalı üzerindeki trafoya ulaşan orman-bahçe yolu, buradan DSİ sulama kanalını takip ederek, DSİ su dağıtım santraline ulaşan toprak yol, Batısı: Yamalak Beldesinden, Aksaz Köyüne, buradan Karacaören Köyüne giden toprak orman-köy yolu üzerindeki köprüye ulaşan yol, Güneyi: Aksaz Köyünden Karacaören Köyüne giden toprak orman-köy yolu üzerindeki köprüden, doğu yönüne dönerek Denizli il sınırına ulaşarak, Elmalık Yaylasında son bulan orman yolu,

5- Didim İlçesi (Kırıkiçi Mevkii): Doğusu: Söke-Milas karayolu üzerinde Akyeniköy-Bafa Gölü kavşağından başlayarak, Milas yönüne devam eden Akbük yol ayrımına, Milas karayolundan sağa ayrılarak devam eden ve Akbük Beldesi Kavşağında son bulan Devlet karayolu, Kuzeyi: Söke-Milas karayolu üzerinde Akyeniköy-Bafa Gölü kavşağından, Akyeniköye buradan Akköy’e ulaşan Devlet karayolu, Batısı: Akköy Köyünden Yenihisar (Didim) ilçesine ulaşan Devlet karayolu, Güneyi: Yenihisar (Didim) ilçesinden, Denizköy’e buradan Akbük Kavşağına ulaşan karayolu,


« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:04:58 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #2 : 18 Haziran 2011, 20:25:45 »
10- BALIKESİR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A): Doğusu: Kepsut karayolunun Merkez İlçe ile Kepsut ilçe sınırının kesiştiği noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Merkez-Kepsut-Susurluk İlçe sınırlarının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Merkez-Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan ilçe sınırını batıya takiple Demirkap Köyüne kadar, Batısı: Susurluk-Balıkesir karayolunun Demirkapı Köyünden karayolunu Balıkesir istikametine takiple Balıkesir -Kepsut yol ayrımına kadar, Güneyi: Ayşebacı kavşağından Kepsut karayolunu takiple Merkez ve Kepsut ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar karayolu.

(B): Doğusu: Merkez-Ortaca Köyünden Şamlı Beldesine giden stabilize yolu takiple Şamlı Beldesine kadar, Kuzeyi: Şamlı-Ilıca yolunu Ilıca istikametine takiple Merkez İlçe ile Balya ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Batısı: Şamlı-Ilıca yolunun Merkez-Balya ilçe sınırının kesiştiği noktadan ilçe sınırını güneye takiple İşçe sınırının Turplu Köyü ile kesiştiği nokta, Güneyi: Turplu Köyünden Deliktaş, Ovacık-Ortaca arası köy yolu,

(C): Doğusu: Kavaklı, Karamanlar, Dereçiftlik köy yolunun Balıkesir-SavaşTepe karayolu kavşağına, Kuzeyi: Balıkesir-SavaşTepe karayolunun Dereçiftlik kavşağından karayolunu SavaşTepe istikametine takiple Ertuğrul Köyü kavşağına, Batısı: Ertuğrul Köyü kavşağından karayolunu SavaşTepe istikametine takiple Merkez-SavaşTepe ilçe sınırının karayolu ile kesiştiği nokta, Güneyi: Merkez-SavaşTepe ilçe sınırının kesiştiği noktadan sınırı doğuya takiple Kalemköy yolu ile kesiştiği noktadan yolu Balıkesir istikametine takiple Kavaklı Köyüne kadar olan saha

2-Savaştepe İlçesi (A): Kuzey-Doğusu: Kavaklı-Kalem köy köy yolunun Merkez İlçe ile SavaşTepe İlçesi sınırının kesiştiği noktadan ilçe sınırını batıya takiple SavaşTepe yoluna kadar, Batısı: SavaşTepe karayolu Güneyi: SavaşTepe karayolu Söğütçük Köyü kavşağından Söğütçük-Kalem Köyüne giden köy yolu

(B): Doğusu: Savaştepe-Soma karayolunun ilçe sınırı ile Manisa il sınırının kesiştiği noktadan karayolunu kuzeye SavaşTepe’ye kadar yol. Kuzeyi: SavaşTepe-Sarıbeyler yolu, Batısı: Sarıbeyler-Kangurca köy yolunu takiple Manisa il sınırı ile kesiştiği nokta, Güneyi: Kangurca Köyünden SavaşTepe İlçe ve Manisa il sınırını doğuya takiple SavaşTepe-Soma karayoluna kadar olana saha,

3- Kepsut İlçesi: Doğusu: Eski Kepsut-Dursunbey yolunun ilçe sınırları ile kesiştiği noktadan, kuzeye takiple Kepsut-Dursunbey ilçe sınırlarının Bursa il sınırı ile kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Kepsut-Dursunbey ilçe sınırının Bursa il sınır ile kesiştiği noktadan sınırı batıya takiple Büyük Katrancı Köyüne kadar olan sınır. Batısı: Büyük Katrancı Köyünden güneye köy yolunu takiple, Kızılok, Dalköy, Tuzak, Piyade, Sayacık Köyüne, buradan eski Dursunbey yoluna kadar, Güneyi: Eski Kepsut-Dursunbey yolu.

4- Susurluk İlçesi: Kuzey-Doğusu: Susurluk Çayının Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan Çayı takiple Yıldız köprüsüne, köprüden yolu takiple Susurluk-Balıkesir karayolunun yıldız Köyü kavşağına kadar. Batısı: Susurluk -Balıkesir karoyolunun Yıldız yol ayrımından yolu takiben Demirkapı devamında karayolunun Susurluk-Merkez ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Merkez-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan ilçe sınırını doğuya takiple GökçeDere-Armutlu köylerinden sınır takiple Kepsut-Susurluk ilçe sınırının Susurluk çayı ile kesiştiği noktaya kadar olan saha.

5- İvrindi İlçesi: Doğusu: İvrindi-SavaşTepe ilçe sınırlarının İzmir il sınırı ile kesiştiği noktadan SavaşTepe-İvridi ilçe sınırını kuzeye takiple, Türediler-Halkapınar köy yolunu takiple Osmanköy, Yağcılar -İvrindi İlçesine, İlçeden Balıkesir -Edremit karayolu kavşağına, Kuzeyi: Balıkesir-Edremit karayolunun İvrindi yol kavşağından Kocaçay köprüsüne kadar olan karayolu, Batısı: İvrindi Kocaçay köprüsünden Kocaçayı güneye takiple Haydar Köyü köprüsüne buradan İzmir il sınırına kadar giden Adaköy yolunun İzmir il sınırı ile kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: İvrindi ilçe sınırının Haydar-Adaköy yolunun İzmir il sınırı ile kesiştiği noktadan İvrindi ilçe sınırını doğuya takiple SavaşTepe-İvrindi ilçe sınırlarının İzmir il sınırı ile kesiştiği noktaya kadar olan saha.

6-Balya İlçesi: Doğusu: Turpu-Aktarma köy yolunda Merkez İlçe ile Balya İlçesinin kesiştiği noktadan ilçe sınırını doğuya takiple Şamlı-Ilıca arası yolda kesişen ilçe sınırına kadar, Kuzey-Batısı: Şamlı-Ilıca yolunda kesişen ilçe sınırından yolu takiple Ilıca, Kayalar, Kadıköy, Balya ilçesine gelen yol. Güneyi: Balya ilçesinden Patlak-Akçal mahallesine takiben Alidemirci, Turplu Köyüne kadar giden köy yolu.

7-Sındırgı İlçesi (A): Doğusu: Aslandede Osmanlar, SekDere köy yolu Kuzeyi: SekDere’den karayolunu Batıya Takiple Yolcupınar, Bigadiç-Sındırgı-Simav yolunun kesiştiği nokta, Batısı: Bigadiç-Sındırgı-Simav yolu kavşağından karayolunu yolu takiple Sındırgı İlçesine, Güneyi: Sındırgı ilçe merkezinden Ilıcalı-Aslandede köy yolu

(B): Doğusu: Sındırgı Akhisar ilçe sınırının karayolu ile kesiştiği noktadan Kertil- Bayırlı’ya kadar olan yol, Kuzeyi: Bayırlı-Gölcok yolunu takiple, Kozlu, Karakaya, EğriDere yol kavşağına, Batısı: EğriDere yol kavşağından yolu takiple EğriDere’nin son mahllesi ile Sındırgı-Akhisar ilçe sınırına kadar Güneyi: EğriDere den Sındırgı-Akhisar ilçe sınırını doğuya takiple Sındırgı-Akhisar karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta.

(C): Doğusu: Sındırgı-Karakaya Köyünden Çakıllı Köyüne buradan Armutlu köy yolunu takiple Simav çayı köprüsüne kadar, Kuzeyi: Köprüden Dalcıkuyu Mh. Takiple EşmeDere Köyüne, Çukurlar Mahallesine kadar, Batısı: Çukurlar-Izgırlar Mahallelerinden Gölcük’e giden köy yolu, Güneyi: Gölcük-Karakaya köy yolu.

8- Bigadiç İlçesi: Kuzey-Doğusu: Bigadiç merkezden Çağış Köyüne kadar olan kara yolu Batısı: Çağış, Orhaniye, Başçeşme, YeşilDere, Küçük Yeniköy Elyapan, Dikkonak Çayüstü Köyüne kadar olan köy yolu, Güneyi: Çayüstü Köyünden çekirdekli, Yörüceklere, Bigadiç merkeze kadar olan köy yolu.

9- Dursunbey İlçesi: Doğusu: Dursunbey-Alaçam köy yolunun Aşağımusalar köy yolu ayrımından Dursunbey İlçe merkezine giden köy yolu, Kuzeyi: Dursunbey-Balıkesir karayolunu takiple Selimağa, Akbaşlar, Kireç köy yolu kavşağına kadar olan karayolu Batısı: Dursunbey yolunun Kireç köy yolu ayrımından Kireç-Küçükler Köyüne, İstasyondan Dursunbey-Bigadiç ilçe sınırının kesiştiği nokta Güneyi: Dursunbey İlçe sınırını doğuya takiple Altınlar-Sağırlar köy yolunun kesiştiği noktadan sağırlar Köyüne, buradan Aşağımusalar Köyüne buradan Alaçam-Dursuney yolunun kesiştiği noktaya kadar olan saha.

10- Edremit İlçesi: Doğusu: Ören yolu-Edremit Çayı-Orta Harmanlar hattı, Kuzeyi: Akçay Tatil Köyü ile Çobanöldüğü Mevkii arasındaki hat, Batısı: Edremit Körfezi, Güneyi: Deniz yolu,

11- Bandırma İlçesi: Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Misakça Köyüne giden köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak köy yolunun Marmara Denizine indiği nokta (Misakça Köyü) Kuzeyi: Marmara Denizi. Batısı: Gönen çayının Marmara Denizi ile kesiştiği noktadan başlayarak Gönen Çayını takiben çayın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktaya kadar Güneyi: Gönen çayının Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu boyunca Misakça Köyü yol ayrımına kadar olan bölge.

12- Bandırma ve Manyas İlçesi: Doğusu: Yüksek gerilim hattının Balıkesir-Bandırma demiryolunu kestiği noktadan demiryolu hattı boyunca Ergili-Aksakal karayolunun demiryolu ile kesiştiği noktaya, Kuzeyi: Bereketli Köyünden, devlet karayolunu takiben Yeni Sığırcı Köyüne, sonra Sığırcı Köyünün doğuya doğru uzanan yüksek gerilim hattı boyunca yüksek gerilim hattının Balıkesir Bandırma demiryolunu kestiği noktaya, Batısı: Kocagöl, Gölyaka takiben Çepni, Külefli, Bereketli köy yoluna kadar olan nokta arasında kalan saha Güneyi: Buradan Ergili Köyüne giden karayolu boyunca Ergili, Kızıksa Köyü yolları takiben Salur Beldesi, takiben Hamamlı Köyü yolu ve takiben Kocagöl Köyüne ulaşan yol (Göl Çevresi Milli Park sınırlarına bitişik olan sahalar.)

13- Gönen İlçesi: Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırını ile buluştuğu noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Marmara denizine kadar kara yolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Çanakkale il sınırı Güneyi: Bandırma-Çanakkale karayolunun Çanakkale il sınırını kesiştiği noktadanbaşlayarak aynı karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırının ile kesiştiği noktaya kadar.

14- Kepsut İlçesi: Doğusu: Kepsut Merkezden Keçidere köy yolunu takiple KeçiDere-Dereli köy yolu, Kuzeyi: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayını batı kıyısını Bektaşlar Köyüne takiple, Bektaşlar Tekke köy yolunun, Balıkesir Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut ilçe merkezine giden karayolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Edremit-Narlı Örnek Avlağı: Doğusu: Karaçam Tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (Kazdağı Milli Parkı), Kuzeyi: Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Batısı: Mıhlı Dere, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

2- Bigadiç-Karal Örnek Avlağı: Doğusu: Bigadiç-Dündarcık Köyünden kuzeye Derin Dereyi takiple Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırını DerinDere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse Köyünü takiple Topalak Köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat Köyüne Kalafat Köyünde Kalafat Dereyi takiple Dündarcık Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

Erdek İlçesi: Doğusu: Taşocağı Tepesi’nden Seferin tarla Mevkiine giden orman yolu, takiben Çayağazı Köyü ile Ballıpınarı bağlayan köy yolu, Kuzeyi: Çayağazı, Ballıpınar, Ormanlı, Turan Köyü, Doğanlar, İlhan köylerine giden köy yolları arasında kalan tüm ormanlık araziler Batısı: İlhan köyden Herek Manastırı, takiben Barbula Çayırı Mevkii, MaymunDere ve örme Mevkiine giden orman yolu, Güneyi: Örme Mevkiinden takiben Kale Mevkii, Kale Mevkiini takiben, TavşanTepe, Tespih yatağı, Yoklama Mevkii, takiben Çifteçınarlar, takiben Böcüğüntarla Mevkii, takiben orman sınırı, takiben Müminkurt tarlası Mevkii, takiben işaret Tepesi, suyollarını takiben taşocağına giden yol,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)11- BİLECİK:

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

İnhisar Devlet Avlağı: Doğusu: Eskişehir ili, Sarıcakaya, Mihalgazi ilçe sınırı, Kuzeyi: Yenipazar ilçe sınırı, Batısı: Söğüt ilçe sınırı, Güneyi: Eskişehir ili, Keskin Köyü sınırı.12- BİNGÖL:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kiğı İlçesi (A): Doğusu: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden gelip Kiğı İlçesine giden devlet karayolu, Kuzeyi: Kiğı ilçe merkezinden Ölmez ve Açıkgüney köy yollarının Yayladere ilçe sınırına dayanan hat, Batısı: Yayladere ilçe sınırı, Güneyi: Elazığ il sınırı ve Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Kiğı İlçesine giden devlet karayolu,

(B): Doğusu: Adaklı ilçe sınırı ve Adaklı ilçe sınırının Eskikavak ve Yeldeğirmeni köy yolunun birleştiği yer. Kuzeyi: Erzincan il sınırı ve Yedisu ilçe sınırı, Batısı: Erzincan il sınırının Tilki Köyü ile birleştiği hat, Güneyi: Tilki Köyü-Ölmez Köyü-Kiğı merkez-Eskikavak köy yolu,

2- Adaklı İlçesi (A): Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu ilçe sınırı ve Kiğı ilçe sınırına birleştiği hat. Batısı: Kiğı ilçe sınırı ve Eskikavak ve Yel değirmeni köy yolunun birleştiği, Güneyi: Eski kavak Köyü-Yel değirmeni-Osmanuşağı-Çatmaoluk-Aktaş-Uzunpazar-Sabik köyleri

(B): Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Bağlarpınarı-Akbinek- Adaklı-Arıca- Ayvadüzü-Mercan-Kale-Feruz köyleri Batısı: Kiğı ilçe sınırı ve Kiğı ilçe sınırının Balpınar köy yolunun birleştiği hat, Güneyi: Bingöl Merkez ilçe sınırı

3- Yayladere İlçesi: Doğusu: Çalık ağıl-Aydınlar-Doğancık- köy yolunun Elazığ sınırı ile birleştiği hat. Kuzeyi: Çalıkağıl köy yolunun Tunceli il sınırına giden köy yolu Batısı: Tunceli il sınırı, Güneyi: Elazığ il Karakoçan ilçe sınırı ve Tunceli il sınırı ile birleştiği hat,

4- Solhan İlçesi: Doğusu: Muş il sınırı, Kuzeyi: Karlıova ilçe sınırı, Batısı: Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Bingöl-Muş Devlet karayolu

5- Genç İlçesi: Doğusu: Sürekli ve KeklikDere köy yolu, ŞehihTepe Köyü-Yazkonağı Köyü-Yolçatı Köylerinin birleştiği hat, Kuzeyi: Murat nehri, Batısı: Elazığ il sınırı, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

6- Yedisu İlçesi: Doğusu: Karlıova İlçe ve Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Erzincan, Erzurum il sınırının Ayanoğlu Köyünün kuzeyle birleştiği yer ve-Ayanoğlu Köyü-Yağmurpınar ve Kaşıklı köylerinin bulunduğu hat, Batısı: Tunceli-Erzincan il sınırı, Güneyi: Adaklı Kiğı ilçe sınırı.

7- Karlıova İlçesi: Doğusu: Muş il sınırı Kuzeyi: Erzurum il sınırının Bingöl Erzurum karayoluna birleştiği hat, Batısı: Bingöl-Erzurum karayolu, Güneyi: Bingöl Merkez ilçe ve Solhan ilçe sınırı,

8- Merkez İlçesi: Doğusu: Bingöl-Genç karayolu ve Solhan ilçe sınırının Bingöl Solhan karayoluna birleştiği yer. Kuzeyi: Yazgülü Köyünden Kartal ve Kurtuluş, Ortaçanak, Dallı Tepe köy yollarının Adaklı İlçesi ve Karlıova ilçe sınırı ile birleşen hat, Batısı: Elazığ il sınırı, (Yazgülü Köyü-Kuruca-Yelesen-Balpınar-Suvaran köylerinin Elazığ iline olan sınır) Güneyi: Bingöl Merkez’den Solhan’a giden karayolu ve Genç ilçe sınırı,

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kiğı-Yayladere Devlet Avlağı: Doğusu: Kiğı ilçe sınırı Kuzeyi: Aydınlar, Gökçedal ve Alınyazı köy yollarının Kiğı ilçe sınırına dayandığı hat, Batısı: Aydınlar ve Doğucak Köy yollarının Elazığ il sınırına dayandığı hat, Güneyi: Elazığ il sınırı,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)13- BİTLİS:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Siirt il sınırından, Venek tepe, sırt boyunca Basmaklı Köyü, Basmaklı-Ilıcak-Oğulcak-A.Ölek-Y.Ölek-Çalıdüzü köy yolu, Kuzeyi: Çalıdüzü-İnlidere Mevkii-Beren T.-Valinek Sırtı-Karaağaç tepe -Kehribar taşı-Akabut tepe -Abbas tepe -Dergiboynu-Kemer tepe -Meydan Tepeden Dereboyunca Döşkaya-Direktaşı karayolu Mutki ilçe sınırına kadar, Batısı: Mutki ilçe sınırı, Güneyi: Siirt il sınırı.

2- Güroymak İlçesi: Doğusu: Bitlis-Muş karayolu, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Güroymak- Mutki ilçe sınırı Güneyi: Güroymak-Bitlis Merkez ilçe sınırı.

3- Mutki İlçesi: Doğusu: İlçe sınırı, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Güneyi: Özenli-İkizler-Yalıntaş-Güvenli Köyü-Varan Mah.-Yumurta Mah.-Ardıç Mah. yolu, Avukan Mevkii-Megalanavi Tepe-Guluga Mevkii-Kapaklı Köyü-Y.Koyunlu-Baskaya Mah.-Çallı yolunun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar.

4- Adilcevaz İlçesi: Doğusu: Akçıra Köyünden itibaren Van Gölü Kıyı şeridi boyunca Kavuştuk Yarımadası, Kuzeyi: Akçıra-Kavuştuk-Göldüzü-Adilcevaz karayolu-Erikbağ köy yolunu kestiği noktaya kadar, Batısı: Erikbağ köy yolu, Güneyi: Van Gölü kıyı şeridi.

5- Ahlat İlçesi: (A): Doğusu: Ovakışla Beldesinden Otluyazı Köyüne kadar olan karayolu, devamı Köyün Muş il sınırını kestiği nokta, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Dilburnu-Nazik Köyü karayolu, Muş il sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Ovakışla Beldesinden Dilburnu Köyüne kadar olan karayolu.

(B): Doğusu: Van Gölü kıyı şeridi, Kuzeyi: Tatvan-Ahlat karayolundan, Yeniköprü Köyüne kadar olan karayolu, Batısı: Yeniköprü-Saka köy yolu, Güneyi: Saka Köyü-Tatvan-Ahlat karayolu,

6- Tatvan İlçesi: Doğusu: Tatvan-Ahlat karayolundan, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtına kadar olan Yumurta Tepe Köyü karayolu, Kuzeyi: Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı, Batısı: Çekmece-Oduncular karayoluna kadar olan ilçe sınırı, devamı ilçe sınırından Bitlis-Tatvan karayoluna kadar olan Çekmece Köyü karayolu, Güneyi: Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bitlis-Adilcevaz Süphandağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)14-BOLU:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Mudurnu İlçesinin Kuzeyindeki Saha: Doğusu: Sinekli Yayla, Kındırık Deresi, Abant Tabiat Parkı sınırı, Türkmençalı Tepe Kuzeyi: Sinekli Yayla, Söbüce Alan Tepe, İkizoluk Tepe, Güvendisi Tepesi, Karaorman Tepe, Dorukyayla Tepe, Güneyyayla Tepe, Erenler Tepe, Çavuşyayla, Direkyanı Mevkii, Doğan çukuru Mevkii, Mantarlık Sırtı, Kırkımal Sırtı, İbanoğlu Tepe Batısı: İbanoğlu Tepe, Elmacık Dere, Gökören Köyü, İgneciler Köyüne bağlanan yolun sağını takiben, Elmacık Deresi ve Gölcük Köyü, Dikmen Tepe, Köyyeri Mevkiini takiben Sütlük Doruğu Güneyi: Sütlük Doruğundan doğuya doğru Çingene Doruğu Tepeye, Yedirenler Tepe, Akpınar Sırtını Takiben, Domuz Tepe, Alpagut Tepe, Çepni Tepe, Çal Tepe ve Türkmençalı Tepeye kadar olan saha

2- Seben Göleti ve Çevresi: Doğusu: Seben-Kıbrıscık yol ayrımından Bolu-Kıbrıscık 14-25 karayolu boyunca Solaklar Yayla yoluna kadar Batısı: Taşlık sırtından güneye inerek Hacıoğlan Yaylasına, Dimbilik Tepeye, Avdanbaşı Mevkiinden Bolu-Seben 14-26 karayoluna bağlanır Kuzeyi: Bolu-Seben 14-26 karayolu Güneyi: Bolu-Kıbrıscık karayolunun Solaklar Yaylası yolu ile kesistiği yerden Solaklardağı Tepe, Teknelik Tepe, Pınarbaşı Tepe, Karamantarlık Tepe, Taşlık sırtı

3- Yeniçağa Gölü Çevresi: Doğusu: Yeniçağa- Mengen yolu boyunca Eskiçağa Köyüne kadar Kuzeyi: Eskiçağa, yolu Takiben Beyköy Mahallesine, Mandıra, Sökü Tepe, Kındıra Köyüne Batısı: Kındıra Köyü, Hasanağalar Mahallesi, Hamzaköy Mahallesi, Çakırlar Mahallesi, Ahmetler Mahallesi, Çubuklu Sırtı, Bayır Tepe, Kemaller Köyü, Nallar Mahallesi Sarıpeyk Sırtı Boyunca Yeniçağa-Bolu yoluna Güneyi: Bolu-Yeniçağa yolu boyunca Mengen yol ayrımına kadar

4-Gerede İlçesinin Kuzeyindeki Saha: Doğusu: ÇırganYaylası Tepeden Doğankaya sırtına, buradan Doğanyuvası Tepeye, KazanYaylası Mevkiinden Erenler Tepeye, Karadağ Tepeden Mangallar Yaylasına buradan yolu takiben Düzyaka Sırtı boyunca Uluçayır Mevkiine Kuzeyi: Yeniçağ-Mengen karayolu, Çapak Dere boyunca Sağırağıl Dereye, Çakılağıl Tepeye, Ramazanoğlutaşı Tepe ve Çukur Yayla boyunca ÇırganYaylası Tepeye Batısı: Yeniçağa-Mengen karayolu Güneyi: Gerede ilçesinden Bolu’ya devam eden D100 karayolu boyunca Yeniçağa-Mengen yol ayrımına kadar.

5- Seben İlçesi: Doğusu: Dikmen Tepeden, Tepeköy Yaylasına, Yolçatımı Tepeden Dağılan Sırtı boyunca Mandıryayla Dere arasındaki alan Kuzeyi: Mandıryayla Dere boyunca Korucuk Köyüne Batısı: Korucuk Köyü yol boyunca Bozyer Köyüne, yol boyunca Solaklar Köyüne Güneyi: Solaklar Köyünden Dikmenkaya Tepeye, sırt boyunca Dikmen Tepeye

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Seben Kavaklıdağ Devlet Avlağı: Doğusu: Taşlıyayla Alabarda eski yolunun Bolu-Kıbrıscık yoluna birleştiği yerde başlayarak, diş Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder. Buradan bu sırta dönerek Diş Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Bakırlı-Gönülgen yoluna, buradan da tekrar Bolu-Kıbrıscık yoluna ulaşır. Buradan yolu takip ederek Yayla Çayına ulaşır. Buradan yolu takip ederek Dikmendoruğu Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder, buradan sırt boyu ilerleyip Dikmendoruğu Tepeye, buradan güneybatı istikametine giden sırta döner buradan da 1207 metre rakımlı Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Erenli Tepeye, buradan Doruk Tepe, buradan da sırtı takip ederek Hasanlar Mah. Üstündeki Tepeye gelir. Buran sırtı takiple 1013 rakımlı Tepeye, buradan da sırtı takip ederek Ulu Dereye ulaşır. Ulu Dereyi takip ederek Ziraat Tepeden gelen sırta, buradan Zıraat Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Çırpalı Tepe, buradan yine sırtı takiple Ardıçlar Tepe, buradan Çıllık Dereye, bu Dereyi takiple Kuzuönü sırtına ulaşır. Bu sırtı takiple isimsiz Tepede biter. Kuzeyi: Taşlık sırtından, Karamantarlık Tepe, Pınarbaşı Tepe, Teknelik Tepe buradan sırtı takip ederek Solaklardağı Tepeye, buradan sırt boyunca devam ederek Taşlıyayla Alabarda eski yolunu takip ederek Bolu-Kıbrıscık yoluna gider. Batısı: Yolçatımı Tepenin batısında kalan ve güneye doğru inen sırttan başlar, Kuz Deresine iner, biraz bu Dereden ilerleyip tekrar sırta döner ve buradan da Dikmen Tepeden güney-batıya devam eden ana sırta kavuşur. Buradan da ilerleyerek 1345,3 m rakımlı nirengi noktasına gelir, buradan sırt boyunca ilerleyip 1226 m rakımlı nirengi noktasına ulaşır. Buradan da ilerleyerek önce isimsiz Tepeye, oradan Sökmenburnu Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takip edip, daha sonra doğuya dönüp Tokar Mevkinden, Togar Gölü üstündeki isimsiz Tepeden Togargölü sırtına geçer. Buradan sırtı takip ederek Endelekburun Tepeye, buradan sırt boyu devam edip Kızılak Tepeye, buradan da Osmankaya sırtı boyunca devam edip Ulu Çayına iner. Güneyi: Doğu sınırının bittiği yerden başlayarak sırtı takiple Tilkini Tepeye, buradan sırtı takiple Mancarlıkbaşı Tepeye, buradan sırtı takiple Ulu Dere’nin sırtla birleştiği yerde biter.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Bolu-Merkez-Yeniçağa-Mengen Sazakiçi Örnek Avlağı: Doğusu: Hasannallar Mahallesi, Hazmaköy Mahallesi, Mutatlar Mahallesi, Harmancık Tepe. Kuzeyi: Çaysuyu Deresi, Civcivler Mahallesi, İslamlar Mahallesi, Erenler Tepesi, Çamlık Tepe, Köygözüken Tepe, Küçükkuzu Yaylası Mahallesi Batısı: Kocasu Çayı, Muradin Dağı, Bakacak Tepesi. Güneyi: Karamanlar, Ulumescit Köyleri, Sığındı Mahallesi, Yanık Dağı

2- Geyik Gölü Örnek Avlağı: (Mengen İlçesi): Doğusu: Üççam Tepe, Kocaçivri Tepe ve Gökçeyiğit Tepe sırt hatları. Kuzeyi: Yarbaşı Tepe, Keçikıran Tepe, Keçikıran Yayla, Karaburun Tepe, Meyre Tepe, Kadıoğlu Tepe, Aygırbeleni Tepe, Çalgan Tepe, Dumanlı Tepe, Çadırağaç Tepe ve Çiçekalan Tepe sırt hatları. Batısı: Mağara Tepe, Fundacık Tepe sırt hatları ile Orman Toplu Koruma Merkezi arasındaki hat Güneyi: Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü ve İlyaslar Köyü arasındaki köy yolu.

3- Gerede Celal ACAR Örnek Avlağı (Gerede İlçesi): Doğusu: Orman İşletme Şefliği ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi yolu. Kuzeyi: Dağkara, Yakabey, Bünüş ve Aktaş köyleri ile Bolu-Ankara karayolu. Batısı: Yenşehe Yaylası, Koçlar Yaylası, Çoğullu Yaylası, Aşağıçoğullu Yaylası ve Havullu Yaylası. Güneyi: Bolu-Ankara Otoyolu ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi arasındaki yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bolu Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Bolu-Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)15- BURDUR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Burdur Merkez: Doğusu: İlyas Köyünden başlayıp Burdur Gölüne paralel olarak devam eden Karakent, Kumluca Köyünden Aşağı Müslümler yol ayrımına kadar Kuzeyi: Kirazlı Çeşmeden İnekboğazlayan Tepe, Oyuklu Tekke Tepe Yelibel sırtından İlyas Köyüne kadar Batısı: Aşağı Müslümler Köyünden Göztaş Tepe, Soğanlı Sivrisi Elmalı Tepe, Tozlu Tepe, Beygir Tepe, ÜçTepeler, Yanık Tepe, Himet Tepeden Yayalabeli Köyü buradan Kavacığa giden köy yolu,Kavacık Köyünden Cimbilli Köyü,Çamlıtarla Tepesi,Yukarıcimbilli Mah. Güneyi: Aşağı Müslümler yol ayrımından eski köy yerleşim yerine kadar

2- Ağlasun İlçesi: Doğusu: Çanaklıdere yol ayrımından Yumrutaşa kadar Kuzeyi: Ağlasun ilçe merkezinden Isparta yolunu takiben Çamlıdere yol ayrımına kadar Batısı: Kibrit Köyü yol ayrımından Ağlasuna kadar Güneyi: Yumrutaş Köyünden Hisarköy Çanaklı yol sapağı, Kocagöl kenarından takiben Kibrit Köyü yol ayrımına kadar,

3- Çeltikçi İlçesi: Doğusu: Burdur-Antalya yolunun Kuzköy yol ayrımından takiben Bağsaray yol ayrımına kadar Batısı: Burdur-Antalya Kuzköy yol ayrımından Bağsaraya kadar giden yol Güneyi: Burdur-Antalya Bağsaray yol ayrımı noktasından Safiyehalakuyusu Mevkiini takiben Bağsaraya giden yol.

4- Bucak İlçesi: Doğusu: Beşkonak, Pamucak Köyünü takiben Kocaalilere kadar Kuzeyi: Burdur-Bucak merkez yol ayrımından Sazakköy yol ayrımına kadar Batısı: Burdur-Bucak merkez yol ayrımından Antalya yolunu takiben Susuz Köyüne gelmeden önceki eski köy evleri yol sapağına kadar Güneyi: Kocaalilerden, Kuyubaşı Köyüne takiben Yağhalan Deresini takiben Üçkuyualan, Sumaklı Tepe, Eskiköy evlerinden asfalt yola kadar.

5- Kemer İlçesi: Doğusu: İlçe merkezinden Akpınar Deresini takiben Asarcık Yaylasına kadar Batısı: Yakalar Köyünden Kemer ilçe merkezine giden yol. Güneyi: Asarcık Yaylasından Deveci Pınarı, Çalıca Tepesi takiben Yakalar Köyü

6- Karamanlı İlçesi: Doğusu: Mürseller yol ayrımından Kağılcık yol ayrımına kadar Kuzeyi: Burdur-Tefenni karayolunun Mürseller yol ayrımından Mürsellere kadar olan yol Batısı: Kağılcıktan Bademli Köyüne oradan Mürseller Köyüne giden yol Güneyi: Kağılcık yol ayrımından Kağılcık Köyüne kadar.

7- Tefenni İlçesi: Doğusu: Bayramlardan Tefenniye kadar olan yol Batısı: Tefenniden Yuva Köyüne kadar olan yol Güneyi: Yuva Köyünden Ahmetçe sırtını takiben Koçkaya Tepesi, Sivritaş Tepesi, Eğer Tepe, Oyuk Tepe Bayramlar Köyüne kadar.

8- Altınyayla İlçesi: Doğusu: Asır Tepe, Çolak Tepe, Karataş Tepe, Aliyar Tepe, Kızılcıklı Tepe Kuzeyi: Ballık yolu Orman bekçi kulubesi ile Asır Tepe arası Batısı: Orman bekçi kulübesinden Ballık Köyüne kadar giden yol Güneyi: Kızılcıklı Tepeden Ballık Köyü yol ayrımı.

9- Çavdır İlçesi: Doğusu: Başpınardan Bölmepınara giden yol Kuzeyi: Burdur-Çavdır karayolunun Başpınar yol ayrımından Başpınara kadar olan yol Batısı: Çavdır ilçe merkezinden Başpınar yol ayrımına kadar olan yol Güneyi: Bölmepınardan Çavdır şehir merkezine giden yol.

10- Gölhisar İlçesi: Doğusu: Armutluyayla yol ayrımından, Leylek Deresine kadar Kuzeyi: Damlamca Sırtından Orman yangın önleme şeridini takiben Sazak sırtına, oradan Türkmentaşı Tepesine takiben Kara Tepeye ve Leylek Deresini takiben Gölhisar-Yusufca yoluna kadar Batısı: Damlamca Sırtından Kaya Önü Tepesine, Kocayarma Tepesine, Merdiven kaya Tepesinden Armutluyayla yerine kadar Güneyi: Armutluyolundan Keşlik Mevkiini takiben Gölhisara kadar

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

Tefenni İlçesi: Doğusu: Tefenni’den karayolunu takiben Beyköy yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Tefenniden Belkaya yolunu takiben Tefenni Yaylası yol ayrımına kadar. Batısı: Tefenni Yaylası ortasından giden yolu takiben, maden fabrikası, yedi Kardeşler Çeşmesi, Makıfça Tarlası, Yayla Deresi, Gültürge Deresini takiben, Beyköy asma bağları ve Beyköy yolu ile Karakuzu bağlantısı. Güneyi: Gölhisar yolu-Beyköy yol ayrımından Beyköy yolunu takiben Demirci Deresine kadar.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Çavdır Örnek Avlağı: Doğusu: Vezirdam tepesinden, Çukurçam tepesi, Keşlikyer tepesinden Sırtı takiben güneye doğru Oluklu deresine, çolak sırtından Sarımeşe tepesine ve Pirencik Tepesi ve Burdur Çavdır Karayolu, Batısı: Acıpayam-Çavdır karayolunun Çatalarmut mekiinden asfaltı takiben Çavdır Merkeze kadar olan yol, Kuzeyi: Çatalarmut mekiinden Katmerlikaya tepesi ve Vezirdam tepesi, Güneyi: Burdur-Çavdır Karayolu ve Çavdır-Acıpayam Karayolu,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Burdur-Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)16- BURSA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Osmangazi İlçesi (A): Doğusu: İnegöl ilçe mülki sınırı, Kuzeyi: Alıçdüzü Tepe, Paşaçayırı Tepe, Uludağ Tepe, Karagölyayla Tepe, Kavgalı Tepe, Batısı: Alıçdüzü Tepeden Bağlı Köyüne inen sırt, Güneyi: Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller, Epçeler Köylerinin güneyini takip eden hattan Baraklı İşletme Şefliği sahasından geçerek Keles Orman İşletme Şefliği sınırına kadar.

(B): Doğusu: Osmangazi-Gürsu ilçe sınırı, Kuzeyi: Dürdane, Selçukgazi, Seçköy, Ericek köy yolları, Batısı: Bursa-Yalova karayolu, Güneyi: Bursa-Ankara çevreyolu.

2- Osmangazi-Yıldırım İlçesi: Doğusu: Yıldırım-Kestel İlçesi mülki sınırı, Kuzeyi: Bursa-Ankara asfaltı, Batısı: Yıldırım-Osmangazi ilçesi mülki sınırı, Güneyi: Uludağ yolu Soğukpınar yol ayrımı, Uludağ Milli Parkı.

3- Keles İlçesi: Doğusu: Keles-Bursa karayolu (Keles mülki hudutlarındaki), Kuzeyi: Keles-Bursa asfaltı. Seferiışıklar köyü sınırı, Batısı: Belenören sınırı Kocasu-Firoz-Orhaneli ilçe sınırı, Güneyi: Keles-Alpagut-Akçapınar-Belenören köy yolu.

4- İnegöl İlçesi: Doğusu: Bilecik il sınırı, Kuzeyi: Ankara asfaltını takiben Karacakaya, Tahtaköprü, Güdüzlü, Konurlar, Muratbey, Hayriye, Hilmiye, İclaliye, Çayyaka köy yolları, Batısı: Çayyaka, Boğazova, Sorgun köy yolu, Güneyi: İnegöl-Keles ilçe, Kütahya il sınırı.

5- Büyükorhan İlçesi: Doğusu: Kınık, Alutça köy yolu ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Geynik, Ericek, Karalar, Karaağız, Kınık köy yolları, Batısı: Geynik, Mazlımlar yolu ilçe sınırına kadar, Güneyi: Balıkesir il sınırı.

6- Karacabey İlçesi: Doğusu: Bağlar Deresi, Kuzeyi: Bursa-İzmir karayolu, Batısı: Çeşme Dere, Halilbey Adasına kadar, Güneyi: Halilbey Adası.

7- Orhangazi-İznik İlçeleri: Doğusu: Bayındır, Boyalıca yolu, Kuzeyi: Orhangazi-İznik ilçe sınırları, Batısı: Ortaköy, Cihanköy, Yeniköy, Üreğil köy yolu İznik Gölüne kadar, Güneyi: İznik Gölü.

8- İznik İlçesi: Doğusu: İznik ilçe sınırı, Kuzeyi: İznik ilçe sınırı, Batısı: Kırkhamam, Sarısu, Çandarlı, Sansarak, İhsaniye köy yollarından İznik ilçe sınırı, Güneyi: İznik ilçe sınırı.

9- Orhaneli İlçesi: Doğusu: Dağgüney, Göynükbelen yolundan ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Orhaneli ilçe sınırı, Batısı: Bursa-Orhaneli yolu, Güneyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi (Orhaneli Örnek Avlağı kuzey sınırı).

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Orhaneli Örnek Avlağı (Orhaneli İlçesi): Doğusu: Çatalca Tepe-Başpınar Sırtı-Karbastı Sırtı-Kızılkaş Sırtı-Belenkabaca Sırtı-Karacakaya Sırtı, Kuzeyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi, Batısı: Orhaneli-Bursa yolu asfaltı, Güneyi: Kocasu Çayı-Orhaneli-Bursa asfaltı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bursa Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)17- ÇANAKKALE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yenice İlçesi (A): Doğusu: Çakırköy’ünden başlayarak Karaköy, Gedikobası, Soğucak köy yolunu takiben Sarıçayır Köyü, Kuzeyi: Sarıçayır Köyünden toprak yolu takiben Karadoru Köyü, Batısı: Karadoru Köyünden köy yolunu takiben Sofular, Bekten, Nevruz Köyü, Güneyi: Nevruz Köyünden başlayarak köy yolunu takiben Çakıroba Köyü, takiben Çakırköy Köyü arasında kalan saha.

(B): Doğusu: Yenice-Balya (Balıkesir) ilçe sınırı, Kuzeyi: Yenice-Balya (Balıkesir) karayolundan başlayıp, Yenice-Balya (Balıkesir) ilçe sınırında sona eren Koruköy-Pazarköy-Araovacık köy yolu. Batısı: Yenice-Balya (Balıkesir) karayolu. Güneyi: Yenice-Balya (Balıkesir) karayolu.

2- Merkez İlçesi: Doğusu: Taşlıtarla-Kızılcaören-Denizgöründü köy yolu. Kuzeyi: Kepez-Taşlıtarla köy yolu. Batısı: Çanakkale-Ezine karayolu. Güneyi: Denizgöründü-Ovacık-Civler-Akçapınar-TİGEM köy yolu.

3- Ayvacık İlçesi: Doğusu: Ege Denizinden başlayarak, karayolunu takiben Sazlı Köyü. Kuzeyi: Sazlı Köyünden başlayarak karayolunu takiben Kozlu, B.Husun, Behram, Korubaşı, Balabanlı, Koyunevi, Bademli, Kocaköy Köyü, yolu takiben Gülpınar Beldesi, Batısı: Gülpınar Beldesinden karayolunu takiben Babakale Köyü, Güneyi: Babakale Köyünden başlayarak Ege Denizini takiben denizin Sazlı Köyü sahil yolu ile keşistiği nokta arasında kalan saha.

4- Bayramiç İlçesi: Doğusu: Alakeçi Köyünden başlayarak, köy yolunu takiben Çaldağ Köyü, Kutluoba Köyü yolu takiben Bayramiç İlçe merkezi; Kuzeyi: Bayramiç ilçe merkezinden başlayarak, Ezine-Bayramiç karayolunu takiben Türkmenli köy yolu sapağı, Batısı: Türkmenli köy yolu sapağından başlayarak, Türkmenli Köyü, Sarıdüz Köyü, Nebiler Köyüne, Güneyi: Nebiler Köyüden başlayarak yolu takiben Dağahmetçe Köyü, Alakeçi Köyü arasında kalan saha.

5- Biga İlçesi (A): Doğusu: Abdiağa’dan başlayıp, Biga-Yenice ilçe sınırında sona eren Elmalı-Kaynarca köy yolu. Kuzeyi: Biga ilçe merkezi-Abdiağa köy yolu. Batısı: Biga-Çan karayolu. Güneyi: Biga-Yenice ilçe sınırı.

(B): Doğusu: Marmara Denizi Kuzeyi: Marmara Denizi. Batısı: Kocagür-Çakırlı-Aksaz köy yolu. Güneyi: Karabiga-Örtülüce-Kocagür köy yolu.

6- Ezine İlçesi: Doğusu: Ezine-Bayramiç ilçe sınırı, Kuzeyi: Işıklar-Çamlıca köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak, köy yolunu takiben Çamlıca Köyü, yolu takiben yolun Çanakkale-Ezine karayolu kesiştiği nokta, Batısı: Çanakkale-Ezine karayolunu takiben ilçe merkezi, Güneyi: Ezine ilçe merkezinden Balıklı-Ezine-Bayramiç karayolunu takiben, yolun Ezine-Bayramiç ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, arasında kalan saha.

7- Gelibolu İlçesi: Doğusu: Fındıklı’dan başlayıp, Çanakkale-İstanbul karayolunda sona eren köy yolu. Kuzeyi: Tayfur-Değirmendüzü-Fındıklı köy yolu. Batısı: Cumalı-Tayfur köy yolu. Güneyi: Çanakkale-İstanbul karayolundan başlayıp, Cumalı’da sona eren Bayırköy köy yolu (Eski İstanbul karayolu).

8- Gökçeada İlçesi: Doğusu: Ege Denizi. Kuzeyi: Ege Denizi. Batısı: Dereköy-Marmaros Koyu yolu. Güneyi: Kuzu Limanı-ilçe merkezi-Dereköy karayolu.

9- Lapseki İlçesi: Doğusu: Lapseki-Biga ilçe sınırı. Kuzeyi: Subaşından başlayıp, Lapseki-Biga ilçe sınırında sona eren Beyçayır köy yolu. Batısı: Suluca-Kocaveli-Subaşı köy yolu. Güneyi: Lapseki-Biga ilçe sınırından başlayıp, Çanakkale-Lapseki karayolunda sona eren Karamusalar-Kırcalar-Karaömerler-İlyasköy-Gökköy-Suluca köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kalkım Örnek Avlağı: Doğusu: Tembelandız Tepe’nin yanından başlayıp, güney istikameti boyunca uzanan orman yolu, Meşeliyatak Dere, güney istikameti boyunca orman yolu, Mürsel Sırtı, Kızılçıkgediği Tepe, Küçükkabaktaş Sırtı, Kovanlık Dere, Çatmalı Kestane Tepe, Elma Tepe, Yemşen Tepe, Çaylıtaş Tepe, Kuzeyi: Karagöl alanı yanından başlayan ve doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu, Fındık Yayla alanı, Kestane Gediği ve Elma Gediği Mevkileri, Tembelandız Tepe, Batısı: Şahmelek Tepe, Sakarbaşı Tepe, Dombayırı Tepe, Tavşanoynağı Tepe, kuzeybatı istikameti boyunca uzanan ve Kara Göl alanına çıkan orman yolu, Güneyi: Çaylıtaş Tepe, Kapı Tepe, Atkayası Tepe, Kıryayladede Tepe, Buğdaylı Tepe, Derin Gedik Tepe, Genger Tepe, Kabaca Tepe, Davut Dede Tepe, Şahmelek Tepe.

2- Gökçeada Örnek Avlağı: Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Kuzu Limanı’ndan başlayıp takiben ilçe merkezine, oradan Zeytinli Göleti’nin kenarından Şahinkaya Mahallesi ve Dereköy’e giden asfalt yol, Dereköy’den devamla adanın kuzeyine giden ve Marmaros Koyu’nda sona eren asfalt/berkitme yol, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çan/Üvezdere-Kadılar Yaban Hayvanı (Keklik-Sülün) Yerleştirme Sahası: Doğusu: Üzerinde Sivri Tepe ve Ahır Tepenin bulunduğu Adalar sırtı. Kuzeyi: Üvezderenin başından başlayıp, Sivri Tepede sona eren sırt. Batısı: Üzerinde Çarlı Tepenin bulunduğu sırt. Güneyi: Daraçatı Dereden başlayıp, Kozluk Tepeye, oradan Arapkuyu Tepeye ve Sarıkaya sırtına devam eden hat.

2- Çan/Etili-Dereoba Yaban Hayvanı (Sülün) Yerleştirme Sahası: Doğusu: Göle Köyden başlayarak köy yolunu takiben Etili Köyü, Kuzeyi: Etili Köyünden Çan-Bayramiç karayolunu takiben, yolun Çan-Bayramiç ilçe sınırı ile keşiştiği nokta, Batısı: Çan-Bayramiç ilçe sınırını takiben Korucaoluk Tepe, Güneyi: Korucaoluk Tepeden başlayarak Ağır Kaya Tepe, Yüzparalık sırtı, BoğaTepe, DedeTepe, sırtı takiben Dereoba Köyü, köy yolunu takiben Göle Köy arasında kalan saha.18- ÇANKIRI:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çerkeş İlçesi (A): Doğusu: Karaşar-Akseki yolu, Çerkeş-Bayramören ilçe sınırı, Çerkeş-Karabük il sınırı Kuzeyi: Çerkeş-Karabük il sınırı-Köçekler-Taşhanlar Kuzey Batısı: Taşhanlar, Çerkeş-Karabük il sınırı, Çerkeş-İstanbul yolu, il sınırı Güney Doğusu: Çerkeş-İstanbul Devlet karayolu il sınırı, Çerkeş-İstanbul Devlet karayolu-Belkavak kavşağı, Belkavak, Çaylı, Uluköy kavşağı, Fundıcak kavşağı, Dodurga, Karacahöyük, Çakmak kavşağı, Karaşar-Akseki yolu Çerkeş-Bayramören ilçe sınırı,

(B): Doğusu: Çerkeş-Kızılcaham il sınırı, Çerkeş-Kızılcahamam yolu, Yumaklı kavşağı, Yumaklı, Saraycık, Akhasan, Kiremitci kavşağı, Kiremitci-Bayındır yolu, Bayındır, Çerkeş-İstanbul Devlet karayolu-Bayındır kavşağı Kuzeyi: Çerkeş-İstanbul Devlet karayolu-Bayındır kavşağı, Çerkeş-İstanbul devlet karayolu il sınırı Güney Batısı: Çerkeş-İstanbul devlet karayolu il sınırı, Çerkeş-Kızılcahamam il sınırı Çerkeş-Kızılcahamam yolu

2- Atkaracalar İlçesi: Güney Doğusu: Höyük-Atkaracalar yolu Eyüpözü kavşağı, Eyüpözü, Eyüpözü-Akgüney yolu Kükürt kavşağı, Kükürt-Yazıören-Üçgazi yolu Eyüpözü kavşağı Kuzeyi: Kükürt-Yazıören yolu Üçgazi yolu Eyüpözü kavşağı, Kükürt, Avşar-Kızılibrik yolu Kükürt kavşağı Güney Batısı: Avşar-Kızılibrik yolu Kükürt kavşağı, Kızılibrik, Höyük, Höyük-Atkaracalar yolu Eyüpözü kavşağı

3- Bayramören İlçesi: Doğusu: Belenli-Sarıalan yolu Bayramören-Kurşunlu ilçe sınırı Kuzeyi: Bayramören-Kastamonu il sınırı Batısı: Bayramören-Çerkeş ilçe sınırı, Güneyi: Oluklu kavşağı, Kavak kavşağı, Akseki, Oymaağaç, Bayramören-Belenli yolu Dalkoz kavşağı, Dalkoz, Belenli yolu, Belenli-Sarıalan yolu Bayramören-Kurşunlu ilçe sınırı

4- Kurşunlu İlçesi (A): Doğusu: Sarıalan-Alıç yolundan Kurşunlu-Ilgaz ilçe sınırı Kuzeyi: Kurşunlu-Kastamonu ilçe sınırı Batısı: Kurşunlu-Bayramören ilçe sınırı, Belenli-Sarıalan yolu Güneyi: Belenli-Sarıalan yolu, Sarıalan, Sarıalan-Alıç yolundan Kurşunlu-Ilgaz ilçe sınırı

(B): Doğusu: Korgun-Kurşunlu karayolu Kurşunlu- Korgun ilçe sınırı, Ilgaz-Kurşunlu karayolu ilçe sınırı Kuzeyi: Ilgaz-Kurşunlu karayolu ilçe sınırı, Ilgaz-Kurşunlu ilçe sınırından Kurşunluya kadar olakarayolu, Kurşunlu Güney Batısı: Kurşunlu, İğdir, Hocahasan, Korgun-Kurşunlu karayolu Kurşunlu- Korgun ilçe sınırı,

5- Ilgaz İlçesi (A): Doğusu: Kazancı, Ilgaz-Kastamonu devlet karayolu, Ilgaz dağı Milli Park sınırı Kuzeyi: Ilgaz-Kastamonu il sınırı Batısı: Ilgaz-Bayramören ilçe sınırı Güneyi: Sarıalan-Alıç-Balcı yolu Sarıalan kavşağı (Mamak çayırı) Eksik orman yolu, Kırkpınar Yaylası, Eksik, Kazancı

(B): Kuzey Doğusu: Ilgaz, Belsöğüt, A. Bozan, Y.Bozan Kuzeyi: Y.Bozan, Danişment, Seki, Okcular Güney Batısı: Okcular, Ödemiş, Çaltıpınar, Ilgaz.

(C): Doğusu: Ilgaz-Korgun Devlet karayolu Ericek kavşağı, Ericek, Şeyhyunus, Belören-Sağırlar yolu Şeyhyunus kavşağı, Kuzeyi: Belören-Sağırlar yolu Şeyhyunus kavşağı, Belören, Ilgaz-Kurşunlu Devlet karayolu, Çörekçiler kavşağı, Ilgaz-Kurşunlu ilçe sınırı Batısı: Ilgaz-Kurşunlu ilçe sınırı Güneyi: Ilgaz-Korgun ilçe sınırı, Ericek, Ilgaz-Kurşunlu Devlet karayolu Ericek kavşağı

6- Korgun İlçesi: Doğusu: Korgun-Çankırı yolu Akçavakıf kavşağı Akçavakıf, Korgun-Çankırı ilçe sınırı, Kuzeyi: Korgun-Ilgaz ilçe sınırı, Korgun-Kurşunlu ilçe sınırı, Korgun-Kurşunlu karayolu Korgun ilçe sınırı Güney Batısı: Korgun-Kurşunlu karayolu Korgun ilçe sınırı, Korgun, Akçavakıf, Korgun ilçe sınırı

7- Yapraklı İlçesi: Kuzey Doğusu: Yapraklı-Çankırı ilçe sınırı Beştut-Gürmeç yolu, Gürmeç, Söğütlü, Yabanlı, Yamaçbağı, Subaşı, İkizören yolu Kaymaz kavşağı, Kaymaz, Tatlıpınar Kuzey Batısı: Tatlıpınar, Y.Öz-Yüklü yolu, Yüklü Güney Batısı: Yüklü, Yüklü-Topuzsaray yolu, Topuzsaray, Kirliakça, Kirliakça-Alaçat yolu, Yapraklı-Çankırı ilçe sınırı Güney Doğusu: Yapraklı-Çankırı ilçe sınırı, Beştut-Gürmeç yolu

8- Kızılırmak İlçesi: Kuzey Doğusu: Kızılırmak-Çorum il sınırı, Kızılırmak-Sungurlu yolu, Kızılırmak Kuzeyi: Kızılırmak, Tımarlı, Hacılar, Bostanlı yolu Güney Batısı: Bostanlı, Kahyalı, Karallı yolu, Güneyi: Karallı, Kızılırmak-Kırıkkale il sınırı, Kızılırmak-Çorum-Sungurlu il sınırı

9- Çankırı Merkez (A): Kuzey Doğusu: Satıyüzü, Beştut, Beştut-Gürmeç yolu Yapraklı ilçe sınırı Kuzeyi: Beştut-Gürmeç yolu Yapraklı ilçe sınırı, Kirliakça-Alaçat yolu Ünür kavşağı Güneyi: Kirliakça-Alaçat yolu Ünür kavşağı, Ünür, Çağabey, Satıyüzü

(B): Güney Doğusu: Ayan, Aşağı çavuş, Yukarı Çavuş, Dereçatı, Ilgaz ilçe sınırı Kuzeyi: Ilgaz ilçe sınırı, Kızılsın-İkiçam yolu Batısı: Korgun ilçe sınırı, Akçavakıf Güney Batısı: Akçavakıf, Ayan

(C): Doğusu: Tuz mağarası yolu Dedeköy ağılları, Mağara yolu, Tuz mağarası, Balıbağı, Çankırı-Ovacık yolu Balıbağı kavşağı Kuzeyi: Çankırı-Ovacık yolu Balıbağı kavşağı, EsenTepe, Çankırı Batısı: Çankırı, Çankırı-Ankara karayolu, Süleymanlı, Tuz mağarası yolu ayrımı Güneyi: Tuz Mağarası yolu ayrımı, Tuz mağarası yolu, (Kedikayaları) Dedeköy ağılları

(D): Doğusu: Çankırı-Ankara karayolu-Konak kavşağı, Y.Pelitözü kavşağı Kuzeyi: Y.Pelitözü kavşağı, Y.Pelitözü, Y.Pelitözü-Elmacı yolu Eldivan ilçe sınırı Batısı: Y.Pelitözü-Elmacı yolu Eldivan ilçe sınırı, K.Hacıbey-İnandık yolu, İnandık, Çankırı-Ankara karayolu-İnandık kavşağı Güneyi: Çankırı-Ankara karayolu-İnandık kavşağı, Akören kavşağı, Konak kavşağı

10- Eldivan İlçesi: Güney Doğusu: Hisarcık, Hisarcıkkayı, B.Hacıbey, K.Hacıbey, K. Hacıbey-İnandık yolu Eldivan-Çankırı ilçe sınırı, Y. Pelitözü-Elmacı yolu, Elmacı, Gölez, Gölezkayı Kuzeyi: Gölezkayı, Gölezkayı-Eldivan yolu, Eldivan, Eldivan TRT verici kavşağı, Kuzey Batısı: Eldivan TRT verici kavşağı, TRT verici yolu, Eldivan, Hisarcık-Mart yolu Hisarcık ağaçlandırma sahası girişi, Güneyi: Hisarcık-Mart yolu Hisarcık ağaçlandırma sahası girişi, Hisarcık

11- Şabanözü İlçesi: Doğusu: Şabanözü-Eldivan ilçe sınırı Kuzey Batısı: Şabanözü-Maruf yolu, Kamışköy kavşağı, Gürpınar, Şabanözü Güneyi: Şabanözü, Şabanözü-Eldivan karayolu, Şabanözü-Eldivan ilçe sınırı

12- Orta İlçesi: Doğusu: Orta-Şabanözü yolu Yenice kavşağı, Yenice, Yenice-Sancar yolu, Sancar, Doğanlar, Doğanlar-Dumanlı yolu Orta-Kurşunlu ilçe sınırı Kuzey Doğusu: Orta-Kurşunlu ilçe sınırı, Atkaracalar-Orta yolu Batısı: Atkaracalar-Orta yolu, Kalfat, Orta, Orta-Şabanözü karayolu, Orta-Şabanözü yolu Yenice kavşağı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Yapraklı-Ilgaz İlçeleri Koçhisarı Bala Devlet Avlağı: Doğusu: Yukarıöz-Yukarıöz, Tosya tali yolu-Yapraklı, Tosya ilçe sınırı, Kuzeyi: Ilgaz-Tosya Devlet karayolu (Çeltikbaşı Köyüne kadar) takiben il sınırı, Batısı: İnköy-Kuyupınar arası devlet karayolu, Güneyi: Kuyupınar-Kızılsın-Ilısılık-Yukarıöz Köylerini birbirine bağlayan yol

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı: Doğusu: Yapraklı İlçesi, Çömezin Pınar, UIucakTepe, Mustafanındağı Tepe, orman yangın gözetleme kulesi, Kuzeyi: Çandak Dere, Sallabaşkayası Dere, Batısı: Karanlık Dere, Handırı Deresi, Alacuk Sırtı, Cenin Tepe, Güneyi: Cenin Tepe, Sarıçamlar Mevkii, Sulugöz Tepe, Taşkestik Sırtı, Bağların Kaş, Asmanın Sırtı, Yamaçbağın Dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yapraklı İlçesi: Doğusu: Çankırı Yapraklı yolu, Karacaözü kavşağı-Sazcağız-Buluca- Yapraklı Kuzey Batısı: Yapraklı-Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı sınırı-Karacaözü Güney Batısı: Karacaözü-Çankırı Yapraklı yolu, Karacaözü kavşağı

2- Korgun İlçesi: Doğusu: Y.Yanlar, Hıdırlık, Hıdırlıktan İçyenice arazi yolu, İçyenice, Gümüşdöğen-Karatekin yolu Sarıdağ-İçyenice yol ayrımı Kuzey Batısı: Gümüşdöğen-Karatekin yolu Sarıdağ-İçyenice yol ayrımı, Karatekin, Akçalı Güney Batısı: Akçalı, Akçalı-Çiftlik yolu, Çiftlik, Çankırı-Eldivan yolu Çiftlik yolu kavşağı Güneyi: Çankırı-Eldivan yolu Çiftlik yolu kavşağı, Y.Yanlar

3- Ilgaz İlçesi: Doğusu: Ilgaz-Kurşunlu karayolu Yenidemir ciler kavşağı, Yenidemirciler, Süleymanhacılar-Kırışlar, Kuzeyi: Kırışlar, Kırışlar-İkikavak yolu Aşıklar kavşağı Güney Batısı: Kırışlar-İkikavak yolu Aşıklar kavşağı, Aşıklar, Güney, Eskice, Yaylaören, Ilgaz-Kurşunlu yolu Yaylaören kavşağı Güneyi: Ilgaz-Kurşunlu yolu Yaylaören kavşağı, Ilgaz-Kurşunlu karayolu Yaylaören kavşağı, Ilgaz-Kurşunlu karayolu Yenidemirciler kavşağı

4- Çerkeş İlçesi: Doğusu: Hacılar-Yalaközü yolu Yakuplar kavşağı, Çerkeş-Çankırı demiryolu Karamustafa kavşağı Kuzeyi: Karamustafa-Çerkeş arası demiryolu, Çerkeş Batısı: Çerkeş, Örenköy, Yakuplar yolu, Yakuplar Güneyi: Yakuplar, Hacılar-Yalaközü yolu Yakuplar kavşağı

5- Kurşunlu İlçesi: Kuzey Doğusu: İğdir, Çukurca kavşağı, Hocahasan yolu Batısı: İğdir-Köpürlü yolu Güneyi: Hocahasan’ı Köpürlü-Kapaklı yoluna bağlayan ara yol19- ÇORUM:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A): Doğusu: Çorum-Alaca karayolu, Kuzeyi: Çorum-Sungurlu karayolu, Batısı: Çorum- Ankara karayolu, Güneyi: Alaca karayolundan Babaoğlu-B.Gülücek köy yolundan Sungurlu karayolu

(B): Doğusu: Seyfe-Karabayır-Kınıkdeliler Köyü köy yolu, Kuzeyi: İnalözü-Eskikaradana-Delibekiroğlu-Kınıkdeliler Köyü yolu, Batısı: İnalözü-ŞenDere ve Mislerovacığı köy yolu, Güneyi: Seyfe-Büğüroğlu ve Mislerovacığı köy yolu

2- Bayat İlçesi: Doğusu: Bayat-İskilip ilçe sınırı, Kuzeyi: Çerkeş-Akseki karayolu, Batısı: Akseki-Bayat-Ankara karayolu, Güneyi: Bayat-İskilip karayolu

3- Boğazkale İlçesi: Doğusu: Çorum-Yozgat il sınırından-Yukarı Fındıklı-Evci Köyünden-Boğazkale-Sungurlu ilçe karayolu, Kuzeyi: Boğazkale-Sungurlu karayolu, Batısı: Boğazkale-Sungurlu ilçe sınırı, Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı,

4- Dodurga İlçesi: Doğusu: Berk Köyü-Mehmet Dede Obruğu Köyü yolu Kuzeyi: Dodurga-Berk Köyü karayolu, Batısı: Yeniköy Köyü-Dodurga köy yolu Güneyi: M.D.Obruğu-Ayva-Yeniköy Köyü yolu

5- İskilip İlçesi: Doğusu: Çorum-İskilip karayolu, Kuzeyi: İskilip ve Tosya karayolu, Batısı: İskilip-Bayat ilçe sınırı, Güneyi: İskilip-Uğurludağ-Çorum Merkez ilçe sınırı,

6- Kargı İlçesi: Doğusu: Kargı-Osmancık ilçe sınırı, Kuzeyi: Kargı-Gölköy-Gökçedoğan köy yolundan Osmancık ilçe sınırı, Batısı: Beygircioğlu-Yeşilköy-Akkise-Kargı karayolu, Güneyi: Kargı-Osmancık karayolundan Beygircioğlu karayolu

7- Mecitözü İlçesi: Doğusu: Çorum-Amasya il sınırı, Kuzeyi: Çorum-Amasya karayolu Batısı: Mecitözü-Emirbağ-İbek köy yolundan-Mecitözü-Çorum-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Mecitözü-Ortaköy ilçe sınırı.

8- Oğuzlar İlçesi: Doğusu: Oğuzlar-Laçin ilçe sınırı, Kuzeyi: Oğuzlar-Dodurga ilçe sınırı, Batısı: Oğuzlar-İskilip ilçe sınırından Kızılcapelit-Oğuzlar-Dikenli karayolu, Güneyi: Oğuzlar-İskilip-Merkez ilçe sınırı.

9- Ortaköy İlçesi: Doğusu: Çorum-Amasya-Yozgat il sınırı, Kuzeyi: Ortaköy-Mecitözü ilçe sınırı, Batısı: Y.Kuyucak-Dirgenli-Ortaköy-Aşdavul Cevizli köy karayolu Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı,

10- Osmancık İlçesi: Doğusu: Çorum-Samsun il sınırından-Danişment köy yolundan-Osmancık-G.Hacıköy karayolu, Kuzeyi: Maksutlu-Kamil-Kuzhayat-Hanefi-Karalargüney köy yolundan-Çorum-Samsun il sınırına, Batısı: İnal-Kamil karayolu, Güneyi: Osmancık-İstanbul karayolundan-Osmancık-İnal karayolu,

11- Sungurlu İlçesi: Doğusu: Sungurlu-Boğazkale karayolundan-Sungurlu-Demirşeyh köy yoluna, Kuzeyi: Demirşeyh-Muratkolu-Kertme-A.Fındıklı-Çiçekli karayolu, Batısı: Çiçekli-Arıcı-Mahmatlı köy yolundan-Sungurlu-Çankırı karayolundan-Sungurlu-Alembeyli köy yolu Güneyi: Alembeyli-Çiçeklikeller-Karacabey-Yarımsöğüt-Çukurlu-Kurbağılı köy yolundan-Sungurlu-Boğazkale ilçe sınırına,

12- Uğurludağ İlçesi: Doğusu: Uğurludağ-Üçoluk köy yolu, Kuzeyi: Uğurludağ-Dutpınar-Belkavak köy yolu, Batısı: Belkavak-Tuğlu köy yolu, Güneyi: Uğurludağ-Sungurlu ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Cemilbey Devlet Avlağı: Doğusu: Cemilbey-Ortaköy karayolu, Kuzeyi: Teslim, Mühürler, Türkayşe köy yolunu takiben Keklik Deresi devamında Kadın Mezar tepeden, İsmailtarla tepeye inen sırt ve Cemilbey, Kozluca köy yolu, Batısı: Mazıbaşı, Çıkhasan köy yolu devamında Fındıklıtepe, Hopliktepe, Kambaktepe, Ortaburun Tepe arasındaki sırt, Güneyi: Mollahasan, Büyükkeşlik, Klavuz, Akpınar köyyolu devamında Karaleylek Tepeden inen sırt ve Miyenesultan, Mazıbaşı köy yolu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Oğuzlar İlçesi: Doğusu: Asarçay Köyünden ve Çalyayla Köyünden Kızılırmak’a inen sırt, Kuzeyi: Karaburun-Soğucak-İbik-Kızılcapelit arasındaki sırtı takiben Kızılcapelit-Oğuzlar-Asarçay köy yolu Batısı: Karaburun-Salur köylerinden Kızılırmaka inen sırt Güneyi: Çalyayla-Kızılpınar-Acıpınar-Öksüzler-Çaltıcak-Hacıbey-Salur köy yolu

2- Osmancık İlçesi: Doğusu: Çorum-Osmancık yolu, Kuzeyi: Kumbaba köy yolu Batısı: Kızılırmak, Güneyi: Güvercinlik köy yolunu takiben Dönek Tepe

3- Merkez Mecidiyekavak Köyü Civarı: Doğusu: Kınık, Bektaşoğlu köy yolu, Kuzeyi: Mecidiyekavak Köyü, Bektaşoğlu Köyü, Sırıklı köy yolu, Batısı: Kireçocağı, Mecidiyekavak köy yolu, Güneyi: Kınık, Kınıkdeliler, Kireçocağı köy yolu

4- Merkez-Laçin-Dodurga İlçeleri: Doğusu: Kırkdilim, Laçin, Dodurga karayolu, Kuzeyi: Kızılırmak, Batısı: Çalyayla-Köyünden Kızılırmaka inen sırt Güneyi: Çalyayla-Çatak-Şeyhhamza-Taşpınar-Ferüz-Kırkdilim

5- Osmancık İlçesi: Doğusu: Dodurga-Osmancık yolu Kuzeyi: Fındıcak-Seki köy yolu Batısı: Seki Akkaya köy yolu Güneyi: Dodurga Alpagut Akkaya yolu

6- Çorum-Merkez İlçesi: Doğusu: Çorum-Samsun karayolu-Güney-Kultak Köyü grup yolu Kuzeyi: Kultak-Hızırdede-Gemet köy yolu Batısı: Çorum-Kuruçay-Gemet-köy yolu Güneyi: Çorum-Samsun karayolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çorum Kargı Koşdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)20- DENİZLİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Acıpayam İlçesi (A): Doğusu: Dodurgalar-Bademli yolu Kuzeyi: Bademli-Yeşil Dere yolu Batısı: Yeşil Dere-Kumavşarı yolu Güneyi: Acıpayam-Dodurgalar yolu

(B): Doğusu: Kalınkoz-Kelekçi yolu Kuzeyi: Kelekçi-Alcı yolu Batısı: Alcı-Suçatı- Ericek yolunu takiben Çameli - Acıpayam ilçe sınırına Güneyi: Acıpayam-Çameli ilçe sınırı

2-Baklan İlçesi: Doğusu: Baklan-Bozkurt ilçe sınırından başlamak üzere Hayrettinköy-Baklan yolu Kuzeyi: Baklan-Denizler yolu. Batısı: Baklan-Denizler yolundan başlamak üzere Çal- Baklan ilçe sınırını ve Denizler-Baklankuyucak yolunu takiben Baklan-Bozkurt ilçe sınırına Güneyi: Baklan-Bozkurt ilçe sınırı

3-Çivril İlçesi: Doğusu: Çivril-Uşak yolu asfaltı Kuzeyi: Uşak asfaltını takiben- Uşak il sınırı Batısı: Uşak il sınırını takiben Karalar- Karabedirler yolu Güneyi: Uşak asfaltını takiben Uşak asfaltından Gökbaşlı-Karabedirler yolu

4-Serinhisar İlçesi: Doğusu: Serinhisar-Acıpayam kara yolu Kuzeyi: Aydoğdu-Serinhisar orman yolu Batısı: Serinhisar-Tavas ilçe sınırı Güneyi: Serinhisar-Acıpayam ilçe sınırı

5-Tavas İlçesi (A): Doğusu: Kızılca-Aydoğdu-Serinhisar yolunu takiben Tavas-Serinhisar ilçe sınırına ve bu ilçe sınırını takiben Serinhisar-Denizli yoluna Kuzeyi: Serinhisar-Denizli yolunun Tavas Serinhisar ilçe sınırını kestiği noktadan başlamak üzere kara yolunu takiben Tavas’a kadar Batısı: Tavas-Medet yolu Güneyi: Kızılca-Pınarlar yolundan başlamak üzere sırtları takiben Büyüktınas Tepesi-Küçüktınas Tepesi-Pirenci Tepesi-1394 rakımlı Tepe-Hasırlık Tepesi-Çatak Tepesinden Nikfer-Medet yoluna, buradan Nikfer-Medet yolunu takiben Medete.

(B): Doğusu: Damlacık-Çağırgan-Yukarıboğaz-Ulukent yolunun Karayayla sapağına kadar Kuzeyi: Yukarıboğaz-Ulukent yolunun Karayayla sapağından başlamak üzere Karayayla yolunu takiben Tavas-Kale ilçe sınırına Batısı: Tavas-Kale ilçe sınırı Güneyi: Karayayla-Damlacık yolunun Tavas-Kale ilçe sınırını kesiği noktadan başlamak üzere bu yolunu takiben Damlacık Köyüne

(C): Doğusu: Tavas-Acıpayam ilçe sınırı Kuzeyi: Tavas-Acıpayam ilçe sınırından başlamak üzere Ovacık yolunu takiben Ovacık’a Batısı: Ovacıktan başlamak üzere Ovacık-Horasanlı yolunu takiben Büyükkonak (Nikfer) sapağına Güneyi: Ovacık-Horasanlı yolunun Büyükkonak (Nikfer) sapağından başlamak üzere Büyükkonak (Nikfer)-Mevlütler yolunu takiben Tavas-Acıpayam ilçe sınırına

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Tavas İlçesi (Alman Boğazı Devlet Avlağı): Doğusu: Horasanlı-Ovacık-Kızılca-Pınarlar yolu Kuzeyi: Kızılca-Pınarlar yolundan başlamak üzere sırtları takiben Büyüktınas Tepesi-Küçüktınas Tepesi-Pirenci Tepesi-1394 rakımlı Tepe-Hasırlık Tepesi-Çatak Tepesinden Nikfer-Medet yoluna, buradan Nikfer-Medet yolunu takiben Medete Batısı: Medet-Garipköy-Ulukent-Başalan Mahalesi yolu Güneyi: Başalan Mahallesi-Horasanlı yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Denizli Çardak Beylerli Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)21-DİYARBAKIR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ergani İlçesi: Doğusu: Diyarbakır İli Ergani-Dicle ilçe sınırı. Kuzeyi: Maden Çayı-Kralkızı Barajı. Batısı: Diyarbakır İli Ergani İlçesine bağlı Kavurküpü Köy Merkezinden başlayıp kuzeye doğru Devletkuşu Köyünden geçerek Maden Çayıyla kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Diyarbakır İli Ergani İlçesine bağlı Kavurküpü Köy Merkezinden başlayıp doğuya doğru Sabırlı, Dallıdağ Köylerinden geçerek doğuya doğru Ergani-Dicle ilçe sınırının kesiştiği yerde son bulur.

2-Silvan İlçesi: Doğusu: Batman Barajı Kuzeyi: Diyarbakır İli Silvan İlçesine bağlı Taşpınar Köyünden başlayıp doğuya doğru Çiğdemli, Demirkuyu Köyünden geçerek Batman Barajı ile kesiştiği noktada son bulur. Batısı: Diyarbakır İli Silvan İlçesine bağlı Yamaçköy merkezinden başlayıp kuzeye doğru stabilize yolu takiben Taşpınar Köyünde son bulur. Güneyi: Devlet karayolu

3-Çermik-Çüngüş İlçeleri: Doğusu: Diyarbakır İli Çermik İlçesine bağlı Ağaçhan Köyünden geçen il yolunun Siverek İlçesiyle kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru devamla yolu takiben Çermik İlçe merkezinden geçerek il yolunu takiben Yeniköy, Çüngüş İlçe merkezinden geçerek Değirmensuyu, Malkaya,Gökçepelit Köy merkezlerinden geçerek Çatakdut Köyünün Elazığ il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Çüngüş İlçesine bağlı Çatakdut Köyünün Elazığ il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru il sınırını takiben Karakaya Barajı ile kesiştiği yerde son bulur. Batısı: Fırat Nehri-Karakaya Barajı. Güneyi: Diyarbakır İli Çermik İlçesine bağlı Ağaçhan Köyünün Şanlıurfa İline bağlı Siverek İlçe sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp, batıya doğru ilçe sınırını takiben Çukurelma Köyünden geçerek Fırat Nehri ile kesiştiği noktada son bulur.

4-Hazro-Kocaköy-Eğil İlçeleri: İlçe sınırları ile çevrili alanlarda avlanma yasaklanmıştır.

5-Dicle İlçesi: Doğusu: Dicle-Hani ilçe sınırları devlet karayolu ile kesiştiği noktada başlayıp kuzeye doğru ilçe sınırını takiben Diyarbakır-Elazığ il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Diyarbakır-Elazığ il sınırı. Batısı: Dicle-Ergani ilçe sınırlarının devlet karayolu ile kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru ilçe sınırlarını takiben Diyarbakır-Elazığ il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Dicle-Ergani ilçe sınırlarının devlet karayolu ile kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru devlet karayolunu takiben Dicle ilçe merkezinden geçerek Dicle-Hani ilçe sınırlarıyla ile kesiştiği noktada son bulur.

6-Hani İlçesi: Doğusu: Hani-Lice ilçe sınırlarının Diyarbakır-Bingöl il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak güneye doğru ilçe sınırını takiben Hani-Lice İlçeleri arasında bulunan Duru Köyü sınırında son bulur. Kuzeyi: Diyarbakır-Bingöl il sınırı. Batısı: Hani-Dicle ilçe sınırından başlayarak kuzeye doğru ilçe sınırını takiben Diyarbakır-Elazığ il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Hani ilçe merkezinden Kuyular Köyüne giden yolu takiben Abacılar Köy merkezinden geçerek Kuyular Balde merkezinden devamla batıya doğru Hani-Dicle ilçe sınırlarının kesiştiği noktada son bulur. Ayrıca Hani İlçe merkezinden Kalaba Köyüne giden karayolunu takiben Gülbırak Mezrasından geçerek patika yolu devamla Hani-Lice ilçe sınırı olan Duru Köyünde son bulur.

7-Lice İlçesi: Doğusu: Lice ilçesine bağlı Bağlan Köyünden başlayıp kuzeye doğru stabilize yolu takiben Yalaza, Yolçatı Köy merkezlerinden geçerek Lice İlçe merkezinden geçen devlet karayolunda son bulur. Ayrıca Lice-Kulp İlçe sınırlarının devlet karayoluyla kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru ilçe sınırını takiben Diyarbakır-Bingöl il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Kuzeyi: Diyarbakır-Elazığ il sınırı. Batısı: Lice-Hani-Kocaköy İlçe sınırların kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru ilçe sınırını takiben Diyarbakır-Bingöl il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Lice İlçesine bağlı Bağlan Köyünün Hazro ilçe sınırıyla kesiştiği noktadan başlayarak doğuya doğru ilçe sınırını takiben Hani-Kocaköy ilçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur. Ayrıca Lice İlçe merkezinden geçen devlet karayolu takiben Lice-Kulp ilçe sınırıyla kesiştiği noktada son bulur.

8-Kulp İlçesi: Doğusu: Diyarbakır-Batman-Muş il sınırları. Kuzeyi: Kulp-Lice İlçe sınırlarının devlet karayoluyla kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru devlet karayolunu takiben Kulp İlçe merkezinden geçerek Kulp Çayı ile kesiştiği noktada son bulur. Ayrıca Diyarbakır-Muş il sınırı. Batısı: Kulp-Lice İlçe sınırlarının devlet karayoluyla kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırları içinde kalan alanlar, ayrıca Kulp İlçesinde Muş İline giden devlet karayolundan ayrılan stabilize yolu takiben Kulp İlçesine bağlı Yaylak Köy merkezinden geçerek Diyarbakır-Muş il sınırı ile kesiştiği noktada son bulur. Güneyi: Kulp-Silvan ilçe sınırı.

Alıntıdır: Resmi Gazete


« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:08:56 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #3 : 18 Haziran 2011, 20:28:25 »
22-EDİRNE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Havsa İlçesi: Doğusu: Necatiye Köyü takiben Naipyusuf Köyü takiben Kabaağaç Köyü Kuzeyi: Havsa-Necatiye karayolu, Batısı: Havsa ilçesi, Kuzucu Köyü takiben Çukurköy, Güneyi: Çukurköy takiben Kabaağaç Köyü.

2-Keşan İlçesi: Doğusu: Kadıköyden güneye doğru Edirne il sınırı. Kuzeyi: Çamlıca asfaltı ile Kadıköy-Mahmutköy kanal yolunda başlayan Keşan İlçe sınırları dâhilinde kalan Korudağ mıntıkası. Batısı: Çamlıca-GökçeTepe asfalt yolu takiben Saroz Körfezi. Güneyi: Saroz Körfezi ile Edirne il sınırı.

3-Lalapaşa İlçesi: Doğusu: Kırklareli il sınırı Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan sınırı. Batısı: Kalkansöğüt Köyü. Güneyi: Kalkansöğüt-Vaysal-Ömeroba köy yolu takiben Süloğlu Deresi, takiben Süloğlu ilçe sınırı, takiben Kırklareli il sınırı.

4-Süloğlu İlçesi: Doğusu: Süloğlu-Lalapaşa yolu Tatarlar ayrımından, Tatarlar Köyü, takiben ilçe sınırına, Kuzeyi: Süloğlu ilçe sınırı, Batısı: ilçe sınırından Domurcalı Köyü Deresi takiben Domurcalı Köyü, takiben Yağcılı Köyü Güneyi: Yağcılı Köyü takiben Sülecik Köyü takiben Taşlısekban Köyü takiben Lalapaşa-Süloğlu Tatarlar yol ayrımı.

5-Uzunköprü İlçesi:(A): Doğusu: Ergene Nehri takiben Başağıl Köyü takiben Çöpköy Uzunköprü yol ayrımı. Kuzeyi: Ergene Nehri Batısı: Ergene Nehri takiben Uzunköprü köprüsü. Güneyi: Uzunköprü köprüsü takiben Uzunköprü takiben Uzunköprü-Çöpköy yolu Başağıl kavşağı.

(B):Uzunköprü İlçesi: Doğusu: Tekirdağ il sınırı Kuzeyi: Tekirdağ il sınırından Küçükdanişment Köyü Batısı: Küçükdanişment Köyü takiben Bıldır Köyü takiben Sultanşah Köyü takiben Sipahi Köyü Güneyi: Sipahi Köyü takiben Tekirdağ il sınırı.

(C):Uzunköprü İlçesi: Doğusu: Maksutlu Köyü takiben Kadiağili Köyü Kuzeyi: Maksutlu Köyü takiben Karapınar Köyü Batısı: Karapınar Köyü takiben Alıç Köyü Güneyi: Alıç Köyü takiben Kadiağili Köyü.

(D):Uzunköprü İlçesi: Doğusu: Kırklareli il sınırı Kuzeyi: Kırcasalih-Pehlivanköy asfalt yolu takiben Yeniköy-Bayramlı Köyü yolu Batısı: Kırcasalih-Yeniköy asfalt yolu Güneyi: Ergene Nehri.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Meriç Köprüsü, Kuzeyi: Meriç Nehri, Batısı: Yunanistan sınırı, Güneyi: Meriç-Pazarkule karayolu.

2-Havsa İlçesi: Doğusu: Kırklareli il sınırı. Kuzeyi: Kırklareli il sınırı. Batısı: Kırklareli-Edirne il sınırı takiben otoban (D 100 karayolu). Güneyi: Otoban (D 100 karayolu)

3-Lalapaşa İlçesi: Doğusu: Ömeroba-Süleymandanişment yolu Kuzeyi: Ömeroba-Vaysal yolu Batısı: Vaysal-Hacıdanişment yolu Güneyi: Hacıdanişment-Süleymandanişment yolu.

4-Meriç İlçesi: Doğusu: Paşayenice yolunu takiben Uzunköprü-Meriç yol kavşağı. Kuzeyi: Uzunköprü-Meriç Paşayenice yol kavşağından Meriç ilçesine kadar. Batısı: Meriç İlçesinden Küçükaltıağaç yolunu takiben Küçükaltıağaç Köyü. Güneyi: Küçükaltıağaç köy yolunu takiben Yenicegörece, Saatağacı, Akıncılar, Paşayenice köy yolu.

5-Uzunköprü İlçesi: Doğusu: Uzunköprü-Eskiköy köy yolu, Kuzeyi: Eskiköy-Kiremitçisalih-Gemici köy olu Batısı: Gemici-Çalıköy köy yolu sapağı Güneyi: Gemici-Çalıköy sapağından Çalıköy-Uzunköprü yolu23-ELAZIĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A): Doğusu: Palu ilçe sınırı. Kuzeyi: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Hazar gölünden Gölardı köy yolunu takiben Karasaz ve Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Maden ilçe sınırı ile Hazar gölü kıyı şeridi dahil.

(B): Doğusu: Elazığ-Keban karayolundan başlayarak Pelte, Avcılı, Alaca köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzunan hat. Kuzeyi: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Çakmak Köyünden başlayıp, Ulupınar, Bölükçalı ve Aydınlar köylerini takiben, Aslantaş Köyünden Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Keban karayolu.

(C): Meşeli; Doğusu: Elazığ-Pertek karayolundan Obuz-KurtDere köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Elazığ-Pertek karayolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Pertek karayolundan Obuz köy yolu.

2-Ağın İlçesi: Doğusu: Keban Baraj gölü (iki yaka arasındaki göl alanı dahil saha) Kuzeyi: Malatya il sınırı (Aktepe-Hacılar Harmanı) Batısı: Malatya il sınırı (Taşpınardan, Çiğdem sırtı-Karagezdağı-Uzunmezar Ağın-Arapgir karayolu-Aktepe, Hacılar Harman Tepe, Kömürönü Tepe) Güneyi: Keban ilçe sınırı (Kızıldere, Sazdere, Gavurpınar, Gedikharmanı hattı)

3-Alacakaya İlçesi: Doğusu: Palu ilçe sınırından başlayarak, Sularbaşı, Altınoluk Köyüne uzanan karayolu takiben Diyarbakır il sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Palu ve Maden ilçe sınırını. Batısı: Maden ilçe sınırı. Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

4-Arıcak İlçesi: Doğusu: Diyarbakır il sınırı. Kuzeyi: Palu ilçe sınırı. Batısı: Alacakaya ilçe sınırı. Güneyi: Alacakaya ilçe sınırından başlayıp, Erimli-Arıcak karayolu, Arıcak Merkezden Erbağı, Bozçavuş ve Göründü köylerine uzanan köyolunu takiben Diyarbakır il sınırına uzanan hat.

5-Baskil İlçesi: Doğusu: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Elazığ Merkez ilçe sınırı ile Keban ilçe sınırı, Batısı: Keban ilçe sınırından başlayarak, Yukarı Kuluşağı, Akdemir, Beşbölük, Aşağı Esme, Gemici, Deliktaş, Alangören Köyüne giden karayolunu takiben Malatya il sınırına uzanan hat. Güneyi: Malatya il sınırı,

6-Karakoçan İlçesi(A): Doğusu: Bingöl il sınırı, Kuzeyi: Bingöl il sınırı, Batısı: Karakoçan-Bingöl karayolundan başlayarak, Karakoçan, Merkez, Kığı yol ayrımını takiben, Çatakyol, Sarıbaşak, Çıtak, Çan, Kuşbayırı Köyünden Bingöl il sınırına uzanan hat, Güneyi: Elazığ-Bingöl karayolu,

(B): Doğusu: Karakoçan çayırlı köy yolunu takiben, Sarıceviz, Yalıntaş, Derince, Okçular, Meşeli, Akarbaşı köy yolundan Tunceli il sınırına uzanan hat, Kuzeyi-Batısı: Tunceli il sınırı, Güneyi: Karakoçan-Ürünlü- Balçalı-Pamuklu karayolu,

7-Keban İlçesi: Doğusu: Keban Baraj gölünden başlayarak kıyı şeridini takiben Çallık Köyünden Elazığ-Keban karayoluna oradan Bahçeli, Kuşcu, Örenkaya köy yolunu takiben Baskil ilçe sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Malatya il sınırı. Güneyi: Baskil ilçe sınırı.

8-Kovancılar İlçesi: Doğusu: Bingöl il sınırları, Kuzeyi: Karakoçan ilçe sınırı ile Tunceli il sınırı, Batısı: Kovancılar-Palu karayolu ile Elazığ-Tunceli karayolu, Güneyi: Palu ilçe sınırı,

9-Maden İlçesi (A): Doğusu: Palu-Alacakaya ilçe sınırları, Kuzeyi: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Batısı: Elazığ-Diyarbakır karayolu, Güneyi: Diyarbakır il sınırı,

(B): Doğusu: Elazığ-Maden karayolu. Kuzeyi: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Hazar Gölü Kıyı şeridi dahil. Batısı: Maden-Sivrice ilçe sınırı. Güneyi: Elazığ-Diyarbakır karayolundan başlayarak DurmuşTepe, Altıntarla, Kavak, Yıldızhan karayolunu takiben Çakıroğlu köy yoluna uzanan hat.

10-Palu İlçesi (A): Doğusu: Kovancılar ilçe sınırından başlayarak Damlapınar, Altınölçek köy yolunu takiben Arıcak ilçe sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Kovancılar ilçe sınırı, Keban Baraj gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Keban Baraj gölü (kıyı şeridi dahil) başlayarak Keklik Dere, Akyürek köylerinden Alacakaya ilçe sınırına uzanan hat, Güneyi: Alacakaya ve Arıcak ilçe sınırı.

(B): Doğusu: Bingöl il sınırı. Kuzeyi: Kovancılar ilçe sınırı. Batısı: Kovancılar ilçe sınırından başlayarak, Köklüce GökDere karayolundan BurguDere, Arındık, Hasbey köy yollarını takiben Bingöl il sınırına uzanan hat. Güneyi: Bingöl il sınırı.

11-Sivrice İlçesi: Doğusu: Maden ilçe sınırı, Hazar gölü kıyı şeridi ve göl yüzeyi dahil, Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı, Batısı: Elazığ-Diyarbakır karayolundan başlayarak Kürk, Yedipınar karayolunu takiben, Kösebayır, Uslu, Akseki köy yolundan Diyarbakır il sınırına uzanan hat, Güneyi: Diyarbakır il sınırı,

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

1-Keban Genel Avlağı: Doğusu: Çakmak Köyünden başlayıp, Bölükçalı ve Aydınlar köylerini takiben, Aslankaşı Köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü. Batısı: Elazığ-Keban karayolundan Çallık köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Keban karayolu.

2-Harput Genel Avlağı: Doğusu: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Obuz-Kurt Dere köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Kıraç, Hoş, Sedef Tepe, Güneyçayır köy yolunu takiben Harput merkezden Obuz Köyüne uzanan hat.

Örnek Avlaklar:

Nazaruşağı Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: DüğünTepe, Karahilik Tepe, Meydancık Köyü yerleşim yerini takiben, Çıttık Tepe, Kuruziyaret Tepe, Kanıkıl Tepe, Gölgeli Taş Tepe, Yeşil Tepe, Betkan Tepe, Bejikan Ziyareti Tepe, Kuzeyi: Krokizi Deresinden karayolunu takiben Şahaplı, Nazaruşağı, Ermiş Mahallesi, Molikan Mahallesi, Tavuklu Mahallesinden Düğün Tepe’ye uzanan hat Batısı: Gelgeç Tepesinin doğusundaki demiryolu hattından başlayarak hattı takip eden Krokozi Deresine kadar uzanan hat. Güneyi: Bejikan Ziyaret Tepe, Kırmızı Tepe, Gaz Tepe, Gedihot Tepesinden demir yoluna uzanan hat

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi-Şahsuvar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Elazığ-Kovancılar karayolundan Maden ilçe sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Yukarı İçme Beldesinden, Yukarıbağ Köyünü takiben Şahsuvar Köyüne uzanan hat. Batısı: Elazığ-Kovancılar karayolundan İçme Beldesine, İçme Beldesinden Maden ilçe sınırına uzanan hat. Güneyi: Maden ilçe sınırı.

2-Palu İlçesi-Karasalkım Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Palu-Arıcak karayolu. Kuzeyi: Elazığ-Palu karayolunu takiben, Palu-Arıcak karayolu. Batısı: Akyürek Köyünden Keklik Dere Köyüne uzanan hat. Güneyi: Kasıl Köyünden Akyürek Köyüne uzanan hat.

3-Sivrice İlçesi-Kürk Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Kürk Köyünden Düzbahçe Köyüne uzanan köyyolu. Kuzeyi: Yedipınar Köyünden Kürk Köyüne uzanan karayolu. Batısı: Yedipınar Köyünden Kösebayır Köyüne uzanan köyyolu, Güneyi: Kösebayır Köyünden Dörtbölük Köyünü takiben Düzbahçe Köyüne uzanan hat.

4-Baskil İlçesi-Kadıköy Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Harabakayış Köyünden, Habibuşağı Köyüne uzanan hat, Kuzeyi: Harabakayış, Paşakonağı köyyolu, Batısı: Paşakonağı Köyünden karakaya baraj gölüne uzanan hat, Güneyi: Karakaya baraj gölü24-ERZİNCAN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A): Doğusu: Üzümlü ve Çayırlı ilçe sınırı Kuzeyi: Gümüşhane il sınırı Batısı: Erzincan Sivas (D 100) Kara yolunun Yalnızbağ ayrımından itibaren Erzincan-Kelkit-Gümüşhane karayolu. Güneyi: Erzurum Erzincan Sivas (D 100) kara yolu

(B): Doğusu: Erzincan-Sivas karayolu ve devamında Erzincan merkez ilçeden itibaren Erzincan- Kemah karayolu Kuzeyi: Kemah ilçe sınırından itibaren Baltaşı, Göyne, Heybeli köylerinden devamla Erzincan-Sivas karayoluna Batısı: Kemah ilçe sınırı Güneyi: Erzincan-Kemah karayolu ve Kemah ilçe sınırı

(C): Doğusu: Tunceli il sınırı. Kuzeyi: Kemah ilçe sınırından itibaren Çubuklu, Caferli, Binkoç, Türkmenoğlu, Yaylabaşı, Oğulcuk, Ortayurt, Kılıçkaya, Günbağı, Tatlısu ve Kalecik köyleri arasında ulaşım sağlayan yol Tunceli il sınırına kadar. Batısı: Kemah ilçe sınırı Güneyi: Tunceli il sınırı

2-Çayırlı İlçesi: Doğusu: Karasu nehri. Kuzeyi: Mercan-Çayırlı-Erzincan istikametine giden, Harman Tepe Köyü, Çayırlı ilçe merkezi ve Balıklı, Yeşılyayla, Yayalakent, Başköy, Karataş köylerine ulaşım sağlayan eski Erzincan karayolu (Gümüşhane il sınırına kadar). Batısı: Gümüşhane il sınırı ve Erzincan merkez ilçe sınırı. Güneyi: Üzümlü ve Tercan ilçe sınırı.

3-Tercan İlçesi: Doğusu: Erzurum il sınırı. Kuzeyi: Erzincan Erzurum (D 100) Kara yolu. Batısı: Karasu Nehri. Güneyi: Tunceli-Bingöl-Erzurum İl sınırları

4-Otlukbeli İlçesi: Doğusu: Çayırlı ilçesi ile Otlukbeli ilçesi arasında ulaşım sağlayan (Bölükova, Karadivan, Söğütlü, Yeniköy) karayolu ve devamında Ördekhacı köy yolu Bayburt il sınırına kadar. Kuzeyi: Bayburt ve Gümüşhane il sınırları. Batısı - Güneyi: Çayırlı ilçe sınırı.

5-Refahiye İlçesi: Doğusu: Kemah ve Erzincan Merkez İlçe sınırları Kuzeyi: Refahiye Erzincan karayolu, Merkez ilçe sınırına kadar Batısı: Refahiye İliç karayolu. Güneyi: İliç-Kemah ilçe sınırı.

6-İliç İlçesi: Doğusu: Fırat (Karasu) nehrinden itibaren İliç-Refahiye karayolu Çilesiz ve Doruksaray köyleri yol ayrımına kadar, devamında Çilesiz, Doruksaray, Küçükarmutlu, Büyükarmutlu, Turgutlu ve Çaylı köylerine ulaşım sağlayan yol Kuzeyi: Sivas il sınırı ve Sivas il sınırından Çaylı, Turgutlu, Büyükarmutlu, Küçükarmutlu ve Doruksaray köylerine ulaşım sağlayan yol. Batısı: Sivas il sınırı Güneyi: Sivas il sınırından itibaren demiryolu, İliç Refahiye karayoluna kadar.

7-Kemaliye-İliç-Kemah İlçeleri: Doğusu: Erzincan merkez ilçe sınırı Kuzeyi: il sınırından itibaren Sivas-Erzincan demiryolu Erzincan merkez ilçe sınırına kadar Batısı: Fırat nehri Güneyi: Erzincan il sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kemah ve İliç İlçesi Devlet Avlağı: Doğusu: Kemah ilçe merkezi (Sultanmelik köprüsünden itibaren). Kuzeyi: Kemah-İliç karayolu (Kemah ilçe merkezi Sultanmelik köprüsünden itibaren Refahiye yol ayrımına kadar). Batısı: İliç-Refahiye karayolu (İliç ilçe merkezde Fırat nehrinden itibaren Kemah yol ayrımına kadar). Güneyi: Fırat Nehri25-ERZURUM

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez Palandöken İlçesi: Doğusu: Erzurum-Tekman Asfalt karayolu Kuzeyi: Erzurum-Yakutiye ilçe sınırı Batısı: Erzurum-İspir Asfalt karayolu Güneyi: Tekman-Çat ilçe  sınırları

2-Merkez Aziziye İlçesi: Doğusu: Yakutiye ilçe sınırı Kuzeyi: Kuzgun-Uzunyayla arasındaki asfalt yolu takiben AltınTepe-Mülk-Erzurum (Çevre yolu) arasındaki asfalt yol.Batısı: Erzurum-İspir karayolu. Güneyi: Erzurum-İspir Asfalt karayolu.

3-Aşkale İlçesi: Doğusu: Erzurum-Aziziye ilçe sınırı Kuzeyi: Erzurum-Bayburt il sınırı ile Aziziye ilçe sınırı. Batısı: Erzurum-Erzincan il sınırı, Güneyi: Erzurum-Erzincan karayolunu takiben GüllüDere, Dereköy, Küçükova, Tosunlu, Haydarhacı ve Tozluca Köylerinden geçen ve Erzincan il sınırına kadar devam eden stabilize köy yolu.

4-Çat İlçesi: Doğusu: Bingöl İşletmesi sınırınu takiben Tuzla Çayırı serisi (Carcar Tepe, Koduk Tepeleri, Kapı Açmaz Dağı, Kadı Tepe, Beyaz Dağ, Karataş Tepe ve bu Tepelerden geçen Kalik Baba Sırtı ve Cömert Sırtı) Kuzeyi: ÇAT YHGS sınırı. Batısı: Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bingöl il sınırı Güneyi: Erzurum-Bingöl il sınırı.

5-Hınıs İlçesi: Doğusu: Erzurum-Karaçoban ilçe sınırı Kuzeyi: Karayazı ve Tekman ilçe sınırları, Batısı: Erzurum-Muş karayolu, Güneyi: Muş il sınırı.

6-Horasan İlçesi: Doğusu: Kars il sınırı, Kuzeyi: Narman ilçe sınırı, Batısı: Köprüköy ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-Ağrı karayolu ile başlayıp, Erzurum-Kars yolu ile devam eden asfalt karayolu.

7-İspir İlçesi: Doğusu: Artvin il sınırı ve Tortum ilçe sınırı. Kuzeyi: Erzurum İspir asfalt karayolu. Batısı: Pazaryolu ilçe sınırı, Güneyi: Aziziye ilçe sınırı

8-Karaçoban İlçesi: Doğusu: Muş il sınırı Kuzeyi: Hınıs ilçe sınırından başlayıp Karaköprü, Binpınar, Gündüzköy’den geçerek Karayazı ilçe sınırına birleşen stabilize köy yolu. Batısı: Hınıs ilçe sınırı, Güneyi: Muş il sınırı.

9-Karayazı İlçesi: Doğusu: Erzurum-Ağrı il sınırı Kuzeyi: Horasan-Köprüköy ilçe sınırı, Batısı: Yeniköy, Yeşilova, Çatalören’den Köprüköy ilçe sınırına kadar olan stabilize köy Güneyi: Erzurum-Ağrı karayolu,

10-Köprüköy İlçesi: Doğusu: Horasan ilçe sınırı, Kuzeyi: Narman ilçe sınırı. Batısı: Pasinler ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-Ağrı karayolundan başlayıp, Erzurum-Muş karayolundan Karayazı ilçe sınırına kadar devam eden asfalt karayolu.

11-Narman İlçesi: Doğusu: Kars il sınırı ve Oltu ilçe sınırı. Kuzeyi: Erzurum-Kars asfalt karayolu ile devam edip Doğuda Erzurum-Ardahan Asfalt karayolu ile Oltu ilçe sınırına birleşen yol. Batısı: Tortum ilçe sınırı. Güneyi: Pasinler, Köprüköy ve Horasan İlçe sınırları.

12-Oltu İlçesi: Doğusu-Güneyi: Başbağlar, Çamlıbel, Kaleboğazı, Sarısaz, Yoldibi, Dağdibi, köy yolunun Olur ilçe sınırıyla birleştiği yer Batısı: Uzundere ilçe sınırı. Kuzeyi: Artvin il sınırı ile Olur ilçe sınırı

13-Olur İlçesi: Doğusu: Artvin il sınırından başlayıp; Ilıkaynak, Sarıbaşak, Olgun, Olur, OlurDere, Aşağı Karacasu, Yukarı Karacasu’dan geçen stabilize köy yolu ile Yukarı Karacasu’dan Şenkaya ilçe sınırına (Beykaynak Köyü) devam eden yayla yolu. Kuzeyi: Artvin il sınırı. Batısı: Artvin (Yusufeli) il sınırı. Güneyi: Oltu ilçe sınırı.

14-Pasinler İlçesi: Doğusu: Köprüköy ilçe sınırı. Kuzeyi: Narman ilçe sınırı, Batısı: Pasinler, Serçeboğazı, Kurbançayırı, Kotandüzü, Çalıyazı, Başören Köylerinden geçen ve Narman ilçe sınırına devam eden stabilize köy yolu. Güneyi: Erzurum-Ağrı karayolu

15-Pazaryolu, Tortum ve Uzundere İlçesi: ilçeleri ava kapatılmıştır.

16-Şenkaya İlçesi: Doğusu: Ardahan-Kars il sınırı. Batısı: Oltu-Olur ilçe sınırları. Kuzeyi: İnceçay, Evbakan, Yoğurtçular, Penek Köyleri arasındaki stabilize yolun Oltu Göle Arasındaki karayoluna birleştiği yerden Göle ilçe sınırına kadar devam eden asfalt karayolu yolu, Güneyi: Kars il sınırı.

17-Tekman İlçesi: Doğusu: Köprüköy ve Karayazı İlçe sınırları. Kuzeyi: Pasinler ve Palandöken ilçe sınırları. Batısı: Çat ilçe sınırı. Güneyi: Çat ilçe sınırından başlayarak, Yiğitler, Akdamar, Alabayır, Karlıca, Gökoğlan, TopTepe, Gözlüce, Erence, Tekman, Gündamı, Işıklar, Çevirme, Şakşak ve Hacıömer Köyleri arasındaki stabilize köy yolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Aşkale İlçesi Karasu Devlet Avlağı: Doğusu: Güneyçam Köyünden Saptıran Köyüne giden stabilize köy yolu. Kuzeyi: Erzurum-Erzincan Ankara Devlet Demir yolu. Batısı: Piyade geçidini takiben koca komundan Kurt Mahmut köyğne giden stabilize köy yolu Güneyi: Kurtmahmut, Dallı, Gürkaynak ve Güneyçam köylerinden geçen stabilize köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- İspir Vercenik Dağı Yaban Hayatı Gelitirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)26-ESKİŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Beylikova İlçesi: Doğusu: Mihalıççık ilçe sınırı-Sivrihisar ilçe sınırı Kuzeyi: Mihalıççık ilçe sınırından Eskişehir-Ankara tren yolu Batısı: Doğanay-İmikler-Halilbağı-Kaymaz yolunu takiple Sivrihisar ilçe sınırı Güneyi: Eskişehir-Ankara karayolu

2-Günyüzü İlçesi: Doğusu: Kayakent-Ayvalı-Mercan yolunu takiple Akçabey Kuzeyi: Akçabey-Yazır-Hamamkarahisar yolu Batısı: Sivrihisar ilçe sınırı Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırından Kayakent-Karacaören yolu

3-Mihalgazi İlçesi: Doğusu: Karacaoğlan-Hekimdağ yolunu takiple Tepebaşı ilçe sınırı Kuzeyi: Sarıcakaya-Alpagut yolunu takiple Bilecik il sınırı Batısı: Bilecik il sınırı Güneyi: Tepebaşı ilçe sınırı

4-Mihalıççık İlçesi: Doğusu: Ankara il sınırı Kuzeyi: Ankara il sınırından Sekiören-Bahtiyar yolu Batısı: Bahtiyar-Hamidiye-Sazak-Üçbaşlı yolunu takiple Eskişehir-Ankara tren yolu Güneyi: Eskişehir-Ankara tren yolu

5-Sivrihisar İlçesi (A): Doğusu: Ankara-Eskişehir yolundan Yeniköy-Sazak-Zeyköy yolunu takiple Mihallıçık ilçe sınırı Kuzeyi: Beylikova-Mihallıçık ilçe sınırı Batısı: Halilbağı-Kaymaz yolunu takiple Ankara-Eskişehir yolu Güneyi: Eskişehir-Ankara yolu

(B): Doğusu: Hamamkarahisar, Kuzören Kuzeyi: Hamamkarahisar, Koçaş, Sivrihisar Batısı: Sivrihisar, Ballıhisar Güneyi: Ballıhisar, Kuzören yolu.

6-Merkez-Tepebaşı İlçesi (A): Doğusu: Sarıcakaya ilçe sınırından Laçin-Sepetçi yolu Kuzeyi: Sarıcakaya ilçe sınırı Batısı: Sarıcakaya ilçe sınırından Dağküplü-Yarımca-Danişment yolu Güneyi: Danişment-Kızılcaören-Yakakaya-Sepetçi yolu.

(B): Doğusu - Kuzeyi: Mihalgazi ilçe sınırı Batısı: Atalar-Tekeciler-Bektaşpınarı, Güneyi: Bektaşpınarı-Hekimdağ.

(C): Doğusu: Buldukpınarı-Kavacık-Alinca yolu Kuzeyi: Buldukpınarı-Karaçobanpınarı-Ulu Dere yolu Batısı: Ulu Dere-Keskin yolu Güneyi: Keskin-Alinca yolu

7-Merkez-Odunpazarı İlçesi: Doğusu: Uluçayır-Yörükkırka-Yukarı ılıca yolunu takiple Seyitgazi ilçe sınırı Kuzeyi: Eskişehir-Kütahya tren yolu Batısı: Kütahya il sınırı Güneyi: Seyitgazi ilçe sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Eskişehir Mihallıçık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)27-GAZİANTEP:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Şehitkamil ve Yavuzeli İlçeleri: Doğusu: Büyükkarakuyu ve Yavuzeli köyleri Kuzeyi: Çamurlu, Koçlu, Karayusuflu, Bakırca, Değirmitaş, Ballik köyleri Batısı: Bedirköy, Yayıktaş, Çamurlu köyleri Güneyi: Bedirköy, Övündük, Güngürge Köyleri.

2-Nizip İlçesi: Doğusu: Kavunlu Aşağıçardak, Yukarıçardak, Erenköy köyleri, Kuzeyi: Erenköy, Güder, Tatlıcak, Turlu, Altındağ, Battal, Arif, Bilek köy yolu, Batısı: Bilek, Küllü yolundan demiryolu, Güneyi: Kavunlu, Samandöken, Nizip istikametinden demiryolu boyunca Küllü Köyü sapağına kadar.

3-Oğuzeli İlçesi: Doğusu: Akçakoyunlu, Aşağıgüneyse, Aşağıyeniyapan, Çaybeyi, Akçamezra, Kayacık köyleri Kuzeyi: Uğurlar, Sevindi, Kayacık köyleri Batısı: Üçkubbe, Arslanlı, Uğurlar köyleri Güneyi: Üçkubbe, Ermiş, Akaçakoyunlu köyleri.

4-Karkamış-Oğuzeli-Nizip İlçeleri: Doğusu: Alagöz, ArıkDere, Şenlik, Kıraçgülü, İkizce köyleri Kuzeyi: Ekinveren, Gökçeli, Kurucahüyük köyleri Batısı: Kabaağaç, Kovanlı, Taşçanak, Dikmetaş, Güveçli, Ekinveren köyleri Güneyi: Kabaağaç, Keçili, Ayyıldız, Alagöz Köyleri.

5-Şahinbey İlçesi: Doğusu: Çimenli, Gürpınar, Burç Bucağı köyleri Kuzeyi: Ortaklar, Narlıca, Yaylacık, Kaleboyu köyleri, Batısı: Dokur, Akbayır, Şemlik, Ortaklar köyleri Güneyi: Çimenli, Cevizli, Uğur Tepe, Dokur köyleri.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

1-Araban İlçesi Karadağ Devlet Avlağı: Doğusu: Doğan, Gözey ve Sarılar Köylerinin batısı, Kuzeyi: Dağdancık, Hacıobası, Eskialtıntaş, EsenTepe, Fakılı köylerinin güneyi Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köylerinin doğusu Güneyi: Göçmez, Şenlikçe, BağTepe, Karahüseyinli Köylerinin kuzeyi.

2-Nurdağı-İslahiye İlçeleri, Kalecik Devlet Avlağı: Doğusu: Alaca, Yamaçoba Köyleri Kuzeyi: Sakçagözü, Bayatlı, Doğanoba, Yamaçoba Köyleri Batısı: Ataköy, Katrancı, Hamidiye Köyleri Güneyi: Alaca Köyü.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı; Doğusu: Kozluk deresinden Aftungediği’ne, buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır, Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe, buradan Keldüz Tepesi’ne, Yellibel Tepe 1899 rakımlı, Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı, Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner, Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk deresine, Güneyi: Deliçay Deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Zeugma Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası: Doğusu: A,Çardak, Kavunlu, Toydemir Köyleri Kuzeyi: Y.Çardak ve Kızılin Köylerinin kuzeyi Batısı: Kızılin Köyünün batısından, Delbir, Zergil Samandöken (Kerhiz) Köyü yol çatı. Güneyi: Saman Döken (Kerhiz), Belkız Köyüne kadar

2-Toroslar Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası: Kuzeyi: Yeleken Tepeyi takiben, Fevzipaşa batı sırtı, Tel Tepe, Harlıyaka Tepeyi takiben GökTepe Sırtları Doğusu: Ortabel Tepesini takiben Kızıkçalı, Değirmencik, Pancarlıkaya Tepe, Telli, Yönübel Tepe, Kötükale Tepe, Yeleken Tepe sırtları Güneyi: Akçadağ Tepeyi takiben, Bağlarbaşı Tepe, Koyunadılı Tepe, Kızıkçalı köy yolu Batısı: Kocakız Tepe, Kengelli Tepe, KocaalıçTepe, Ardıçlı Kaya Tepe, Yelbelen Tepe, Körmengeçit Tepe, Kaypak Tepe, Tekesin Tepe Akçadağ Tepe sırtları.

3-Sülüklü Kınalı Keklik Yerleştirme Sahası: Doğusu: Kangallı Tepesi, Tuzkayası Tepesi, Ekmekçitabya Tepesi Kuzeyi: Kel Tepe, Emirlik Tepe, Kayabaşı Tepesi Ekmekçitabya Tepesi Batısı: Düzyayla Mevkii, Sığıryolu Sırtları, Karataş, Karlık Sırtı Güneyi: Karlık Sırtları, Heyikkalesi Tepesi, Ekmekçitabya Tepesi

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)28-GİRESUN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çamoluk İlçesi: Doğusu: Okçaören Köyü içerisinden geçen Kelkit Deresinden başlayıp, Gümüşhane il sınırını takiben Alucra ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Alucra ilçe sınırı Batısı: Sarpkaya Köyünden başlayıp, Alucra ilçe sınırına kadar, Güneyi: Sarpkaya Köyünden başlayıp, İlçenin ortasından geçen Kelkit Çayını takiben Gümüşhane sınırına kadar,

2-Keşap İlçesi (Düzköy Köyü-Hisarüstü Köyü Mevkii): Doğusu: Demircili, Gülburnu yolu Kuzeyi: Giresun, Keşap ve Espiye Karayolları üzeri Batısı: Yolbaşı Gönüllü yolu, Demirciliden gelen dere Güneyi: Ömerli, Kaşdibi ve Demircili köyleri

3-Şebinkarahisar İlçesi (Tekkaya Hasanşeyh Köyü Mevkii): Doğusu: Hasanşeyh Köyü Kuzeyi: Karaağaç Köyü ve Şebinkarahisar Mahalleleri Batısı: Şebinkarahisar suyu (Avutmuş çayı) Güneyi: Bayram Köyü-Tekkaya Hasanşeyh köy yolu.

4-Alucra İlçesi (Gürbulak-Çakmak-İngölü Köyleri Mevkii): Doğusu: Alucra- Gümüşhane karayolu ve Çalgan Köyü arazileri Kuzeyi: Kamışlı-Gürbulak-Çakmak-Çalgan köylerini birleştiren köy yolları hattı Batısı: Kamışlı-Gürbulak köy yolu Güneyi: Alucra- Gümüşhane karayolu ve Dere.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Lapa-Çaldağı Örnek Avlağı: Doğusu: Karaali Köyü, Erimez Deresi, Keçiovası Tepesi, Ayı Tepesi Ovası, Kiraz Tepesi, Kuzeyi: Deregözü Mah, Şalgamdı Tepesi, ElmaTepe Mah, Batısı: Kapıkayası Tepesi, Hüseyintarla Mevki, Kertil Mah, Çimşir Malı, Çığdibi Mah, Keçilik Mah, Tasalan Deresi, Güneyi: Tasalan Tepesi, Gürgenli Boğazı, Göktaş Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Şebinkarahisar Haçkayası Mevkii: Doğusu: Haçkayası, Kuzeyi: Akbayır Deresi, Batısı: Şebinkarahisar-Alucra karayolu Güneyi: Kabak Tepesi

2-Tirebolu İlçesi: Doğusu: Kuşçulu Köyü Kuzeyi: Çivil-Özlü-İsmailbeyli Köyü Batısı: Ede-Akıncılar Köyü Güneyi: Boğalı Köyü.

3-Şebinkarahisar İlçesi (Evcili Köyü Mevkii): Doğusu: Küçük Yokuş Tepe Kuzeyi: Tekkaya Sırtı Batısı: Evcili Köyünden Kızıl Tepeye uzanan sırt Güneyi: Kızılkaya Tepesi, Bel Tepe.

4-Şebinkarahisar İlçesi (Hasanşeyh, Tekkaya Köyü Mevkii): Doğusu: Musa Tepeye Uzanan Sırt Kuzeyi: Soğulcuk Mahallesi Batısı: Musa Tepeye Uzanan Sırt Güneyi: Musa Tepe

5-Alucra İlçesi (Subaşı Köyü): Doğusu: Subaşı Köyü Kuzeyi: Moran Deresi Koman Köyüne kadar Batısı: Moran Deresi Güneyi: Moran Deresi.

6-Şebinkarahisar İlçesi (Merkez Köyü; Kayabaşı Mevkii): Doğusu: Bülbül mahallesi, Kuzeyi: Öksürükkaya Tepesi, Batısı: Kızık mahallesi ile çevrili sahalar Güneyi: Şebinkarahisar Kızıkyol

7-Çamoluk İlçesi: Doğusu: Arpaeli Deresi Kuzeyi: Kızılgüney Tepesi zirvesi Batısı: Karabaşoğlu Mah. Güneyi: Alepkayası29-GÜMÜŞHANE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kelkit İlçesi: Doğusu: Erzincan-Gümüşhane karayolu, Kuzeyi: Kelkit-Şiran karayolu, Batısı: Kelkit-Şiran ilçe sınırı, Güneyi: Erzincan il sınırı.

2-Köse İlçesi: Doğusu: Köse-Kelkit karayolu, Kuzeyi: Merkez-Köse ilçe sınırı, Batısı: Köse-Kelkit ilçe sınırı, Güneyi: Köse-Kelkit karayolu.

3-Torul İlçesi: Doğusu: Merkez-Torul ilçe sınırı, Kuzeyi: Gümüşhane-Giresun karayolu, Batısı: Kürtün-Torul ilçe sınırı, Güneyi: Şiran-Torul ilçe sınırı.

4-Şiran İlçesi: Doğusu: Kelkit-Şiran ilçe sınırı, Kuzeyi: Şiran-Alucra karayolu, Batısı: Giresun il sınırı, Güneyi: Erzincan il sınırı.

5-Merkez İlçe: Doğusu: Olucak-Yitirmez-Kabaköy-Süle-Sargınkaya-Nazlıçayır ve Yenice köy hudutları, Kuzeyi: Merkez-Torul ilçe sınırı, Batısı: Köse-Gümüşhane-Trabzon karayolu, Güneyi: Merkez-Köse ilçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Torul İlçesi: Doğusu: 1645 R. Tepe, Değirmenler Mevkii, Şişe M. Mevkii, Kuzeyi: Baladantaşı T.(2042),Hıdrellez Mevkii, Ağrıt Mevkii, Batısı: Tonbala Kayaları Mevkii, Karaca Mevkii Güneyi: Bozol Kayaları Mevkii, Eşikkayası T.(1804)

2-Kelkit İlçesi: Doğusu: Yenice düzü Mevkii, Kuzeyi: Kızılkaya T. (211 m.), 1806 R. Tepe, Batısı: Soğukpınarı Mevkii Güneyi: Tilkiini T.(1678 m.), Yenikaya Mevkii, 1691 R. Tepe

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Merkez İlçesi (Gümüşhane Merkez Kangel Devlet Avlağı): Doğusu: Kırıklı Köyü Mevkii, Oluk Dere Mevkii, Koğyolu Sırtı (Harşit), Kuzeyi: Koğyolu Sırtı (Harşit), Koyunoğlu M, Ziyaret Tepe Mevkii, Batısı: Ziyaret Tepe Mevkii, Üçkol Köyü (Kelkit-Gümüşhane karayolu Mevkii), Güneyi: Üçkol Köyü, Gümüşhane-Kelkit karayolu, Kırıklı Köyü Mevkii.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)30-HAKKARİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yüksekova İlçesi: Doğusu: Ürse Köyü, Yeşiltaş, İkiyakadan Irak sınırına birleştiği hat. Kuzeyi: Kırıkdağ köy sınırından, Ürse Köyüne kadar olan hat. Batısı: Kırıkdağ Köyü sınırından başlayarak güneye doğru Irak sınırına kadar olan Yüksekova ilçe sınır hattı.Güneyi: Yüksekova ilçe sınırı bulunan Irak sınır boyu

2-Şemdinli İlçesi: Doğusu: Irak sınır noktasından Herran, Üçyani, Ormancık, Aktütün ve Konur Köy hattı. Kuzeyi: Üzümkıran Köyünden itibaren ilçe sınırını takiben Konur Köyünü birleştiren hat. Batısı: Irak sınırı Güneyi: İran sınırını takip eden Irak sınırı

3-Çukurca İlçesi: Doğusu: ilçe sınırı Kuzeyi: Çukurca ilçe sınırı ile Çağlayan ve Kavuşak Köyleri. Batısı: Kuru Dere, Kavaklı, Işıklı ve Çukurca merkez Güneyi: Irak sınırı

4- Merkez İlçesi: Eski Çanaklı ve eski Kırıkdağ Köy mülki hudutlarında. Ayrıca Hakkâri Orman İşletme Müdürlüğü, Hakkâri Orman İşletme Şefliği, Zap Vadisi’nin doğu ve batı yamaçlarında yer alan Akbulut, Kolbaşı ve Ördekli köylerinin mülki hudutlarında kalan, Zap Vadisi Çok Amaçlı (Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrolü) Uygulama Projesi kapsamındaki sahalarda31-HATAY:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kırıkhan İlçesi: Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Hassa ilçe sınırı, Batısı: Mazmanlı-Kale Tepe-Camızkışlası-Yalangoz-İncirlik-Kamberlikaya-Başpınar köy yolları, Güneyi: Başpınar-Sucu köy yollarını takiben Suriye sınırı,

2-Hassa İlçesi: Doğusu: Söğüt Köyünden başlayarak köy yolunu takiben Hassa-İslahiye karayolu takiben Gaziantep il sınırı. Kuzeyi: Gaziantep il sınırı, Batısı: Dörtyol ilçe sınırı, Güneyi: Topaktaş-Çardak yayla yolunu takiben Söğüt Köyüne kadar.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kırıkhan İlçesi Devlet Avlağı: Doğusu: Arılık Tepe güneye takiben Mekerisinin Gediği güneye takiben Düz Tepe güneye takiben Nergisli Burnu güneye takiben Harlı Deresi önce batıya sonra güneye takiben Arpalıburnu Sırtı güneye takiben Hocanınhopuru Mevkii güneye takiben Kalecik Dersi Kuzeyi: Üç Tepeler den önce kuzeye sonra doğuya takiben Loğ Tepe takiben Menteşe Yaylası takiben Çamlı Tepe takiben Arılık Tepe, Batısı: Çobandede Tepeden kuzeye takiben Çağşak Tepe takiben 1795,2 rakımlı Tepe takiben Özergediği takiben Üçmezar Tepe takiben Yelligedik takiben Sivri Tepe takiben Körmenli Tepe takiben Erikli Yayla takiben Tilkili Tepe takiben Üç Tepeler Güneyi: Kalecik Dersinden batıya takiben Göz Tepe batıya takiben Gök Dere mahallesi batıya takiben Küşne Mevkii batıya takiben Çobandede Tepe.

Örnek Avlaklar:

İskenderun İlçesi Uluçınar Örnek Avlağı: Doğusu: Cirit Tepe, sırtı takiben Koca Dere, Kuzeyi: Soğanlık Dere, Şikarrak Tepe, Bağ Tepe, Aktaş Tepe, Yemişlidere, Kazankaya Tepe, Yıldırım Dere, Batısı: Akdeniz Güneyi: Sivri Tepe, FahriYaylası Tepe, kocasu Dere, Andız Tepe, Aktaş Dere, Koyunağlı Tepe, Karagöl Mevki, Altınyurduüstü Tepe, Koca Dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Antakya-Reyhanlı karayolu ile Antakya-Altınözü yolu kavşağından başlayarak Altınözü karayolu-Kamberli -Kozkalesi köy yolu, Kuzeyi: Antakya-Altınözü karayolu ile Antakya-Reyhanlı karayolu kavşağından karayolunu takiben Antakya’ya kadar Batısı: Antakya’dan Antakya-Yayladağı yolu-Harbiye-Sofular köy yolu kavşağına kadar, Güneyi: Antakya-Yayladağı karayolu-Sofular-Kozkalesi köy yolu

2-Merkez ve Yayladağı İlçesi: Doğusu: Y.Okçular Köyü Çayır köy yol çatı takiben Hanyolu yolu takiben Çatbaşı takiben Yoncakaya takiben Ayışığı Köyüne kadar, Kuzeyi: Yukarıokçular Köyü yolu takiben Dağdüzü köy yolu, Batısı: Dağdüzü Köyü yolu takiben Karacurun köy yoluna kadar. Güneyi: Karacurun Köyü yolu takiben Sürütme yolu takiben Sungur Köyü yolu takiben Ayışığı Köyüne kadar.

3-İskenderun İlçesi: Doğusu: Koçağız Mevkiden sırtı takiben Kaledibi Yaylasına kadar olan mesafe, Kuzeyi: Kaledibi Yaylasından yolu takiben Akarca Köyüne kadar, Batısı: Akarca Köyünden yolu takiben Kavaklıoluk Köyü takiben Bitişik Köyü yolu takiben Orhangazi Köyü takiben Bekbele Beldesine kadar, Güneyi: Bekbele Beldesinden yolu takiben Kozçağız Mevkiinden sırta kadar olan mesafe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları:

1-Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)


Alıntıdır: Resmi Gazete


« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:09:28 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #4 : 18 Haziran 2011, 20:32:26 »
32-ISPARTA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Aksu İlçesi: Doğusu: Yenişarbademli-Şarkîkaraağaç ilçe sınırı, Kuzeyi- Batısı: Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Eğirdir Aksu Devlet karayolunu devamla Karağı-Yakaafşar-Elecik-Yakaköy Yenişarbademli asfalt karayolunun Yenişarbademli ilçe sınırını kestiği yer.

2-Atabey İlçesi: Doğusu: Atabey ilçe merkezinden başlayarak, Harmanören asfalt kaplama yolunun Isparta Merkez ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Atabey-Gönen il yolunun Gönen ilçe sınırını kestiği yer, Batısı: Gönen ilçe sınırı, Güneyi: Isparta Merkez ilçe sınırı

3-Gelendost İlçesi: Doğusu: Yalvaç ilçe sınırının Isparta Konya devlet yolunu kestiği yer, Kuzeyi: Yalvaç ilçe sınırı, Batısı: Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Yalvaç ilçe sınırının Isparta Konya devlet yolunu kestiği yerden başlayarak, Isparta-Konya devlet yolunun Eğirdir ilçe sınırını kestiği yere kadar.

4-Gönen İlçesi: Doğusu: Atabey ilçe sınırı, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: İğdecik-İleydağı asfalt kaplama yolunun Isparta devlet yolunu kestiği yerden başlayarak, İğdecik-İleydağı asfalt kaplama yolunun Uluborlu ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Gönen il yolunun Isparta devlet yolunu kestiği yerden başlayarak, Gönen-Atabey il yolunu takiple Atabey ilçe sınırını kestiği yer.

5-Eğirdir İlçesi: Doğusu: Isparta-Eğirdir-Sütçüler il yolu Y.GökDere Köyü, Kuzeyi: Isparta Devlet karayolu, Batısı: Isparta Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Çukur-Y.GökDere asfalt kaplama yolunun Merkez ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Eğirdir-Sütçüler il yolunu kestiği yer.

6-Keçiborlu İlçesi: Doğusu: Senir-Çukurören-Gülköy-Kavak stabilize yolu takiple Afyonkarahisar il sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Senir-Çukurören-Gülköy-Kavak arasındaki stabilize yolun Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer, Batısı: Afyonkarahisar il sınırı, Güneyi: Burdur Gölü

7-Senirkent İlçesi: Doğusu: Afyon-Gençali il yolunun, Garip-Akkeçili il yolunu kestiği yerden başlayarak Akkeçili-Eğirdir il yolunun Eğirdir ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Uluborlu Senirkent il yolunu Uluğbey Asfalt Kaplama yolunu kestiği yerden başlayarak Afyokarahisar il sınırını kestiği yer Güneyi: Senirkent Akkeçili il yolu.

8-Sütçüler İlçesi: Doğusu: Konya il sınırı, Kuzeyi: Eğirdir-Aksu ilçe sınırı, Batısı: Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Eğirdir ilçe sınırının, Sütçüler Isparta il karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak Kuzca, Kasımlar İbişler, Kesme, Çukurca yolunu takiple Antalya il sınırını kestiği yer

9-Şarkikaraağaç İlçesi: Doğusu: Kızıldağ Milli Parkı sınırı, Kuzeyi: Fakılar-Ördekçi-Yakademir-Yenikale asfalt yolunu takiple Gelendost ilçe sınırını kestiği yer, Batısı: Gelendost-Eğirdir-Aksu ilçe sınırı, Güneyi: Yenişarbademli ilçe sınırı.

10-Uluborlu İlçesi: Doğusu: Senirkent ilçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı, Güneyi: Senirkent-Uluborlu-Isparta Devlet yolu.

11-Yalvaç İlçesi: Doğusu: Yalvaç ilçe merkezinden başlayarak Sücüllü-Bağlarbaşı-Çamharman-Yarıkkaya asfalt kaplama yolunun Afyon il sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Senirkent ilçe sınırı, Güneyi: Yalvaç-Senirkent devlet yolu.

12-Sütçüler İlçesi: Doğusu: Kovada Milli Parkı sınırı, Karadiken Köyü, Müezzinler Köyünü takiple Yazılı Kanyon Tabiat Parkı sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Keçikayası Tepe, Kapıkaya Tepe ve Gürlevik Deresi ile Ayvalı eşik Deresinin Kovada Gölü Milli Parkı sınırını kestiği yer, Batısı: Burdur il sınırı, Güneyi: Şehler Köyünü takiple Selinler ve Kargıcak mahalleleri.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Aksu Örnek Avlağı: Doğusu: Tavşancılı Tepe, Kurtca Tepe, Yellibel Tepe, Şimşirli Tepe, Kuzeyi: Aksu Yenişarbademli karayolu, Batısı: Ürkmez Tepe, Molla Tepe, Çal Tepe, Topaç Tepe, Güneyi: Elmaağacı Tepe, Ağasar Tepe, Çatalçam Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Keçiborlu İlçesi (A): Doğusu: Gönen ilçe sınırı Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı Batısı: Keçiborlu ilçe merkezinden başlayan Isparta-Keçiborlu-Senirkent devlet yolu, Güneyi: Gönen ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak, Isparta-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yere kadar olan asfalt kaplama yol,

(B): Doğusu: Keçiborlu İlçe merkezinden başlayan Isparta-Keçiborlu devlet yolunun Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer, Batısı: Keçiborlu ilçe merkezinden başlayan devlet yolunun Isparta-Keçiborlu-Dinar devlet yolunu kestiği yer, Güneyi: Isparta-Keçiborlu-Dinar devlet yolunun Keçiborlu ilçe merkezinden başlayan Isparta-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yer

2-Senirkent İlçesi: Doğusu: Senirkent-Yalvaç devlet yolunu kestiği yerden başalayarak Uluğbey asfalt kaplama yolunun Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Uluborlu ilçe sınırı, Güneyi: Senirkent-Yalvaç devlet yolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Gönen-Güneykent Devlet Avlağı: Doğusu: Isparta-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yerden başlayarak İğdecik asfalt yolunun Uluborlu ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı, Güneyi: Isparta-Keçiborlu-Dinar devlet yolu.33-MERSİN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Silifke İlçesi: Doğusu, Batısı ve Güneyi: Akdeniz Kuzeyi: Tahtı koyundan (Barbaros boğazı) başlayarak batı istikametinde Ak Dereyi takip ederek devamındaki kuru Derenin Mersin- Antalya asfaltına, oradan batıya doğru asfalt yolu takip ederek Yeşilovacık Beldesi balıkçı barınağına kadar.

2-Mut İlçesi: Doğusu: Silifke-Mut ilçe sınırı Kuzeyi: Silifke-Mut ilçe sınırı ve takiben Çömelek-Pamuklu-İbrahimli-Çukurbağ köy yolu Batısı: Çukurbağ-Hacıahmetli-Çatalharman-Kurtuluş-Tuğrul köy yolundan Mut Silifke yolu Güneyi: Mut-Silifke devlet yolu.

3-Anamur İlçesi: Doğusu: Çirişlik Tepesinden Abanoz Orman İşletme Şefliği sınırı ile Çaltıbükü Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Asar Tepeye, Asar Tepesinden Suolmaz Mevkiine, Suolmaz Mevkiinden Dikencikalanı Mevkiine, Dikencikalanı Mevkiinden Anamur-Bozyazı ilçe sınırını takiben Sülmen Tepesine Kuzeyi: Ulacıklar Tepesinden Karakoyak Mevkiine, Karakoyak Mevkiinden Tarabız Tepesine Tarabız Tepesinden Kocageriz Mevkiine, Kocageriz Mevkiinden Kartallık Mevkiine, Kartallık Mevkiinden Kocaeğik Tepesine, Kocaeğik Tepesinden Serinkatran Tepesine, Serinkatran Tepesinden Kostin Tepesine, Kostin Tepesinden Koyunalanı Yaylasına, Koyunalanı Yaylasından Boz Tepesine, Boz Tepesinden Sivri Tepeye, Sivri Tepesinden Yeşildirek Tepesine, Yeşildirek Tepesinden Kuşaktaş Tepesine, Kuşaktaş Tepesinden Çirişlik Tepesine Batısı: Tozlu Sırtını takiben Mamardı Tepesine, Mamardı Tepesinden Akkaya Tepesine, Akkaya Tepesinden Dikencik Yaylasının doğusunu takiben Ulacıklar Tepesi Güneyi: Sarıtaş Tepesinden Yarendede Tepesine, Yarendede Tepesinden Domuzuçtuğu Tepesine, Domuzuçtuğu Tepesinden Sakartaş Tepesine, Sakartaş Tepesinden Buladan Tepesine, Buladan Tepesinden İnişbükü Mahallesine, İnişbükü Mahallesinden Havzalı Tepesine, Havzalı Tepesinden Dedebelen Tepesine, Dedbelen Tepesinden Gökçelerkayası Tepesine, Gökçelerkayası Tepesinden Karacayokuş Tepesine, Karacayokuş Tepesinden YukarıDere Mahallesine, YukarıDere Mahallesinden Akçaalanüstü Tepesine, Akçaalanüstü Tepesinden Teniste Deresine, Teniste Deresinden Tozlu Sırtına Güneyi Doğusu: Sülmen Tepeden Pınarlar Mevkiine, Pınarlar Mevkiinden Karasu Deresine, Karasu Deresinden Gölcük Tepesine, Gölcük Tepesinden Tombul Tepeye, Tombul Tepesinden Karataş Tepesine, Karataş Tepesinden Sevgi Piknik’e, Sevgi Piknikten Sarıtaş Tepesine.

4-Erdemli İlçesi: Doğusu: Erdemli-Güzeloluk yolunu takiben Arslanlı Köyüne kadar. Kuzeyi: Arslanlı Köyünden batıya doğru Hüsametli köy yolunu takiben Hüsametli Köyüne, oradan aynı istikametle yolu takiben Yeniyurt Köyüne, oradan Güney istikametine doğru anasırtı takiben İklim Tepeye ana sırtları takiben(Dereyi güney istikametine geçerek) Güverebağladı Tepeye, oradan ana sırtı takiben Esenpınar Beldesine kadar. Batısı: Esenpınardan yolu takiben Limonluya kadar. Güneyi: Limonlu ile Erdemli sahil yolu

5-Gülnar İlçesi (A): Doğusu: DelikkayaÇeçenalanı yolu, Kavaklısu Deresi, Taşyol Deresi, Kuzeyi: Mollaömer Delikkaya Asvaltı. Batısı: Babadıl Deresi, Yanıkharman Deresi, Güneyi: Kızılin Deresi.

(B): Doğusu: Kuskan Dayıcık asfaltı, Kuzeyi: Kuskandan batıya doğru Küçükakuvaya giden toprak yol boyunca ekinlik Mevkii, Batısı: Ekinlik Mevkiinden güneye doğru toprak yol boyunca dipsiz başı ve Bozdağ Mevkii takiben Küçükakuva Mevkii, Güneyi: Küçükakuva Mevkiinden doğuya doğru toprak yol boyunca Kurtlu Mevki Gülnar Dayıcık asfaltı, asfaltı takiben Dayıcık Köyü.

(C): Doğusu: Kalabak Mevkiinden kuzeye doğru asfalt boyunca Arıkuyusu Köyü Kuzeyi: Arıkuyusu Köyünden batıya doğru kara yolu boyunca Örtülü Köyü, Kurbağa Köyü Batısı: Kurbağa Köyünden güneye doğru afsal boyunca Üçoluk Köyü. Güneyi: Üçoluk Köyünden doğuya doğru asfalt boyunca Çukurasma Köyü Kalabak Mevkii.

6-Tarsus İlçesi: Doğusu: Kulak Köyünden başlayıp eski Tarsus plajı asma köprüsüne kadar giden asfalt yol. Kuzeyi: Yeniköy harabelerinden başlayarak hergele yolunun Karabucak kanalı kestiği noktadan denize paralel olarak Kulak Köyünden Berdan Nehrine ulaştığı hat. Batısı: Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat. Güneyi: Akdeniz.

7-Aydıncık İlçesi: Doğusu: Aydıncık Gülnar asfaltının takiben Teknecik yol ayırımına kadar. Kuzeyi: Aydıncık-Gülnar asfaltından ayrılan Teknecik köy yolunu takiben Senit Belenine ayrılan yola kadar. Batısı: Teknecik köy yolundan Yeniyörükkaş Köyü Senit mah. İstikametinde yeni açılan orman yolunu takiben Kumun Deresine kadar. Güneyi: Kumun Deresinden Kapız Deresini takiben Hacıbahattin Köprüsüne kadar.

8-Bozyazı İlçesi: Doğusu: Cankutaran Kayasından Gölcük Mevkiine, Gölcük Mevkiinden Çaltı Tepesine, Çaltı Tepesinden Kızılin Mevkiine, Kızılin Mevkiinden Eğrice Sırtlarına, Eğrice Sırtlarından Devedöşü Tepesine, Devedöşü Tepesinden Pınarlı Mevkiine, Pınarlı Mevkiinden Toldağ Tepesine, Toldağ Tepesinden Tekesivri Tepesine Kuzey Batısı: Hecenkoyağı Tepesinden Dedebelen Tepesine, Dedebelen Tepesinden Boynuzcu Tepesine, Boynuzcu Tepesinden Oflaz Tepesine, Oflaz Tepesinden Ortalan Tepesine, Ortalan Tepesinden Gölyalak Mevkiine, Gölyalak Mevkiinden Sarnıç Dağına Kuzeyi: Sarnıç Dağından Öküzyalağı Mevkiine, Öküzyalağı Mevkiinden Bakacak Tepesine, Bakacak Tepesinden Çatalöbek Tepesine, Çatalöbek Tepesinden Cankurtaran Kayasına Batısı: Sülmen Tepesinden Bozyazı ilçe sınırını takiben Hecenkoyağı Tepesine, Güney Doğusu: Tekesivri Tepesinden Furmaboynu Tepesine, Furmaboynu Tepesinden Kavak Tepesine, Kavak Tepesinden Göktaş Tepesine, Göktaş Tepesinden İnceboyun Tepesine, İnceboyun Tepesinden Katırkepengi Tepesine, Katırkepengi Tepesinden Üzengirlik Sırtlarına, Üzengirlik Sırtlarından Şalbalı Tepesine, Şalbalı Tepesinden Hotamış Tepesine, Hotamış Tepesinden Pınarlıtaş Tepesine, Pınarlıtaş Tepesinden Geyiktüneği Tepesine, Geyiktüneği Tepesinden Tekesivrisi Tepesine, Tekesivrisi Tepesinden Kovanlıktapır Mevkiine Güneyi: Kovanlıktapır Mevkiinden Çocuğungölü Tepesine, Çocuğungölü Tepesinden Soyağı Tepesine, Soyağı Tepesinden Büyükköserelik Mevkiine, Büyükköserelik Mevkiinden Harmangözleği Tepesine, Harmangözleği Tepesinden Gökçukur Mevkiine, Gökçukur Mevkiinden Girdiçıkmaz Mevkiine, Girdiçıkmaz Mevkiinden Sülmen Tepesine,

9-Silifke İlçesi: Doğusu: Çakıllı pınardan Güneye doğru Aksufat Deresi boyunca Bahşişlerinkuyu, Sarıaydın Köyü, Gelinuçtuğu yer. Kuzeyi: Çatal koyak Mevkiinden kuzey doğuya doğru Musacık Kuyusu, Akpınar Mevkii, Kuzucu, Keklik pınarı, buradan güney doğuya doğru Aksufat Deresi boyunca Kirlan çeşmesi, Elbizlik kayası, Değirmen yıkığı, Kızılçavşak pınarı, Çakıllı Pınar. Batısı: Kurt ovasından kuzeye doğru Namaz gediği, Akpınar Mevkii, yeniçıktıkuyu Mevkii, Frenk alanı, buradan kuzeye doğru asfalta kadar uzanan toprak yol, asfalttan yine kuzeye Bağcağız Mevkiine giden asfalt yol, Üzümcükboğazı Deresi buradan yol boyunca kuzeye doğru Kemikli kuyu, Istırganlı kuyu, Göl koyok, Ağzıyukarıini Mevkii, Aşağımürşit kuyu, buradan kuzey doğuya doğru yolu takiben Mürşidinalanıboğsakini, Alanboğsak Yaylası, Alanboğsak kuyu, Araburun Tepesi, Çatalin, Hanini, Hatibinini, Çatalkoyak. Güneyi: Aksufat Deresindeki Gelinuçtuğu yerden batıya doğru Kızılen Deresi boyunca Kızılen alanı, Bozarmut Mevkii, Karakütüklü alanı, Kocaoluk Silifke asfaltı, buradan güney batıya doğru asfalt yol boyunca Hotamış alanı, Karık alanı, Karahavlu Mevkii, buradan asfalt yoldan ayrılıp batıya doğru Çokumharman, Maşat alanı, Körşarnıç Tepesi, Kurt Ovası.

10-Merkez İlçesi(A): Doğusu: Kocavilayet Köyü otoban köprüsünden başlayıp, Emirler Köyü yolunu takiben Değirmençay (Erçel) Beldesine kadar olan asfalt yol, Kuzeyi: Değirmençay Beldesinden batıya doğru Mehircan Deresine, Dereden batıya geçerek ana sırtı takiben Kocadurmuş Tepeye (819 rakımlı), oradan ana sırtı takiben Yıldız Tepeye, yine ana sırtı takiben Mersin-Fındıkpınarı yolu ile birleştiği noktaya (Doğançay Köyü yol ayırımı), Batısı: Mersin-Fındıkpınarı yolunun Doğançay Köyü yol ayırımı birleşminden, Otoban Kuyuluk kavşağına kadar, Güneyi: Kuyuluk kavşağından, Kocavilayet Köyü otoban köprüsüne kadar otoban yolu.

(B): Doğusu: Çamlıdere Mevkiinde bulunan Arslanköy yolu sapağından kuzeye doğru sırası ile DalakDeresi-Sarnıç-Darısekisi-Gözne-Ayvagediği Beldesini takiben DeğirmenDere-Güzelyayla yol ayırımına kadar olan asfalt yol, Kuzeyi: Değirmendere-Güzelyayla yol ayırımından batıya doğru yolu takiben Güzelyayla Beldesine, oradan yolu takiben Yukarı Kızılbağ Mevkiinin Mersin-Arslanköy ana yoluyla birleştiği yere kadar olan yol, Batısı: Mersin-Arslanköy yolunun birleştiği Yukarı Kızılbağ Mevkiinden güneye doğru Tekiroluk yol ayırımından Yeniköy-Aladağ-Haçgediği yollarını takiben Kayrakkeşlik yol ayırımına kadar olan yol, Güneyi: Haçgediği Kayrakkeşlik yol ayırımından doğuya doğru giden ÇamlıDere Mevkiinde Arslanköy yol ayırımına kadar olan yol.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Anamur İlçesi-Sugözü Devlet Avlağı: Doğusu: Çirişlik Tepesinden Abanoz Orman İşletme Şefliği sınırı ile Çaltıbükü Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Dikencikalanı Mevkiine, Dikencikalanı Mevkiinden Anamur-Bozyazı ilçe sınırını takiben Sülmen Tepesine, Kuzeyi: Abanoz Orman İşletme Şefliğisınırı ile Çaltıbükü Orman İşletme Şefliği sınırının birleştiği noktadan sınırı takiben Çirişlik Tepesine, Kuzey Batısı: Güngören Orman İşletme Şefliği sınırı ile Abanoz Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Abanoz Orman İşletme Şefliği sınırı ile Çaltı bükü Orman İşletme Şefliği sınırının birleştiği sınıra kadar, Batısı: Tozlu Sırtından Güngören Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Mamardı Tepesine, Güneyi: Sülmen Tepeden Pınarlar Mevkiine, Pınarlar Mevkiinden Karasu Deresine, Karasu Deresinden Gölcük Tepesine, Gölcük Tepesinden Tombul Tepeye, Tombul Tepesinden Karataş Tepesine, Karataş Tepesinden Sevgi Piknik’e, SevgiPikniktenSarıtaşTepesine, Sarıtaş Tepesinden Yarendede Tepesine, Yarendede Tepesinden Domuzuçtuğu Tepesine, Domuzuçtuğu Tepesinden Sakartaş Tepesine, Sakartaş Tepesinden Buladan Tepesine, Buladan Tepesinden İnişbükü Mahallesine, İnişbükü Mahallesinden Havzalı Tepesine, Havzalı Tepesinden Dedebelen Tepesine, Dedbelen Tepesinden Gökçelerkayası Tepesine, Gökçelerkayası Tepesinden Karacayokuş Tepesine, Karacayokuş Tepesinden YukarıDere Mahallesine, YukarıDere Mahallesinden Akçaalanüstü Tepesine, Akçaalanüstü Tepesinden Teniste Deresine, Teniste Deresinden Tozlu Sırtına.

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

1- Silifke Nergizlikaya Örnek Avlak Sahası: Doğusu: BahçeDeresi, Şehitlik, Barbaros Anıtı, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Gedikdağı, Gökbelen Tepesi arası, Güneyi: Kabasakızlık, Bağcağız, BahçeDeresi.

2- Mut Dandi Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Kıztaşı Mevkii, Arnavuttaşı sırtı ve Mut-Dağpazarı köy yoluna bağlanan orman yolu ve Mut-Dağpazarı köy yolu. Kuzeyi: Mut-Dağpazarı köy yolunu Boncuk Tepeye bağlayan sırt, Boncuk Tepe ve Boncuk sırtı, Batısı: Boncuk sırtını takiben Cevizliin Mevkii, Karainkapızı Dere ve Karanlık Dereyi takiben, Ayvacık mahallesini Ömerağa orman deposuna bağlayan orman yolu, Güneyi: Ömerağa orman deposundan başlayan ve eski Burunköy yerleşim yerini takiben, Yarıkkaya, Öküzini sırtı ve Kıztaşı Mevkiine giden orman yolu.

3-Anamur Çaltıbükü Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Sugözü Deresine inen sırttan başlayarak, güneye doğru Sugözü Deresinin Boğuntu Deresi ile birleşerek Anamur(Dragon) Çayını takiben, Karayokuş sırtına Sarıtaş Tepeyi bağlayan sırt, Kuzeyi: Kızılçukur Sırtı, Batısı: Kızılçukur Sırtından güneye doğru, Kızıl Çukur Mevkiini ve Hoca Tepesini bağlayan sırtların devamı ile Sarısu Deresi ve takip eden sırtın Sakartaş Tepeyi takiple Domuzuçtuğu Tepede sona eren sırtlar, Güneyi: Domuzuçtuğu Tepesi Sarıtaş Tepeye bağlayan ve Gökçesu İşletme Şefliği sınırını takip eden sırtlar.

4-Tarsus İledin Örnek Avlak Sahası: Doğusu: CehennemDeresini takiple Keher Kayası Tepesine, güney yönde takiben Kisecik Köprüsüne. Kuzeyi: Cehennem Deresini takiben sahanın doğu sınırıyla çevreleyen alan. Batısı: Çakmak Mevkiinden kuzey yönde Küçük Çakmak Deresine, Eğri Dereye Dereden orman yoluna inerek AkTepe Mevkiinden bölme sınırlarını (102,103,105 nolu bölme) takiben Cehennem Deresi Güneyi: Kisecik Köprüsünü takiple Gürlevik Mevkii, Çevlik Mahallesi sırtından anayolu takiple, Hesbek Mevkiine batı yönde takiple Çaltıburun Mevkiine, takiben Pazar Gediğinden yolu takiple Çakmak Mevkiine

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Tarsus İlçesi: Doğusu: 1303 rakımlı İkitaş Mevkiinden başlayarak sarıçoban Mevkisine, oradangediğine Kuzeyi: Tekeyaylsı Tepesine, oradan sırtı takiple KaraziyaretTepe ve Eğcik gediğine, Eğcik gediğinden başlayarak Tespili sekiye, Batısı: Tespili Sekiden başlayarak, Andızlı Korum kayasına oradan sırtı takiple Yelligedik Tepesine, Güneyi: Yelligedik Tepesinden başlayarak Çıkrıcak Mevkiine oradan Elmalı koyak Mevkiine oradan başlama noktası olan 1303 rakımlı İkitaş Mevkii arasında kalan alan.

2-Anamur İlçesi: Doğusu: Sarıağaç Köyü sınırları Kuzeyi: Yüğlük Tepesi ve Otlu çukur Tepesi. Batısı: Çaltıbükü-Sarıağaç Köyü sınırı Güneyi: Dragon çayı ve Sevgi Piknik.

3-Aydıncık İlçesi: Doğusu: Aydıncık Gülnar yolundan Eskiyörük yol ayrımından Eskiyörük Köyünün içinden geçen asfaltı takiben Menekşe Deresi. Kuzeyi: Menekşe Deresinden Sıraca Dağının güneyinden Akkorum Deresine. Batısı: Akkorum Deresinden Hacısuyu Mevkiinden Teknecik Köyüne inen orman yolu, Güneyi: Teknecik Köyünden Gülnar asfaltına bağlayan asfalt yol.

4-Silifke İlçesi (A): Doğusu: Hüseyinler köy sınırınu takiben, ali dede Tepeye yolu takiben karainler Mevkiine, Göksu nehri boyunca Havulbelen Tepeden inen sırtın nehir ile birleştiği yere kadar,Kuzeyi: Menayir Tepe, Kürk Deresi Mevkii, kalaba Tepe, kurt Tepe, Hüseyinler köy sınırı, Batısı: Senir Köyü doğu sınırınu takiben maya burnundan Göksu nehrine inen ana sırt, Göksu nehri boyunca 2 km batıya, Kabaağaç beleninden inen ana sırt Güneyi: Havulbelen Tepesinden ana sırtı takiben senir köy sınırı

(B): Doğusu: Silifke-Gülnar asfaltından Gökbelen çalı Mevkii, Akkaya Mevkii, güneye doğru Gökbelen-Uşakpınarı asfaltını geçerekten Ciriini Güney ucu, Kuzeyi: Silifke-Gülnar asfaltı. Batısı: Köprü deresinden kuzeye doğru Dere boyunca eşik kebeni Mevkiine, oradan Direklün Tepe, Tepe doğusundaki Dere boyunca kuzeye doğru Silifke-Gülnar asfaltı. Güneyi: Ciriini Güney ucundan batıya doğru Uğu boğazını geçerekten Topçular Tepe, Yaylacık Mevkii, Boğazoluk Mevkii, oradan eski yol boyunca Uşakpınarı batı çıkışı, köprü boğazı içinden geçen yol boyunca köprü Deresi.

5-Tarsus İlçesi: Doğusu: Bağbelen ve Adana-Pozantı yol boyundan takiple, Kuzeyi: Arp Tepenin güney yamaçları Batısı: Çavuşlu yerleşim yeri ve Çavuşlu Köyü ile Koçmarlı Köyünü birbirine bağlayan köy yolundan takiple Güneyi: Koçmarlı Köyü-Melik Tepesinin sınırladığı alan.

6-Merkez İlçesi: Doğusu: Koca Dereden başlayıp kuzeye doğru Teğlice Pınarının olduğu Dereyi takiben Derenin Kızıl Kuyu dan gelen yola birleştiği yer, oradan kuzeye doğru yolu takiben Uzunardıç Mevkiine kadar. Kuzeyi: Uzunardıç Mevkiinden batıya doğru Dereyi takiben ana sırta ve oradan 1919 rakımlı Tepeye, oradan batıya doğru ana sırtı takiben Baran Pınarı ve oradan Dereyi takiben Eğrikaya Mevkiine. Batısı: Eğrikkayadan güneye doğru ana sırtı takiben Peynirobruğu Tepeye, oradan ana sırtı takiben 1786 rakımlı Tepeye, oradan tali Dereyi takiben Koca Dereye. Güneyi: Kocadere,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Mut Kestel Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Çamlıyayla-Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Hisardağı ve Gedikdağı çevresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)34-İSTANBUL:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Büyükçekmece İlçesi: Doğusu: Marmara Denizinden Büyükçekmece ilçe sınırını takiben TEM otoyolu Hadımköy Kavşağı; Kuzeyi: Hadımköy Kavşağından TEM otoyolunu takiple Büyükçekmece ilçesi mülki hudutları; Batısı: TEM otoyolunun Büyükçekmece ilçe sınırını terk ettiği yer ile Marmara Denizi arası; Güneyi: Marmara Denizi.

2-Küçükçekmece İlçesi: Doğusu: Küçükçekmece ilçesinin E-5 deki merkezinden gölün doğusunu takiben karayoluyla Altınşehir ve oradan da TEM otoyoluna bağlanan asfalt yol, Kuzeyi: TEM otoyolu, Batısı: Avcılardan Yakupluya devam eden E-5 karayolunu Esenyurt ve TEM otoyoluna bağlayan asfalt yol, Güneyi: E-5 karayolu.

3-Adalar İlçesi: Tüm adalar ava yasaklanmıştır.

4-Arnavutköy İlçesi (Terkos (Durusu) Bölgesi, Çatalca-Arnavutköy Mevkii): Doğusu: Germe Durusu’yu takiben Karadeniz’e ulaşan asfalt yol Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Kestanelik Köyünden Çanakça Dağyenice, Örencik, Celepköy, Hisarbeyli ve Karaca Köyü takiben, Karadenize inen asfalt yol Güneyi: Kestanelik Köyünden Germe yerleşim yerine kadar olan asfalt yol

5-Silivri İlçesi: Doğusu: Sinekli, Danamandıra Köyü yolu Kuzeyi: Danamandıra Aydınlar yolu Batısı: Aydınlar, Sayalar, Sinekli yolu Güneyi: Sinekli Beyciler yolu

6-Tuzla İlçesi: Doğusu: Göçbeyli Köyünden Kocaeli il sınırlarını takiple eski Ankara yoluna, Kuzeyi: Göçbeyli Caddesi, Batısı: Tepeören Köyünden Ballıca yolunu takiple Göçbeyli Caddesi ile kesiştiği kavşak Güneyi: Eski Ankara asfaltı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Şile İlçesi: Doğusu: Çömlekçi Deresi, Kuzeyi: Bayındır Tepesi sırt yolu, Batısı: Yeniköy, Güneyi: Yeniköyden Ağvaya giden asfalt yol.

2-Pendik İlçesi: Doğusu: Sarıçamur özel ormanı, Kuzeyi: Ömerli Barajı, Batısı: Ömerli Barajı, Güneyi: Yeşilçay isale hattı yolu.

3-Kartal İlçesi: Doğusu: Samandıra Tesislerine giden stabilize yol Kuzeyi: Samandıra Göleti Batısı: Samandıradan Sultanbeyliye giden asfalt yol Güneyi: Sultanbeyli-Kartal bağlantı yolu (Otoban yol)

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Darlık Kanatlı Örnek Avlağı: Doğusu: Darlık Barajı, Kuzeyi: Eski Şile asfaltından Darlık Köyü Ulupelit Köyü sınırından Darlık Barajına giden asfalt yol, Batısı: Eski Şile asfalt yolu Güneyi: Tekke Köyünden gelen ve Yeni Darlık Köyüne bağlanan asfalt yol

Özel Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Ömerli Barajı Mevkii: Doğusu: Çam Tepesinden Kaymaz Deresi sırt yolunu takiple Ömerli. Batısı: Ömerli barajı havza sınırından Ayazma Tepe ve Daracıkatırı Deresini takiple Kıymethoca Bahçeleri Mevkii yoluna, Kuzeyi: Kayalı Dere devlet ormanı yolunu takiple Çam Tepesine, Güneyi: Ömerli barajı havza sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Çatalca, Yalıköy (Çilingoz) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)35-İZMİR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Aliağa İlçesi: Doğusu: Hacıömerli Köyünün ilçe sınırı ile birleştiği yerden güneye doğru Manisa il sınırını takiple Karakuzu Köyünün il sınırı ile birleştiği yer. Kuzeyi: Çaltılıdere köy yolu ayrımından doğuya doğru yolu takiple Kalabak Köyü ve Hacıömerli Köyü ve Manisa il sınırı Batısı: Güzelhisar baraj yolu ayrımından kuzeye doğru yolu takiple Karaköy- Çoraklar- Çaltılıdere köy yolu ayrımına kadar. Güneyi: Karakuyu Köyünün il sınırı ile birleştiği yerden Karakuyu Köyü-Uzunhasanlar Köyü ve köy yolu takiple Güzelhisar baraj yolu ayrımı.

2-Bornova İlçesi: Doğusu: Beşyol-Yakaköy köy yolu takiple Yakaköy, Yakaköy-Çiçekli köy yolu Takiple Çiçekli Köyü Kuzeyi: Bornova Manisa karayolunun Beşyol köy yolu ayrımından köy yolu takiple Beşyol Köyü Batısı: Bornova Manisa karayolunun Çiçekli köy yolu ayrımından başlayarak kuzeye doğru karayolunu takiple Beşyol köy yolu ayrımına kadar. Güneyi: Çiçekli Köyü ve köy yolunu takiple Bornova Manisa karayolu yol ayırımı

3-Buca İlçesi: Doğusu: Bornova Belenbaşı köy yolunun Bornova Torbalı karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak köy yolu takiple Belenbaşı Köyü-Karacaağaç Köyü. Kuzeyi: Bornova Belenbaşı köy yolunun Bornova Torbalı karayolu ile kesiştiği yer. Batısı: Bornova Torbalı Otoyolu ile Karacaağaç Kısık köy yolunun kesisştiği yerden kuzeye doğru Bornova-Torbalı Otoyolu takiple Bornova Belenbaşı köy yolunun Bornova Torbalı karayolu ile kesiştiği yer. Güneyi: Karacaağaç Köyü ve Karacaağaç - Kısık köy yolu takiple köy yolunun Bornova-Torbalı otobanı ile kesiştiği yer.

4-Bergama İlçesi: Doğusu: Bergama İvrindi yolunun il sınırı (Manisa il sınırı) ile kesiştiği yerden güneye doğru il sınırı takiple Aşağıılgın Dere köy yolu Kuzeyi: Bergama İvrindi köy yolunun Sarıcaoğulu ayrımından başlayarak İneşir ve Manisa, Balıkesir, İzmir il sınırının kesiştiği yer Batısı: Göçbeyli, Köyü yol ayırımını takiben Çamoba, Durmuşlar, Ahlatlı, Kaplanköy, Sarıcaoğulu köy yolu, Bergama İvrindi karayolu Güneyi: Aşağıılgın Dere köy yolunu takiple IlgınDere, Kozluca, Göçbeyli, Köyü

5-Bayındır İlçesi: Doğusu: Dereköy köy yolunu takiben Ergenli-Yusuflu, Bayındır ödemiş karayolu yol ayırımından batıya doğru kara yolu takiben Tokat başı köy yolu ayırımından güneye doğru Tokatbaşı Köyü ve Tire ilçe sınırı Kuzeyi: Dereköy- kızılcaağaca doğru köy yolunu takiple, Kızılcaağaç-Söğütören Köyü Batısı: Söğütören Köyünden Güneye doğru karayolunu takiple-Torbalı-Bayındır karayolunu takiben Çırpı Köyü yol ayırımından itibaren Çırpı Köyü-Hasköy köy yolunu takiben, Torbalı, Bayındır Tire ilçe sınırlarının birleştiği yer Güneyi: Bayındır-Tire ilçe sınırı

6-Çeşme İlçesi: Doğusu: Çeşme Ovacık Köyünden köy yolunu takiple Azmak Mevkiinde Ege denizi ile birleştiği yer. Kuzeyi-Batısı-Güneyi: Ege denizi

7-Dikili İlçesi: Doğusu: EsenTepe- EsenTepe Çandarlı karayolunu takiple Çandarlı-Ege Denizi Kuzeyi: Ege Denizi-Bademli-yolunu takiple Merdivenli- Katıralanı- EsenTepe ve EsenTepe Çandarlı yolu ile birleştiği yer. Batısı-Güneyi: Ege Denize

8-Karaburun İlçesi: Doğusu-Kuzeyi- Batısı: Ege Denizi Güneyi: Ege Denizi, Karaburun ilçesi, Karaburun Yaylaköy köy yolunu takiple Yaylaköy, Yaylaköy’den Hasseki Köyüne giden karayolunu takiple Hasseki ve aynı yol takiple Sarpıncık ve Ege denizi

9-Kemalpaşa İlçesi: Doğusu: Kemalpaşa Torbalı Yol ayrımından başlayarak güneye doğru karayolunu takiple Vişneli Köyü yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Bornova-urgutlu karayolunun Bornova Kemalpaşa ilçe sınırından başlayarak Bornova-Turgutlu karayolu, Kemalpaşa yol ayrımından takiple Kemalpaşa, Kemalpaşa Torbalı Yol ayrımına kadar. Batısı: Kemalpaşa-Torbalı ilçe sınırı, Kemalpaşa-Buca ilçe sınırı, Kemalpaşa-Bornova ilçe sınırını takiben Turgutlu karayolu, Güneyi: Kemalpaşa-Torbalı karayolunun Vişneli Köyü yol ayrımından köy yolu takiple Torbalı- Kemalpaşa ilçe sınırı.

10-Menderes İlçesi: Doğusu: Menderes Torbalı ilçe sınırı Kuzeyi: Değirmendere-Sancaklı-Çileme Karakuyu Köyü yolu ve Kaplancık köy yolu takiple Menderes-Torbalı ilçe sınırı Batısı: Değirmendere, Değirmendere- Ahmetbeyli kara yolunu takiben, Ege Denizi. Güneyi: Ege Denizi ve Selçuk Menderes ilçe sınırı

11-Ödemiş İlçesi: Doğusu: Birgi Beldesi karayolunu takiple kuzeye doğru Ovacık, Bozdağ Beldesi ve Salihli ilçesine doğru karayolunu takiple Manisa il sınırı. Kuzeyi: Manisa il sınırı. Batısı: Ödemiş İlçesi, Mursallı’ya doğru köy yolunu takiple Gedikdüzü, Subatan Yaylası, Yeniköy yolunu takiben Manisa il sınırı. Güneyi: Ödemiş-Birgi karayolu

12-Seferihisar İlçesi: Doğusu: Yeniköy köy yolu ayrımından Orhanlı köy yolu istikametinde köy yolunu takiben Orhanlı Köyü, Ürkmez ve Ürkmezden Ege Denizi Kuzeyi: Seferihisar kavak Dere köy yolu ayrımından Kavak Dere Köyü takiben, doğuya doğru Kuyucak köy yolu ayrımından Orhanlı Köyü istikametine doğru Yeniköy köy yolu ayrımına kadar. Batısı: Seferihisar Kavakdere köy yolu ayrımından güneye doğru karayolu takiple Ege Denizi Güneyi: Ege Denizi.

13-Selçuk İlçesi: Doğusu: Selçuk-Torbalı ilçe sınırından Barutçu Köyü, Barutçu Köyü-Selçuk köy yolunu takiple Selçuk ilçe merkezi-Selçuk Ortaklar karayolu, Gökçealan köy yolu yol ayrımından Gökçealan Köyü, Kuşadası Çınar Köyüne giden köy yolu takiple il sınırı ile birleştiği yer. Kuzeyi: Selçuk-Torbalı ilçe sınırı ve Selçuk Menderes ilçe sınırı Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Aydın il sınırı.

14-Tire İlçesi: Doğusu: Tire Ödemiş Bayındır yol kavşağından karayolunu takiple Tire ilçe merkezi Kuzeyi: Torbalı Tire karayolunun Işıklar köy yolu ayrımından başlayarak karayolundan doğuya takiple Tire Ödemiş Bayındır yol kavşağına kadar. Batısı: Torbalı Tire karayolunun Işıklar köy yolu ayrımından başlayarak güneye doğru köy yolunu takiple Işıklar Köyü, Ayaklıkırı Köyü, Hasançavuşlar Köyü ve Selçuk Tire karayolu yol ayrımı. Güneyi: Selçuk Tire karayolunun Hasançavuşlar köy yolu ayrımından başlayarak karayolunu takiple Tire ilçe merkezi.

15-Torbalı İlçesi: Doğusu: Karakuyu köy yolu ayrımından güneye doğru Özbey, Yeniköy, Ahmetli, Zeytinköye giden yolun ilçe sınırı ile birleştiği nokta. Kuzeyi: Menderes-Torbalı ilçe sınırırından başlayıp Karakuyu Özbey köy yolu, Özbey Köyü Batısı: Torbalı-Menderes ilçe sınırı. Güneyi: Torbalı Selçuk ilçe sınırı.

16-Urla İlçesi: Doğusu-Kuzeyi- Batısı: Ege Denizi Güneyi: İzmir-Çeşme karayolu

17-Kiraz İlçesi: Doğusu-Kuzeyi: İzmir-Manisa il sınırı. Batısı: Kiraz ilçesinden Kuzeye doğru köy yolu takiple SuluDere, Çanakçı, İğdeci, Sarısu, EğriDere köy yolunun 1km öncesinden sağa doğru Alaşehir ilçesine giden yol ve Manisa il sınırı. Güneyi: Kiraz Alaşehir karayolu ve Manisa il sınırı.

18-Foça-Menemen-Çiğli-Karşıyaka İlçesi (Gediz Deltası Sulak Alanı); Gediz Deltası Sulak Alanı, Ramsar Sahası, YHKS: Doğusu: Maltepe, Seyrek, Günerli ve Günerliden gelen karayolunun Menemen İzmir karayolu ile birleştiği yerden karayolu takiple güneye doğru Çiğli-Karşıyaka, Karşıyaka Girne Kavşağından Güneye doğru Girne caddesini takiple Ege Denizi Kuzeyi: Ege Denizi, Hacılar Deresi takiple, Hacılar Deresinin Foça-Bağarası karayolunun birleştiği noktadan karayolunu takiple Bağarası, Gerenköy Maltepe Köyü, Batısı-Güneyi: Ege Denizi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Menemen İlçesi: Doğusu: Emiralem Deresi takiple Karşıyaka-Menemen ilçe sınırı. Kuzeyi: Menemen-Emiralem yolu takiple Emiralem Deresi Batısı: Çiğli-Menemen Devlet yolundan asarlık yolu takiple asarlık ve asarlık Deresi takiple Karşıyaka Menemen ilçe sınırı. Güneyi: Emiralem Deresinin Menemen-Karşıyaka ilçe sınırı ile kesişme noktasından batıya doğru Asarlık Deresinin Menemen-Karşıyaka ilçe sınırı ile kesişme noktası.

2-Güzelbahçe İlçesi: Doğusu: Güzelbahçe Narlıdere ilçe sınırı ve Güzelbahçe Karabağlar ilçe sınırı Kuzeyi: İzmir Çeşme Otobanı Batısı: Otobandan başlayarak Güzelbahçe, Güzelbahçe Payamlı köy yolu takiple Payamlı Köyü. Güneyi: Payamlı Köyünden başlayarak doğuya doğru köy yolu takiple Kavacık Köyüne giden yolun Güzelbahçe Karabağlar ilçe sınırı ile kesiştiği yer.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)36-KARS:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Kars-Erzurum demir yolu, Kuzeyi: Kars-Erzurum demir yolu ile Kars ili Paşaçayırı mahallesi arası yolun birleştiği üçgen Batısı: Kars ili Paşaçayırı mahallesi Kümbetli Köyü, Dikme Köyü arası köy yollarını takiben Dikme Köyüne devam eden köy yolunun Kars-Erzurum demir yolu ile buluştuğu üçgen, Güneyi: Kars-Erzurum devlet demir yolu ile Dikme Köyü ile Selim ilçesi sınırına giden yolun birleştiği üçgen

2-Arpaçay İlçesi: Doğusu: Melik Köyü ile Göldali Köyüne giden köy yolu. Kuzeyi: Çanaksu Köyü Göldali Köyü arası köy yolu ve takiben Melikköye giden köy yolu Batısı: Çıldır gölü Güneyi: Melikköyü Taşlioğul arası köy yolu ile Taşbaşına giden köy yolunun Çıldır gölüne birleşen yol

3-Digor İlçesi: Doğusu: Ermenistan ülke sınırı. Kuzeyi: Köseler Köyünden Kars il sınırı Batısı: Köseler, Alem köy yolundan Yukarı Ağzıaçık Köyü Güneyi: Alem Köyünden Yukarı Ağzıaçık köy yolu

4-Selim İlçesi: Doğusu: Tuzluca Köyü, Bayburt Köyü, Söğütlü Köyü, Ortakale Köyü arasıköy yolunu takiben Eskigaziye giden köy yolu. Kuzeyi: Eskigazi Köyü ile Tuygun Köyü, Hasbey Köyü arası köy yolunu takiben Darboğaz Köyüne giden köy yolu Batısı: Darboğaz Köyü ile Yenice Köyü arası köy yolu ile Yenice, Eski geçit, Kekeç köy yolu Güneyi: Eskigeçit Köyü ile kekeç Köyü arası köy yolu takiben Tuzluca Köyüne giden.

5-Sarıkamış İlçesi: Doğusu: Karakurt Köyü ile Başköy arası köy yolu. Kuzeyi: Karakurt Köyü ile Erzurum ili arası devlet karayolu, Batısı: Erzurum il sınırı Güneyi: Başköy Köyünden Karaköse Köyüne giden köy yolu ile takiben Karaköse Köyünden Erzurum sınırına giden yol

6-Kağızman İlçesi: Doğusu: Karakale Köyü ile Yağlıca Köyü arası köy yolu, Kuzeyi: Digor ilçe sınırı, Batısı: Yukarıgüney Köyü ile Yağlıca Köyü arası köy yolu, Güneyi: Yukarıgüney Köyü, Aşağıkaragüney Köyü ve Karakale Köyü arası köy yolu.

7-Akyaka İlçesi: Doğusu: Ermenistan ülke sınırı. Kuzeyi: Mehmetçik Köyü, Büyükdurduran Köyü, Küçükdurduran Köyü, Üçpınar Köyü arası köy yolu Batısı: Demirkent Köyü ile Akyaka, Üçpınar Köyü yolu. Güneyi: Demir yolu

8-Susuz İlçesi: Doğusu: Kalecik Köyü, Ağzıaçık Köyü, Kırçiçeği Köyü arası köy yolu. Kuzeyi: Yaylacık Köyü ile Kalecik Köyü arası köy yolu Batısı: Yaylacık Köyü ile Kırçiçeği Köyü arası köy yolu. Güneyi: Yaylacık Köyü ile Kırçiçeği Köyü yolu ile Ağzıaçık Köyü ile Kırçiçeği Köyü köy yolunun birleştiği üçgen.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)37-KASTAMONU:

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Daday Devlet Avlağı: Doğusu: Gölgerişi Sırtı, Demirciören Sırtı, KaraTepeden Karapınar Tepeye İnen Sırt, Kurt Yurdu Sırtı. Kuzeyi: Yançatı Çayı, Fabrika Dere, Azdavay-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Kirazdağı-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Devrekani Çayı. Batısı: Savaş-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Yançatı Çayı Güneyi: Kayranlık Sırtı, Kömürocağı Sırtı, Ortageriş Sırtı, Handüzü Tepeden Ortalık Tepeye Giden Sırt, Yaylaköy köy yolu, Deveyanı Sırtı, Kızıliniş Sırtı, Yakalı-Yeniköy-YalakDeresi Mahalleleri köy yolu, Sekmecik Sırtı, Tuzla Sırtı, Dereköy-Kavakyayla Asfalt yolu, Sırkayalar Sırtı, Ballıdağ-Yayla İşletme Şefliği

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Araç-Sepetçioğlu Örnek Avlağı: Doğusu: Evkaya Tepenin eteklerinden Araç-Boyalı karayolu boyunca Sıragömü Yaylasına kadar olan bölüm, Kuzeyi: Kocagöynük Mahallesinden Yukarıoba Köyüne giden karayolu ile buradan Fındıklı Köyünün güneyinden karayolu bağlantısı ile Evkaya Tepenin eteklerindeki Araç-Boyalı karayoluna bağlanır, Batısı: Çerçi Yaylasından Geley Yaylasına bağlantı yoluyla, buradan Soğucakçörte Dere sınır alınarak Kocagöynük Mahallesine bağlanır, Güneyi: Sıragömü Yaylasından başlayarak Kirazlı ve Doğanpınar köylerine kadar olan karayolu. Doğanpınar Köyünden de Çerçi Yaylasına giden yol.

2-Düzdağ Örnek Avlağı: Doğusu: Kuzeydoğuda Geymene Mahallesinden başlayarak Farkoşa Mahallesi ve sonrasında Çayırcık Mahallesine bağlayan köy yolu Çayırcık Mahallesinden ara yollarla Uzunyazı Sırtından Davulcuçam Tepeye ulaşır. Buradan Katmer Tepe, Sarıçam Pınar Tepe, Yundoluk Tepe ve sonrasında Yayla Dere ile Bıngıldayık Derenin birleşme noktasında son bulur, Kuzeyi: Çoroğlu Köyünün Gök Irmak kıyısından başlayarak ırmak boyunca devam eder. Tekke Mahallesine gelmeden yoldan ayrılarak mahalleyi yol ve Kubalaklı Dere arasında bırakarak tekrar ırmakla birleşir ırmak boyunca devam eden sınır Akcasu Mahallesini iki yakasındaki Dere ile sınır dışı bırakarak ilerleyip Sepetçioğlu Mahallesine varmadan ırmağa dökülen Dereden ayrılan sınır Derenin yol ile birleşme yerinden doğu istikametine yol boyu gider ve Kızılince Dresi ile birleşir. Dere boyu devam eder yan derte olan Ardıçlık Dere ile birleşir. Ardıçlık Dereden yola birleşerek doğu sınırında son bulur, Batısı: Kuzeybatıda Gökırmak sınırındaki Çoroğlu Köyünün güney yakasından başlar yolo boyu güney istikametten devam ettikten sonra Karı Tepenin batı eteklerinden Oymaağaçseki Köyünün doğsundan güneye doğru yol boyunca iner Badembekdemir Köyünün güney Doğusunda kalan dört yol ayırımında yol direk karşıya geçerek devam eder ve yolun HızarDeresi ile kesişme noktasında Dere boyu güney istikametli saparak son bulur, Güneyi: Batı sınırının son bulduğu Hızar Deresi boyunca devam ederek. Kazanpınar Dere ile birleşir Kazanpınar Dere ile Yayla Derenin kesişme noktasında son bulur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kastamonu Merkez İlçe Keklik Yerleştirme Sahası: Doğusu: Kırbaoğlu Deresi. Kuzeyi: Kaynarca Deresi, Koz Deresi, Eyrek Deresi, Büyükkavaklı Tepesi. Batısı: Yukarıköy-Sasaniler köy yolu, Kirencik Deresi. Güneyi: Soycak Deresi, SuDere, Tüfekçi-Yukarıköy-Sasaniler köy yolu.

2-Cide Keklik Yerleştirme Sahası: Doğusu: Çalca-Çamdibi-Hamitli köy yolu. Kuzeyi: Samanbayırı-Kabalaklı-Çalca köy yolu. Batısı: Gündoğdu-Derebucağı-Samanbayırı köy yolu. Güneyi: Hamitli-Gümeran-Gündoğdu köy yolu.

3-Devrekani Keklik Yerleştirme Sahası: Doğusu: Karahüseyin-Topçular-Hasırlı köy yolu. Kuzeyi: Devrekani-Çatalzeytin Kara yolu, Hacıhasan-Karahüseyin köy yolu. Batısı: Kulaksızlar-Sakallar-Çerkesköy köy yolu. Güneyi: Hasırlı-Çorbacı-Kulaksızlar köy yolu.

4-Çatalzeytin Keklik Yerleştirme Sahası: . Doğusu: Çatalzeytin-Devrekani kara yolu. Kuzeyi: Hardı Çayı, Çatalzeytin-Devrekani kara yolu Batısı: Kabalakdüzü-Kirazlı-Güneysökü köy yolu. Güneyi: Çatalzeytin-Devrekani kara yolu, Karamanlar-Kabalakdüzü köy yolu.

5-İnebolu Sülün Yerleştirme Sahası: Doğusu: Akkaonak-Uluyol-Sökü köy yolu. Kuzeyi: Salcı Çayı, Cinler Dere. Batısı: Salcı Çayı Güneyi: Uluyol-Sökü köy yolu, Kayaboğazı Sırtı, Almaşat Sırtı, Cümere-Beyler köy yolu, Değirmen Deresi.

6-Küre -Ersizler Köyü: Doğusu: Çukur Tepeden Kayabaşı ve İstanbul Kayası Mevkiine inen yol Kuzeyi: Evsizlerkayası, Kıvrakaliuçtuğu Dere, Karlık Tepe, Çukur Tepe Batısı: Karadeniz Çayı Yukarıersizler köy yolu Güneyi: Karadeniz Çayı Karadonu Dere

7-Pınarbaşı -Çalkaya Köyü: Doğusu: Yanarda-Çorbacı köy yolu Kuzeyi: Yumruca Tepe, Geriş Mahallesi Batısı: Çağdakaya, Yukarıgeriş köy yolu Güneyi: Zarı Çayı, Adam Dere, Horma-Çağda köy yolu

8-Taşköprü -Ortaköy Köyü: Doğusu: Çaycevher-Ortaköy-Derebeysibey köy yolu Kuzeyi: Karacakaya Dere, Tozak Sırtları Batısı: Tuzla Tepe, Tozak Sırtları Güneyi: Gedek Dere

9-Merkez İlçesi: Doğusu: Kırbaoğlu Deresi Kuzeyi: Kaynarca Deresi, Koz Deresi, Eyrek Deresi, Büyükkavaklı Tepesi Batısı: Yukarıköy-Sasaniler köy yolu, Kirencik Deresi Güneyi: Soycak Deresi, SuDere, Tüfekçi, Yukarıköy, Sasaniler köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kastamonu Ilgazdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kastamonu Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Kastamonu Aydavaz Kartdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Kastamonu Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)38-KAYSERİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Develi İlçesi: Doğusu: Bakırdağı Köyünden başlayarak Satı Köyü, Yazıçam Sırtından Kale köy yolu ayrımını takiben Orta Tepe, Kurşunlu Bakır Tepe, Keloğlan Dağı Tepeden Adana il sınırına kadar. Kuzeyi: Çukuryurt-Yenice Köyü arasından geçen Dereyi takiben Bakırdağı Köyü. Batısı: Yenice Köyünden Başlayarak Çukuryurt-Hoşça-Şıhlı köy yolunu takiben Yahyalı-Develi ilçe sınırı. Güneyi: Adana-Kayseri il sınırı.

2-Bünyan İlçesi: Doğusu: Danışment Köyü-Pirahmet Köyü-Koyunabdal Beldesinden karayolunu takiben Sarıoğlan-Bünyan ilçe sınırı. Kuzeyi: Sarıoğlan-Bünyan ilçe sınırı Batısı: Musaşeyh Köyünden başlayarak İğdecik Köyünden Karacaören Köyünü takiben Bünyan-Sarıoğlan ilçe sınırı. Güneyi: Danışment Köyü-Kahveci Köyü-Kösehacılı Köyü yolunu takiben Musaşeyh Köyü.

3-Felahiye İlçesi: Doğusu: Felahiye-Özvatan ilçe sınırı. Kuzeyi: Felahiye- Özvatan karayolunu takiben ilçe sınırı. Batısı: Felahiye ilçe merkezi Güneyi: Silahtar köy yolunu takiben Felahiye ilçe sınırı.

4-Yahyalı İlçesi (A): Doğusu: Yahyalı Kavak yolu sapağından Dikme karayolunu takiben Zamantı Köprüsü (Habib Köprüsü) Kuzeyi: Suçatı Mevkisinden yolu takiben kavak yol sapağına, Batısı: Yaylasuyu Deresini takiben suçatı Mevkii Güneyi: Zamantı Irmağını takiben Çamlıca Köyü

(B): Doğusu: Zamantı ırmağı, Kuzeyi: Aladağlar yol ayrımından başlayarak Yahyalı-Mansurlu (Adana) karayolunun Zamantı Irmağını kestiği yere kadar, Batısı: Yahyalıdan Aladağlara giden stabilize yol, Güneyi: Aladağlara giden stabilize yoldan Çamlıca Köyüne giden eski stabilize yolun Zamantı Irmağını kestiği yere kadar,

5-Pınarbaşı İlçesi (A): Doğusu: Kayseri-Sivas il sınırı Kuzeyi: Pınarbaşı A.BoranDere Köyü sapağından başlayarak Pınarbaşı-Malatya karayolunu takiben Kayseri-Sivas il sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Pınarbaşı-Gürün karayolunun A.BoranDere Köyü sapağından başlayarak Y.BoranDere Köyüne kadar, buradan da Köyün içindeki Dereyi takiben Sarız ilçe sınırına kadar, Güneyi: Pınarbaşı-Sarız ilçe sınırı,

(B): Doğusu: Karaboğaz Köyünden başlayarak Kayseri-Malatya karayolunu takiben Kayaaltı Malatya yolunu kestiği yer. Kuzeyi: Y. Yassıpınar Köyünden başlayarak Tahtaköprü-Hilmiyeköy yolunu takiben Kayseri-Malatya karayoluyla kesiştiği yer. Batısı: Y.Yassıpınar Köyünden başlayarak Kayaaltı köy yolunu takiben Tersakan Köyü Güneyi: Tersakan Köyünden Yağlıpınar köy yolunu takiben Karaboğaz Köyü.

(C): Doğusu: Pazarören Beldesinden başlayarak Yarımtepe köy yolunu takiben Altıparmak-Melikgazi Köyünden Fakıekinciliği Köyüne kadar giden yol. Kuzeyi: Fakıekinciliği Köyünden Aygörmez köy yolunu takiben Devederesi Köyüne giden yol. Batısı: Devederesi Köyünden Panlı köy yolunu takiben Tözgün-Hassa Girveli mezrasına kadar giden yol. Güneyi: Girveli mezrasından Oruçoğlu köy yolunu takiben Pazarören Beldesi

6-Sarız İlçesi: Doğusu: Pınarbaşı-Sarız karayolunu ilçe sınırını kesiştiği noktadan başlayarak Kayseri-K.Maraş karayolunu takiben Karayurt Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Pınarbaşı ilçe sınırı Batısı: Değirmentaş-K. KabakTepe köy yolundan Pınarbaşı-Sarız ilçe sınırını takiben Kayseri- K. Maraş karayolunun kesiştiği yere kadar Güneyi: Değirmentaş Köyünden başlayarak FettahDere-Karayurt Köyü yolunu takiben Kayseri-K.Maraş karayolunu kestiği yere kadar,

7-Yeşilhisar İlçesi: Doğusu: Yeşilhisar Kayseri-Adana yolunu takiben İncesu ilçe sınırını kestiği yere kadar. Kuzeyi: Yeşilhisar İncesu ilçe sınırını takiben Kayseri-Nevşehir il sınırı, Kuzey Batısı: Kayseri-Nevşehir il sınırı Güneyi: Yeşilhisar ilçe merkezinden, Kaleköy-Akköy-Güzelöz köy yolunu takiben Nevşehir il sınırını kestiği yere kadar

8-Özvatan İlçesi: Doğusu: Tuğlaşah-Silaktar yol ayrımından başlayarak Eski Kermelik yolunu takiben Kızılırmak. Kuzeyi: Felâhiye-Özvatan ilçe sınırını takiben İlçe merkezinden Tuğlaşah-Silaktar yol ayrımı. Batısı: Felâhiye-Özvatan ilçe sınırı. Güneyi: Kızılırmak sınırı.

9-Sarıoğlan İlçesi (A): Kuzey Doğusu: Ebulhayır Köyünden başlayarak Alamettin Kasabasını takiben Yozgat il sınırı. Kuzey Batısı: Yozgat-Kayseri il sınırı. Güneyi: Ebulhayır Köyünden başlayarak Kadılı Köyü, Gaziler Kasabasının Özvatan ilçe sınırını kestiği yerden Yozgat il sınırına kadar olan kısım.

(B): Doğusu: Üzerlik Köyünden başlayarak Gölova Kasabasını takiben Bünyan-Sarıoğlan ilçe sınırını kestiği yer. Batısı: Üzerlik Köyünden başlayarak Özvatan-Sarıoğlan ilçe sınırının Bünyan ilçe sınırını kestiği yere kadar olan kısım. Güneyi: Bünyan-Sarıoğlan ilçe sınırı.

10-Akkışla İlçesi: Doğusu: Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Kuzeyi: Ortaköy-Malak yolunu takiben Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Batısı: Akkışla Söğütlü yolunun ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Akkışla İlçesinden Gömürgen Beldesini takiben Ortaköy.

11-İncesu İlçesi: Doğusu: Kayseri-Develi yolunun Develi ilçe sınırının kesiştiği yerden başlayarak Hacılar-İncesu ilçe sınırını takiben Kızılören yolu sapağının kesiştiği yere kadar. Kuzeyi: Kızılören yolu sapağının İncesu-Hacılar ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Kızılören yolunu takiben Kayseri-Adana karayolunun kesiştiği yer. Batısı: Kayseri-Adana karayolunun İncesu girişinden başlayarak Kayseri-Develi İlçesi yol kavşağına kadar. Güneyi: Kayseri-Develi İlçesi yol kavşağından başlayarak Develi İlçesi karayolunu takiben İncesu ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Develi İlçesi Bakırdağı Ormanları Devlet Avlağı: Doğusu: Hırsızoğlu Tepeden başlayarak Karagedik Tepe, Adana il sınırı, Kuzeyi: Bakırdağı Köyünden başlayarak Zamantı Irmağını takiben Gökkaya Sırtı, Karaoluk Tepesi, Kıblesiz Tepe, Köroğlu Tepe, Hırsızoğlu Tepeye kadar, Batısı: Bakırdağı Köyünden başlayarak Satı Köyü, Yazıçam sırtı, Kale Köy yol ayrımı Orta Tepe, Kurşunlu Bakır Tepe, Keloğlan Dağı Tepe, Adana il sınırına kadar. Güneyi: Adana il sınırı,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Develi İlçesi: Doğusu: Develi İlçesinden Erciyes Dağı üzerinden Kayseri İline giden karayolunun Hacılar ilçe sınırını kestiği yere kadar. Kuzeyi: Hacılar ilçe sınırı Batısı: İncesu ilçe sınırı Güneyi: Develiden Soysallı-Çayırözü Köyü üzerinden Kayseri’ye giden karayolunun İncesu ilçe sınırını kestiği yere kadar.

2-Tomarza İlçesi: Doğusu: Tomarzadan Büyüksüvegen Köyüne giden karayolunun Şıhbarak yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Tomarzadan Develiye giden karayolunu takiben ilçe sınırına kadar, Batısı: Develi ilçe sınırı, Güneyi: Şıhbarak yol ayrımından Böke, Kale, Hacıpaşa yolunu takiben ilçe sınırına kadar,

3-Bünyan İlçesi: Doğusu: Akışla-Pınarbaşı ilçe sınırı, Kuzeyi: Sarıoğlan ilçe sınırı, Batısı: Akçatı Köyü-Emirviran Köyü-Çamlıgüney Tepeden Sırtı takiben Sivri Tepe-Eşelik Tepe-Düğünyurdu Tepeyi takiben Kahveci Köyüne, Kahveci Köyü-Danışment Köyü-Pirahmet Köyü- Koyunabdal Belediyesi karayolunu takiben karayolunun Sarıoğlan ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Akçatı Köyünden Sıvgın Köyüne giden yolu takiben ilçe sınırını kestiği yere

4-Felahiye İlçesi: Doğusu: Silahtar Köyünün içinden akan ve Kızılırmağa karışan Dere, Kuzeyi: Felahiye-Silahtar arasındaki kara yolu, Batısı: Kızılırmak viyadük köprüsünden başlayarak Kayseri-Felahiye karayolu, Güneyi: Kızılırmak

5-Kocasinan İlçesi: Doğusu: Katıruçuran Mevkiinden başlayarak sırtı takiben Düvenkolu Sırtına kadar. Kuzeyi: Acısu Deresinin Kayseri-Felahiye karayolunu kestiği noktadan başlayarak, Acısu Deresi, Katıruçuran Mevkii, Batısı: Kayseri-Felahiye karayolu, Güneyi: Mollahacı Köyünden ağaçlandırma sahasına çıkan toprak yol, Sarıgüney Sırtı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)39-KIRKLARELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Vize İlçesi (A): Doğusu: Pazarlı- Develi yolu Kuzeyi: Soğucak yol ayrımı-Pazarlı yolu Batısı: Soğucak yol ayrımını takiben Doğanca Köyü Güneyi: Çavuşköy-Doğanca yolu

(B): Doğusu: Karadeniz Kuzeyi: Karadeniz sahil boyu Batısı: Kıyıköy-Saray yolu (Tekirdağ il sınırına kadar) Güneyi: Kırklareli-Tekirdağ il sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Demirköy ve Vize İlçeleri Karamanbayırı Devlet Avlağı: Doğusu: Süleymanın Çayırı Mevkii-Balaban Deresinden güneye doğru, Balaban Köyü-Balaban Dereyi takiben Mustafa Tepe, Baraj Yeri, Orman Bakım Evi, Çakmak Tepe, ÇayırDere Sırtı, Dikilitaş Tepeye Kuzeyi: SarpDere Köyünün doğusundan Küçük kaynak pınarından Balaban Dereyi takiben Süleymanın Çayırı Mevkiine Batısı: Küçük Kaynak Pınarından güneye doğru orman yolunu takiben Bıçkı Tepe, Çanlıbayır Tepe, Çavdar Sırtına- Güneye doğru, Dere yatağı boyunca Haydut Tepe- Radar İstasyonuna, Güneyi: Radar İstasyonundan doğu istikametinde Boyunduruk Tepe, Karamanbayırı Tepe, PapuçDere, Dikilitaş Tepeye kadar olan saha,

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçesi-Çukurpınar Örnek Avlağı: Doğusu: İncesırt Orman İşletme Şefliği (Balaban Deresi Rızvaniçi Mevkii, Meşeliburun Tepe, Pandak Tepe, Kuzeyi: Demirköy Orman İşletme Şefliği sınırı (Köy Deresi- BüyükDere-İncebel Tepe- Kıran Tepe- Hüseyinin Kışlağı- Salih Çavuşun Kışlağı-BüyükDere), Batısı: Kırklareli Orman İşletme Şefliği (Salih Çavuşun Kışlası, Kocaburun Tepe-Hergele Tepe-Dikilitaş Deresi), Güneyi: Beypınar-Çukurpınar-Armağan yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Demirköy İlçesi (Saka Longozu Mevkii): Doğusu: Karadeniz Kuzeyi: İğneada-Demirköy Asfaltı Batısı: B.Bezirgan Tepeyi takiben Yavuzderesi-Arpatarla Mevkii, Kirazdere, Keltepe, Büyük Korutepe, Yuvarlaktepe, Ortabayırtepe, Güney: Panayırdere ve Vize ilçe sınırı,40-KIRŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Kırşehir Merkez İlçe-Mucur ilçe sınırı Kuzeyi: Kırşehir Merkez İlçe-Mucur İlçesine giden asfaltın Mucur ilçe sınırına kadar olan kısmı Batısı: Kırşehir Merkez İlçeden Kesikköprü Köyüne giden yol Güneyi: Kesikköprü Köyünden Mucur ilçe sınırına kadar uzanan Kızılırmak ırmağı

2-Akçakent İlçesi: Doğusu: Mahsenli Köyü yolundan Çiçekdağı ilçe sınırına kadar olan kısmı Kuzeyi: Akçakent-Polatlı Köyü-Kösefakılı Köyü-Mahsenli Köyü yolu Batısı: Akçakent Tepefakılı Köyünden Pekmezci Köyüne giden yolun Akçakent ilçe sınırına kadar olan kısmı Güneyi: Akpınar ilçe sınırı

3-Akpınar İlçesi: Doğusu: Akpınar ilçe merkezinden Boyalık Köyüne giden yolun Boyalık Köyü yol ayrımına olan kısmı Kuzeyi: Boyalık Köyü yol ayrımı-Çelebiuşağı Köyünü birbirine bağlayan yol Batısı: Çelebiuşağı-Hacıselimli-Sofrazli Köylerini birbirine bağlayan yol Güneyi: Sofrazli Köyünü Akpınar ilçe merkezine bağlayan yol

4-Boztepe İlçesi: Doğusu: Boztepe-Kırşehir asfaltı Kuzeyi: Boztepe-Çiçekdağı yolunun Horozgediği Mevkii Boztepe ilçe sınırında kalan kısmı Batısı: Boztepe-Kırşehir ilçe sınırı Güneyi: Boztepe-Kırşehir asfaltı.

5-Çiçekdağı İlçesi: Doğusu: Hacıoğlu Köyü-Akbıyıklı Köyü yolu Kuzeyi: Çiçekdağı-Merkez İlçe Batısı: Doğankaş Köyü-Çiçekdağı yolu kavşağından başlayıp-Çiçekdağı merkezine bağlayan devlet yolu Güneyi: Doğankaş Köyü yolu ile bağlanan Çiçekdağı-Kırşehir yolu kavşağı

6-Kaman İlçesi: Doğusu: Benzer Köyü-Hirfanlı Baraj yolu Kuzeyi: Kargınyenice Köyü-Benzer Köyü yolu Batısı: Kargınyenice Köyü-Kızılırmak yolu. Güneyi: Benzer Köyü-Hirfanlı Baraj yolunu Kızılırmak nehrinden Kargınyenice Köyüne bağlayan yol.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Akçakent Çiçekdağı İlçesi Akçakent Yetikli Devlet Avlağı.

Doğusu: Berber tepesi batısından akan dereden çınarlı tepeye, Güngörmez deresi, kavurma tepesi, moligören deresi, küpkıran tepe sırtı, Halaçlı tepe, karlı kuzey tepe, paşayakası sırtına kadar olan kısım, Kuzeyi: Boğazevci köyünden kocaarmut tepesi, Kırıcaktepe, Kadıncık tepesi, Sivrikaya tepeden Kızılcaali köyünden beber tepesi batısından akan dereye kadar olan kısım. Batısı: Boğaz evci köyüne akan değirmen özü deresinden yağmur deresi ayrımı, yağmurdede sırtından yağmur tepe, uzunkol sırtına kadar olan kısım , Güneyi: Uzunkol sırtını takiben Hasanali köyünden korkorlu köyüne kabak tepe güneyinden- Ziyaret tepe kuzeyinden geçen yolun paşa yokuşu sırtına kadar olan kısım.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kaman İlçesi: Doğusu: Yağmurlusarıuşağı-Demirliden Aydınlar Köyüne giden yol Kuzeyi: Kırşehir-Kaman karayolu yolu Batısı: Çağırkan Köyünü Kırşehir-Kaman karayoluna bağlayan yol. Güneyi: Kaman ilçe merkezinden Ömerhacılı-Çadırlıhacıyusuf-Çadırlıkörmehmet-Yağmurlusarıuşağına giden yol.

2-Mucur İlçesi: Doğusu: Dağçiftliği-Şatıroğlu mahalle yolu Kuzeyi: Şatıroğlu mahalle yolu Batısı: Yeşilyurt Köyü-Dağçiftliği köyü yolu Güneyi: Mucur İlçesi-Kırşehir asfaltı.

3-Merkez İlçesi: Doğusu: Kırşehir Merkez-Mucur ilçe sınırı Kuzeyi: Kırşehir Merkez-Boztepe ilçe sınırı Batısı: Kırşehir Boztepe karayolu Güneyi: Kırşehir Küçükköpekli asfaltı.41-KOCAELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gebze İlçesi: Doğusu: Kadıllı, Ovacık, Mudarlı köy yolu Kuzeyi: İstanbul il sınırı, Batısı: İstanbul il sınırı. Güneyi: Kadıllı, Yediyer Çiftliğine, Göçebeyliğine giden yol

(B): Doğusu: Tem otobanı, Dil İskelesi Mahallesi Kuzeyi: İstanbul-İzmit yolu, Tem Otobanı Batısı: Tubitak MAM sahasının doğu sınırı, İstanbul-İzmit yoluna çıkan tali yol. Güneyi: İzmit Körfezi

(C): Doğusu: Kadıllı-Cumaköy yolunu takip ederek eski İstanbul yoluna Kuzeyi: Göçbeyli-Kadıllı yolunu Kocaeli il sınırından itibaren Kadıllı-Cumaköy yolunu takip eder. Batısı: İstanbul il sınırından kuzeyi takip ederek Göçbeyli-Kadıllı Köyüne bağlanan yola iner. Güneyi: Mollafeneri Köyünden Balçık Köyüne giden yol buradan İstanbul il sınırına giden yolu takip eder. (Eski İstanbul-İzmit karayolu)

(D): Doğusu: Ballıkayalar Tabiat Parkı doğu sınırı Kuzeyi: Denizli Köyü, Molla Fenari köy yolu Batısı: Tavşanlıdan Pelitli, Molla Fenariye giden köy yolu Güneyi: Tabiat Parkı Güney sınırından Tavşanlıya giden köy yolu

2-Kartepe İlçesi (A): Doğusu: Sakarya il sınırı Kuzeyi: Sakarya il sınırından başlayan demiryolu takiben Maşukiye buradan Nusretiye, Suadiyeye giden yol Batısı: Suadiyeden Pazarçayırına giden yol. Güneyi: Pazarçayır Köyünden Soğucak Pamukova eski yayla yolunu takip ederek TV istasyonun güneyinden geçerek Sakarya il sınırına

(B): Doğusu: Kartepe ilçe sınırı Kuzeyi: Karaağaç Köyü yolunu takip ederek Ketenciler Uzuntarla Köyü yol ayrımına Batısı: E-5 (D-100) karayolundan İbrklidere yolunu kuzeye doğru takip ederek Doktor evlerine. Güneyi: Suadiye-Kullar yolu

3-Körfez İlçesi (A): Doğusu: Eski İstanbul karayolundan Elmacık-Kalburcu yoluna, yolu doğuya takiben Kalburcu Köyüne Kuzeyi: Eski İstanbul karayolu Batısı: Dilovası-Körfez ilçe sınırı. Güneyi: Kalburcu yolundan batıya doğru, Hereke-Elmacık yolundan Dilovası ilçe sınırına

(B): Doğusu: Körfez-Kalburcu yolunun güneye doğru takip ederek Tem Otobanına Kuzeyi: Hereke-Radar yolundan orman yolunu doğuya doğru takip ederek Körfez-Kalburcu yoluna, Batısı: Tem Otobanından Radar yolunu takip ederek Yukarı Hereke buradan Cumhuriyet Mahallesini geçtikten sonra orman yoluna iner. Güneyi: Tem Otobanı

4-Derince İlçesi: Doğusu: İzmit ilçe sınırı Kuzeyi: Kandıra ilçe sınırı Batısı: Hocaköy yolundan Turaş yolunu takip ederek Kandıra ilçe sınırına Güneyi: Balkancılar yolu-Turgutlu-Hocaköy yolu

5-Kandıra İlçesi (A): Doğusu: Sarısu Deresi Kuzeyi: Tekke Tepenin 400 m kuzeyinden doğuya doğru çam sınırını takiben Yılgınlık Tepe, GözTepe, TarlaTepe, Kışlalar Batısı: Çalköyden Seyrek köy yolunu takip ederek Karadenize. Güneyi: Sarısu Deresinden Doğancılı Köyüne, buradan yolu takiben Çalköye

(B): Doğusu: Beylerbeyi Çerçili köy yolunu takip ederek Hediyeli-Akçaova köy yolu ayrımına (Kandıra-Şile D020 anayolu) Kuzeyi: İstanbul il sınırında bulunan Çelebi Mahallesinden Kocaeli il sınırına gelen Orman yolunun Kocaeli il sınırından başlayıp Stabilize Orman yolunu takip ederek Beylerbeyi Köyü Girişine, buradan kuzeydoğuya doğru orman yolunu takip ederek Beylerbeyi Bağırganlı Asfalt yoluna Batısı: Kocaeli-İstanbul il sınırı Güneyi: Hediyeli-Çerçili köy yolu ayrımından (Kandıra-Şile D020 Anayolu) batıya Şile yolunu takip ederek Akçaova, Akıncı, Yağcılar Köylerine buradan yolu takip ederek Kocaeli-İstanbul il sınırına.

(C): Doğusu: Kocaeli-Sakarya il sınırı Kuzeyi: Akçabeyli-Çamkonak yolunu takip ederek Kocaeli-Sakarya il sınırına Batısı: Karaağaç Köyünden Ballar köy yolunu kuzeybatıya doğru takip ederek Ballar-Çamkonak köy yol ayrımına Güneyi: Kocaeli-Sakarya il sınırından Karağaç Köyünün güneyindeki yolu takip ederek Karaağaç Köyüne.

(D): Doğusu: Kocaeli-Sakarya il sınırı Kuzeyi: Seyitali-Pelit Pınarı köy yol ayrımından Pelitpınarı, Yeniçam köy yolunu takip ederek Kocaeli-Sakarya il sınırına Batısı: Kaymaz-Ömerli köy yolu ayrımından Ömerli, Selimkçy, Seyitaliler köy yolunu takip ederek Seyitaliler Köyüne buradan Pelitpınarı köy yolunu takip ederek İncecik-Pelitpınarı Köy Yol ayrımına Güneyi: Kocaeli-Sakarya il sınırından batıya doğru yolu takip ederk Kaymaz-Ömerli köy yolu ayrımına.

6-İzmit Merkez İlçesi (A): Doğusu: Kandıra Anayoldan başlayarak güneye Kıssalar-Orhaniye Köyü yolunu takiben Orhaniye Köyüne, Kuzeyi: Şahinler Köyü yol ayrımından Sarışeyh Köyüne buradan yolu takiben Kandıra-İzmit yoluna Batısı: Sadıklar köy yolundan kuzeye doğru Çobanoğlu, Nebihoca köy yoluna, buradan Şahinler-Sarışeyh köy yolu ayrımına Güneyi: Orhaniye köy yolundan Kandıra yoluna, buradan batıya doğru Sadıklar-Nebihoca köy yolu ayrımına kadar.

(B): Doğusu: Kabaoğlu-Akpınar yolunu güneye takip ederek E-80 (otoban) Kuzeyi: Derince ilçe sınırından Ormanköy Konutları buradan Akpınar-Kabaoğlu yol ayrımı Batısı: Derince ilçe sınırı Güneyi: E-80 (otoban) batıya doğru takip ederek Derince ilçe sınırına

(C): Doğusu: İzmit-Gölcük yeni yolu Kuzeyi: İzmit-Adapazarı E-5 (D-100) karayolu Batısı: İzmit Körfezi Güneyi: İzmit-Gölcük yeni yolunun eski yol ile birleştiğ yer

7-Başiskele İlçesi (A): Doğusu: E-5 yolundan Köseköye buradan yolu takiben Kullara Kuzeyi: E-5 (D-100) karayolu Batısı: eski Gölcük sahil yolundan yeni İzmit-Gölcük yolunu takip ederek E-5 (D-100) karayoluna Güneyi: Kullardan yolu takiben eski Gölcük (Sahil) yoluna

(B): Doğusu: İzmit ilçe sınırı Kuzeyi: İzmit Körfezi Batısı: Gölcük ilçe sınırı Güneyi: İzmit-Gölcük yolu

8-Gölcük İlçesi (A): Doğusu: Başiskele ilçe sınırı Kuzeyi: İzmit Körfezi Batısı: Karamürsel ilçe sınırı Güneyi: Gölcük Karamürsel yolunun Karamürsel sınırlarına kadar

(B): Doğusu: İzmit-Gölcük yolundan güneye Yazlık köy yolunu takip ederek Yazlık-Yeni Ferhadiye-Nüzhetiye köy yolu ayrımına Kuzeyi: İzmit-Gölcük karayolu Batısı: Nüzhediye Köyünden kuzeye yolu takip ederek Hasaneyn-Hisareyn köylerine buradan yolu takiben Gölcük yoluna Güneyi: Nüzhediye köy yol ayrımından batıya yolu takip ederek Nüzhediye Köyüne

9-Karamürsel İlçesi: Doğusu: Gölcük ilçe sınırı Kuzeyi: İzmit Körfezi Batısı: Yalova il sınırı. Güneyi: Gölcük-Karamürsel-Yalova yolu

10-Dilovası İlçesi: Doğusu: Eski İstanbul yolundan köy yolunu takiben Demirciler Köyüne Kuzeyi: Denizli Köyünden eski İstanbul yolunu doğuya takip eder. Batısı: Tabiat Parkının doğu sınırını kuzeye doğru takip ederek Eski İstanbul yoluna Güneyi: Demirciler Köyünden Tavşanlı köy yolunu takiben Balıklayalar Tabiat Parkının doğu sınırına

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kartepe İlçesi Pazarçayırı-Sultaniye-Örnekköy: Doğusu: Kartepe TV verici istasyonundan Sakarya il sınırına Kuzeyi: Örnekköyden başlayarak Pazarçayırı köy yolunu takiben Kartepe TV verici istasyonuna, Batısı: Sakarya il sınırından kuzeye doğru Kazandereyi takip ederek Tepecik Köyü buradan Serindere Örnek köy yolunu takip ederek Örnek köye Güneyi: Sakarya il sınırı

2-Karamürsel: Doğusu: Karamürsel-Kızderbent yolunu güneye takiben Çamdibi-Fulacık Köyüne buradan Bursa İli İznik ilçe sınırına Kuzeyi: Yalova il sınırı-Semetler köy yolu Karamürsel Kızderbent yoluna Batısı: Yalova il sınırlarına Güneyi: Bursa ili İznik ilçe sınırı

3-İzmit Akmeşe: Doğusu: Kocaeli-Sakarya il sınırı Kuzeyi: Kandıra ilçe sınırı Batısı: Akmeşe Köyünden Mecidiye Köyünün doğu yolunu takip ederek Kadriye köy yolu ayrımından Kandıra ilçe sınırına Güneyi: Sakarya il sınırından Yenice-Çavuşoğlu-Akmeşe yolunu takiben Akmeşe Köyüne

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kandıra İlçesi Seyrek Köyü Mevkii; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)42-KONYA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Güneysınır İlçesi: Doğusu: Güneysınır-Ağaçoba yolu Kuzeyi: Güneysınır-Gürağaç yolu Batısı: Gürağaç-Kızılöz yolu Güneyi: Kızılöz-Ağaçoba yolu

2-Karatay-Selçuklu-Altınekin İlçeleri: Doğusu: Karatay ilçesi İpekler-Katrancı köy yollarının Aksaray-Konya karayolu ile birleştiği noktadan, Karadona-Yağlıbayat-Aksaklı-Beşağıl köy yolları Kuzeyi: Altınekin ilçesi Karakaya (Mennek)-Koçaş-Hacınuman köy yolları. Batısı: Altınekin ilçesi Karakaya (Mennek) -Selçuklu ilçesi Eğribayat-Kervan-Kızılca kuyu köy yollarının Konya-Aksaray karayolu ile birleştiği noktadan Büyükalim Petrol İstasyonuna, istasyondan Karatay ilçesi Divanlar-Karakaya-Göçü köy yolları. Güneyi: Göçü Köyünden yayla yollarını takiben Beşağıl Köyüne giden yol,

3-Ilgın İlçesi: Doğusu: Kale-Avdan köy yolu Kuzeyi: Avdan-Çobankaya ve Çömlekçi Köyü yolu, Batısı: Çömlekçi-Orhaniye Köyü yolu Güneyi: Orhaniye-Kale Köy<

« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:10:15 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #5 : 18 Haziran 2011, 20:36:08 »
47- MARDİN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Mazıdağı-Deri-Kızıltepe İlçeleri: Doğusu: Şenyurt Beldesinden başlayarak Şenyurt-Kızıltepe-Mardin-Diyarbakır karayolunu devamla Özlüce, Aksu, Yukarıkonak, Yeşilköy köylerinden devamla Diyarbakır-Mardin il sınırında biter, Kuzeyi, Batısı, Güneyi: Mardin il sınırı48- MUĞLA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bodrum İlçesi (A): Doğusu: Bodrom-Kızılağaç yol ayrımı ve Yokuşbaşı mevkiinden değirmen tepe ve Akbük tepe sırtlarından denize uzanan alan Batısı: Gürece-Dereköy yolu ve Gümüşlük Beldesi ve Turgutreis Beldesi Güneyi: Bodrum-Turgutreis sahil şeridi, Akyarlar Mevkii, Mandıra Tepesi, Bağla, Yahşi, Ortakent, Bitez sahil kesimi, Kuzeyi: Bodrum-Turgutreis Devlet karayolu

(B): Doğusu: Torba, Bodrum, Kızılağaç yol kavşağı Kuzeyi: Ege Denizi, Güllük Körfezi Batısı: Ege Denizi Güneyi: Torba, Yalıkavak, Gümüşlük karayolu

(C) Gökçeler Mevkii-Pedasa Bölgesi: Doğusu: Demir Tepe, Kızılyaka Tepesi, Kayabaşı Tepesinden Kale Tepe sırtları Kuzeyi: Demir Orman Ekip Binası alanı ve Torba-Göl Türkbükü karayolu Batısı: Evciören Tepesi ve Çakal Tepe sırtı Güneyi: Bodrum-Konacık karayolu

2- Milas İlçesi: Doğusu: Hasanbağ Köy hudutları Kuzeyi: Boğaziçi Köyü sınırlarında kalan göl ve çevresi Batısı: Sırtlandağı Halep Çamı Koruma Sahası Güneyi: Milas-Bodrum karayolu

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

Fethiye-Boğaziçi Örnek Avlağı: Doğusu: Bükceğiz Mahallesinden kuzeye doğru uzanan ve Kertil Tepe, Kızıltaş Tepe, Ballısivri Tepe’den Gölcük Tepe, Çatal Tepe ve oradan Kızılca Köyü Doğusundan Kara Dereye inen hat, Kuzeyi: Boğaziçi Köyünün Avlan Mahallesi merkezinden doğuya doğru uzanan ve Eşene giden yolun Çatal Tepe’den inen sırtı kestiği hat, Batısı: Boğaziçi Köyünden güneye doğru uzanan ve Yediburunlar Mahallesi’ne inen yol ile Yediburunlar Mahallesi’nden Ara Tepenin doğusundaki Körüstan Tepe’ye uzanan oradan da Sütleyen Adası Tepesi’nden Sancak Burnu’na inen hat, Güneyi: Sıfat Burnu’ndan doğuya doğru uzanan İnkaklık Burnu, Yassıca Burnu, Kılıç Burnu’ndan Domuz Burnuna uzanan hat ile Domuz Çukuru’ndan Pınarcık Mahallesi’ne, oradan da doğuya doğru Damyeri Mevkiinden Bükceğiz Mahallesi’ne bağlanan hat.

Avlanmaya Özel İzinle Açılan Sahalar (ÖÇK Sahaları ve Devlet Üretme Çiftliği):

1- Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan: Doğusu: Çiftlik Limanı-Bayır Köyü yolu Kuzeyi: Hisarönü Körfezi ile Selimiye-Turgut Köyü karayolunu takiben Bayır Köyü kavşağından Bayır Köyüne giden karayolu, (500 m. içerisinden başlamak kaydıyla) Batısı: Asardibi Koyundan Serçe Limanına inen karayolunu takiben-Akdeniz, Güneyi: Akdeniz

I., II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşlardan sadece; Kaya Güvercini, Tahtalı, Karatavuk, Keklik, Çulluk, Küçük Su Çulluğu ve Su Çulluğu (Bekasin), IV. Grup Avlanabilen Kuşların tamamının, I. Grup Memeli Hayvanların tamamı ile II. Grup Memeli Hayvanlardan Yaban Domuzu bu sahalarda avlanabilecek diğer türlerin avı yasaktır

2- Datça İlçesi Özel Çevre Koruma Alanı İçinde Yer Alan: Doğusu: Alavara Yol Kavşağından Küçük Çakal Koyuna inen orman yolu, Kuzeyi: Gökova Körfezi, Batısı: Yeni Çöplük yolunu takiben yol bitiminden Gökova Körfezine uzanan Dere yatağı, Güneyi: Alavara yol kavşağından Aktur’un Kuzeye bakan sırtlarını takiben, Yasık Ovasına inen hat ile Marmaris-Datça karayolunu takiben, Emecik Köyü mezarlık yolu başından Köyün kuzeye bakan sırtlarını takiben Apollon kutsal alanına inen hattı takiben Marmaris Datça karayolu,

3- Datça İlçesi Özel Çevre Koruma Alanı İçinde yer alan: Doğusu: Mesudiye Köyü 2. yoldan sahile kadar inen yolun batısı, Kuzeyi: Mesudiye Köyü 2. kavşağından Knidos karayolunu takiben Belen Köyü üç yol kavşağına oradan Değirmenbükü yolunu takiben Gökova Körfezi, Batısı: Gökova Körfezinden Damlaca Tepesinden Bağlar özü Koyuna inen dik hat, Güneyi: Akdeniz

Datça ÖÇK Bölgesindeki ava açık alanlarda; I.Grup Kuşlar, II.Grup Kuşlar ve III Grup Kuşlardan sadece; Kaya Güvercini, Tahtalı, Karatavuk, Çulluk, Küçük Su Çulluğu ve Su Çulluğu (bekasin), IV. Grup kuşların avlarının ve Memelilerden de Yaban Domuzu bu sahalarda avlanabilecek diğer türlerin avı yasaktır.

4-Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan: Doğusu: Kıralan Mahallesinden Ören Mahallesine, oradan güney istikamette Beyobası Beldesi’ne inen yolun batı kısmını takiben, Köyceğiz-Ortaca karayolunun Yuvarlak Çayı kestiği köprüden Tepe arasına giden yolun batısını takiben Eskiköy Mevkii Kuzeyi: Kıralan Mahallesinden Ortaca asfaltına inen yolun güney kısmını takiben batı istikamette Köyceğiz Gölü kenarına kadar olan kısım Batısı: Köyceğiz Gölü kenarındaki Güney istikamete uzanan Köyceğiz Köyü Nasuhdede mahallesine oradan köy yolunu takiben yuvarlak çayına yuvarlak çayı geçerek bataklık ve sazlıklarla çevrili olan alanın kuzey kenarını takiben Eskikiöy Mevkiinden Peçenek mahallesine inen yola çekilen hat. Güneyi: Eskiköy Mevkiinden Peçenek Mahallesine inen yolun kuzeyi

I, II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşların (Keklik türleri hariç olmak üzere) ve II.Grup Memeli Av Hayvanlarından Yaban Domuzu bu sahalarda avlanabilecek diğer türlerin avı yasaktır.

5- Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan: Doğusu: Toparlar Beldesinden güney istikamette Belediye Arıtma İstasyonuna inen yolu takiben Baklalık Mevkii, Günlükdöven Mevkii istikametinde Kemer Mevkii’ne kadar inen yolun batısı, Kuzeyi: Muğla-Ortaca karayolu Batısı: Küçükgöz Mevkiinden kuzey istikamette Kazancı çayırı Mevkiine oradan Muğla asfaltına çıkan yolun doğusu Güneyi: Kemer Mevkiinden batı istikamette Kınalı Mevkii, Küçükgöz Mevkiine kadar uzanan yolun kuzeyi

I, II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşların (Keklik türleri hariç olmak üzere) ve II.Grup Memeli Av Hayvanlarından Yaban Domuzu bu sahalarda avlanabilecek diğer türlerin avı yasaktır,

6- Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan; Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadasının sadece I. Grup Avlanabilen Kuşlar ile II. Grup Memeli hayvanlardan Yaban Domuzu bu sahalarda avlanabilecek diğer türlerin avı yasaktır.

7- Dalaman Devlet Üretme Çiftliği İçerisinde Yeralan Saha: Dalaman Devlet Üretme Çiftliğinin içerisinde; Havaalanı ve Askeri tesislere 500 metre mesafe ile batıya uzanan kanal ve yol boyunca okaliptüs ağaçlık sahası ve Dalaman çayı arasında ve güneyde denize kadar olan alanının özel izinle ava açık hale getirilmesi için Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 2011-2012 av dönemini kapsayacak şekilde protokol düzenlenerek bu alan ava açılmıştır.

Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan kapıdağ yarımadasından sadece 1. grup av kuşları ve yaban domuzu için ava açılmıştır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Köyceyiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

49- MUŞ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Kızılağaç, Suluca, Sağlık, Üçevler, Ağıllı, Ilıca köylerini bağlayan köy yolu Kuzeyi: Yörecik, Eralanı, Eğirmeç, Özdilek, Ortakent, Arpayazı köylerinden geçen demiryolu hattı Batısı: Diyarbakır il sınırı Güneyi: Bitlis, Batman ve Diyarbakır il sınırı

2- Hasköy İlçesi: Doğusu: Korkut ilçe sınırı Kuzeyi: Düzkışla Beldesi sınırı Batısı: Merkez ilçe sınırı Güneyi: Bitlis il sınırı

3- Korkut İlçesi: Doğusu: Bitlis il sınırı Kuzeyi: Korkut ilçe sınırı Batısı: Korkut Merkez-Oğılbağı yolu, Muş-Bulanık ilçe yolu Güneyi: Hasköy ilçe sınırı

4- Varto İlçesi (A): Doğusu: Varto-Hınıs karayolu Erzurum il sınırı Kuzeyi: Erzurum il sınırı Batısı: Bingöl il sınırı Güneyi: Varto-Karlıova karayolu, Özkonak, Ağaçköprü, Yeşildal, Çayçatı, Ölçekli, Buzlugöze; Haksever, Varto ilçe sınırı

(B): Doğusu: Varto ilçe sınırı Kuzeyi: Erzurum il sınırı Batısı: Alnıaçık, Durucabulak, Omcalı, Yeşilpınar, Şanlıca Güneyi: Şanlıca, Kumlukıyı, Varto ilçe sınırı

5- Bulanık İlçesi: Doğusu: Kotanlı, Gündüzü, Şehittahir, Alikalkan, Erence Kuzeyi: Seçme, Salihli, Meşeiçi, Koyunağıl, Bostancılar, Köprüyolu, Karaağıl, Değirmensuyu, Samanyolu, Sarıpınar, SıraDere, Yazbaşı, Erence Batısı: Varto ilçe sınırı Güneyi: Dokuzpınar, Hoşgeldi, Okçular, ErenTepe, Gülçimen, Arakonak

6- Malazgirt İlçesi (A): Doğusu: Mezraköy, Gülkoru Kuzeyi: Mollabaki, Beşçatak Batısı: Beşçatak, Okçuhan, Hasretpınar Güneyi: Hasretpınar, Karaağıl, Küfri, Gülkoru50- NEVŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Acıgöl-Derinkuyu-Merkez İlçeleri: Doğusu: Çakıllı-Özlücer-Özyayla-İcik-Karacaören-Tepeköy-Alacaşar yolu Kuzeyi: Alacaşar-İnallı yolu Batısı: İnallı-Acıgöl-Agıllı-Kurugöl yolu Güneyi: Kurugöl-Dogala-Çakıllı yolu

2- Ürgüp İlçesi (A): Doğusu: Nevşehir-Kayseri il sınırı Kuzeyi: Akköy-Karacaören-Ürgüp yolu (Nevşehir-Kayseri yolu) Batısı: Ürgüp-Mustafapaşa-Cemil-Taşkınpaşa-Şahinefendi yolu Güneyi: Nevşehir Kayseri il sınırı

(B): Doğusu: Ürgüp-Aksalur-Sofular yolu Kuzeyi: Sofular-Çökek yolu Batısı: Çökek-Ulaşlı-Ürgüp yolu Güneyi: Ürgüp-Aksalur yolu

(C): Doğusu: Şahinefendi-Cemil-Mustafapaşa yolu Kuzeyi: Mustafapaşa-Ayvalı yolu Batısı: Mustafapaşa-Ayvalı-Güneyce yolu Güneyi: Güneyce-Mazı-Şahinefendi yolu

3- Merkez İlçesi (A): Doğusu: Uçhisar-Çardak yolu Kuzeyi: Nevşehir-Uçhisar karayolu Batısı: Nevşehir-Göre-Nigde karayolu Güneyi: Çardak-Nevşehir-Niğde karayolu Asfaltına kadar olan yol

(B): Doğusu: Nevşehir-Derinkuyu ilçe sınırı Kuzeyi: Kaymaklı-Mazı arası asfalt yol Batısı: Kaymaklı-Derinkuyu arası karayolu Güneyi: Nevşehir Merkez ilçesi-Derinkuyu İlçesi sınırı

(C): Doğusu: Gülşehir ilçe sınırından başlayıp Basansarnıç-Alacaşar yolu Kuzeyi: Nevşehir Merkez ilçesi-Gülşehir İlçesi sınırı Batısı: Gülşehir ilçe sınırından başlayıp Çiftlik-Tatlarin yolu, Acıgöl ilçe sınırı Güneyi: Acıgöl ilçe sınırından başlayıp Tatlarin-Alacaşar yolu

4- Acıgöl İlçesi (A): Doğusu: Acıgöl-Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Tatlarin-Merkez ilçe sınırına kadar Batısı: Merkez ilçe sınırından Tatlarin-İnallı yolu Güneyi: Tatlarin-İnallı yol ayrımından Alacaşar yolu (ilçe sınırına kadar)

(B): Doğusu: Acıgöl-İnallı-Bağlıca yolu Kuzeyi: Bağlıca-İnallı yolu Batısı: Acıgöl ilçe sınırı Güneyi: Acıgöl yolu-Aksaray il sınırı

5- Avanos İlçesi (A): Doğusu: Özkonak-Sarılar yolu Kuzeyi: Sarılar-Kuyulukışla yolu Batısı: Kuyulukışla-Büyükayhan yolu Güneyi: Büyükayhan-Özkonak yolu

(B): Doğusu: Kızılırmak Nehri Kuzeyi: Göynük-Özkonak-Kayseri yolu Batısı: Özkonak-Avanos yolu Güneyi: Avanos-Kızılırmak su şeridi il sınırına kadar.

6- Gülşehir İlçesi: Doğusu: Basansarnıç-Karacaşar-Gülşehir yolu ayrımına kadar Kuzeyi: Gülşehir-Egrikuyu-Tuzköy yolu Batısı: Tuzköy-Gülpınar-Çiftlik-yolu (ilçe sınırına kadar) Güneyi: Gülşehir-Merkez ilçe sınırı.

7-Hacıbektaş İlçesi (A): Doğusu: Başköy-Büyük Burunağıl yolu Kuzeyi: Başköy-Kırşehir il sınırı Batısı: Nevşehir-Kırşehir il sınırı Güneyi: Büyükburunagıl-Kırşehir il sınırı

(B): Doğusu: Killik-Aşağıbarak-Belbarak-Topaklı yol ayrımına kadar Kuzeyi: Avuç-Topaklı yolu (Kayseri-Kırşehir-Ankara yolu) Batısı: Topaklı-Hacıbektaş yolu Güneyi: Hacıbektaş-Killik yolu

(C):Doğusu: Hacılar-Karaburna-Akçataş-Hacıbektaş yolu Kuzeyi: Hacıbektaş-Mikail yolu Batısı: Nevşehir-Kırşehir il sınırı Şahinlere kadar Güneyi: Şahinler-Yeşilli-Hacılar yolu

8- Derinkuyu İlçesi: Doğusu: Derinkuyu-Tilköy yolu ilçe sınırına kadar Kuzeyi: Mazı-Kaymaklı yolu (ilçe sınırına kadar) Batısı: Derinkuyu Merkez ilçe sınırı Güneyi: Derinkuyu merkez

9- Kozaklı İlçesi: Doğusu: Küçükyağlı-Nevşehir-Yozgat il sınırı Kuzeyi: Nevşehir-Yozgat il sınırı Batısı: Nevşehir il sınırı-Karahasanlı Karasenir yolu Güneyi: Karasenir-Kaşkışla-Küçükağıl yolu (tren yolu)

10-Gülşehir İlçesi (A): Doğusu: Gülşehir-Avanos asfaltından Yeşilöz Alemli Tepesidelik köylerine giden yol Kuzeyi: Hırka-Tepesidelik-Yenice yolundan Hacıbektaş-Gülşehir yoluna kadar Batısı: Gümüşkent-Yüksekliden Kızılırmağa inen tarla yolu Güneyi: Kızılırmak Tuzla Tuzköy yolundan Gülşehire kadar giden asfalt yol, Gülşehirden Yeşilöz ayrımına kadar Avanos asfaltı

(B): Doğusu: Gökçetoprak-Yalıntaş-Terlemez-Fakıuşağı yolu Kuzeyi: Fakıuşağı-Sultansarayı-Ortaköy asfalt yolu Batısı: Nevşehir-Aksaray il sınırı Güneyi: Gökçetoprak-Cumali yolu Aksaray il sınırına kadar51-NİĞDE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A):Doğusu: Çamardı ilçe sınırı Kuzeyi: Niğde-Gümüşler-Özyurt-Üçkapılı yolu Batısı: Niğde-Bahçeli yolu Güneyi: Bor ilçe sınırı

(B):Doğusu: Kayseri il sınırı Kuzeyi: Kayseri il sınırı Batısı: Kavlak Tepe-İçmeli-Dikilitaş-Aşlama yolu Güneyi: Çamardı ilçe sınırı

2- Bor İlçesi: Doğusu: Çamardı ilçe sınırı Kuzeyi: Niğde Merkez ilçe sınırı Batısı: Niğde Bahçeli yolu Güneyi: Bahçeli-Havuzlu-Gökbez-Postallı-Kızılkapı-Celaller yolu

3- Altunhisar İlçesi: Doğusu: Altunhisar-Çiftlik yolu Kuzeyi: Çiftlik ilçe sınırı Batısı: Akçaören kavşağından, Akçaören-Ulukışla-Kitreli yolu Güneyi: Altunhisar-Akçaören yolu

4- Çamardı İlçesi (A): Doğusu: Kayseri il sınırı Kuzeyi: Niğde Merkez ilçe sınırı Batısı: Kocapınar-Kavlak Tepe yolu Güneyi: Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

(B): Doğusu: Üçkapılı-Örenköy-Çamardı yolu Kuzeyi: Niğde merkez ilçe sınırı Batısı: Niğde merkez ilçe sınırı, Bor ilçe sınırı Güneyi: Kızılkapı-Bekçili-Mahmatlı yolu

(C): Doğusu: Adana-Çamardı karayolu Kuzeyi: Bekçili-Çardacık-Mahmatlı yolu Batısı: Yeniköy-Bekçili yolu. Güneyi: Adana il sınırı

5- Ulukışla İlçesi: Doğusu: Adana il sınırı Kuzeyi: Ankara-Ulukışla-Adana yolu Batısı: Konya il sınırı Güneyi: Mersin il sınırı

6- Çiftlik İlçesi: Doğusu: Altunhisar-Çiftlik-Bağlama yolu Kuzeyi: Niğde Merkez ilçe sınırı Batısı: Aksaray il sınırı Güneyi: Altunhisar ilçe sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Niğde Ketençimeni Genel Avlağı: Doğusu: Tepeköy, Deneği Kaşı Sırtı, Bend Dere Dağı Kuzeyi: Taynus Tepesi, Hacı Bekir Ovası, Göğüs Dağı, Keten Çimeni Batısı: Beşparmak Kayası, Dikenlice Boyun, Boz Tepe, Yuvalı Seki Sırtı Güneyi: Hamamlı, Kumluca, Hançerli, Koyunlu, Fesleğen, Okçu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Ulukışla İlçesi: Doğusu: Adana otoyolunu takiben Koçak yol ayrımından, Ulukışla Adana yoluna kadar. Kuzeyi: Ovacık, Hüsniye, HanDeresi, Gedelli, Çifteköy yolu. Batısı: Beyağıldan itibaren, Ulukışla-Niğde karayolunu takiben, Ovacık sapağından Ovacık Köyüne kadar Güneyi: Adana-Ulukışla yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamardı-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)52- ORDU:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Fatsa İlçesi, Gaga Gölü: Doğusu: Fatsa-Aybastı şosesi, Kuzeyi: Fatsa-Aybastı şosesi, Batısı: Fındıklık ve Gaga Mahallesi, Güneyi: Fındıklık ve Topul Mahallesi.

2- Mesudiye İlçesi, Çaltepe Mevkii: Doğusu: Çaltepe ve Üçyol Beldesi (Üçyol-Esatlı yolu) Kuzeyi: Karabayır ve Üçyol Beldesi Batısı: Reşadiye-Tokat sınırı Güneyi: Esatlı Yaylası

3- Akkuş İlçesi, Höçek Mevkii: Doğusu: Kel Tepeyi takiben Kıran Tepeyi birbirine bağlayan sırt Kuzeyi: Kıran Tepe ile Ergülübela Tepeyi birleştiren hat Batısı: Ergülübela Tepe, Porsuk Tepe, eski tuğla ocağı hattı Güneyi: Gökcebayır Deresi (Tifi Deresi)

4- Perşembe İlçesi, Efirli Mevkii: Doğusu: Kumbaşı Mahallesi ve Boztepe Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Kuruçeşme sırtından Hanif Burnu ile Perşembe-Ordu karayolunun kesiştiği yere (Hatip, Efendioğlu ve Bacınoğlu Mahalleleri batıda kalacak) Güneyi: Cezaevi köprüsünden düz hatla Perşembe Deresinin Kurudere ile kesiştiği noktaya, Kurudereyi akış tersi istikamette Kuruçeşme Sırtına (Kovanlı Mah, Seferli Mah, Tonga Mah, Çukur Mah, ve Kıran Mah. güneyde kalacak.)

5- Çamaş İlçesi, Sakargeriş, Kestane Yokuşu Mevkii: Doğusu: Çamaş Sarıyakup Mahallesi-Kemalpaşa Mahallesi Kuzeyi: Çamaş Giden-Taşoluk Mahallesi Batısı: Gürgen Tepe İlçesi Işık Tepe Beldesi Güneyi: Çatalpınar Şirinköy-Keçili Köyü

6- İkizce İlçesi, Damlalı Ormanı Mevkii: Doğusu: Kurtköy Mahallesi-Yunuskırığı Mahallesi-Kocaman Mahallesi Kuzeyi: Kurtluca Deresi Batısı: Kurtluca Mahallesi Güneyi: İspir Deresi-Yukarıbaşönü Mahallesi-Erdoğmuş Mahallesi

7-Merkez İlçesi Melet Irmağı Ağzı: Doğusu: DSİ seddesiyle sınırlı Cumhuriyet Mahallesi Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Durugöl Mahallesi Güneyi: Devlet sahil yolu

8-Ünye İlçesi, Asarkaya: Doğusu: Yüceler ve eski Kızılcakese Köyleri mülki alanları,  Kuzeyi: Ordu-Samsun devlet yolu, Batısı: Başköy ve Gölceğiz Köyleri, Güneyi: Cevizdere.Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kurşunçalı Örnek Avlağı: Doğusu: Sayacabaşı, Günören köy yolu ile sınırlı olmak üzere Ortaburun Deresi, Kuzeyi: Perşembe İlçesi, Selimiye Köyü, Batısı: Erikçioğlu Deresi doğu kısmı, Çilekliyatak Tepeye, Kapaklık Mahallesi ortasından Çakıroğlu, Küçükyavaş Mahallesi diğer mahalleler dışarıda ve batıda kalmak üzere, Üzümlüce Deresini takiple, Çorakdere Mahallesi sırtı. Güneyi: Kadıncık Köyü tarım arazileri.53- RİZE:

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Çamlıhemşin, Çayeli, Hemşin İlçeleri Devlet Avlağı: Doğusu: Varyemez Yayla, Taniş Mevkii, Tuğut Yayla, Sampir Mevkii, Karap Yayla, Çoçon Yayla, Kangar Yayla, Hemşin Deresi, Yaylaarası Mah, Kito Yayla, Meydanköy, Hacmpos Tepe, Derebaş Sırtı, Kılısı Sırtı, Bilginler Mah, Şenyuva, Ormanlı Mah. Kuzeyi: Pergam Mah, Tomas Mah, Küçükdağ, Aşağı-Yukarı Viçe Mah. Batısı: Aslan Mah, Isırlık Damları, Fevzioğulları Mah, Merama Tepe, Çauk Tepe, Burnuksuz Dere, Dahdendor Mevkii, Bitlioğlu Mevkii, Davalı Mah, Kaytaz Tepe, Grobni Yayla, Kehator Dere, Mezra Dere, Hacıosman Tepe, Gindeş Yayla, Çatalkaya Tepe. Güneyi: Ova Tepe, Grobni Yayla, Kehator Dere, Pilencut Yayla, Çengipost Yayla, Gacut Mevkii.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Çayeli Yavuzlar Örnek Avlağı: Doğusu: Sefalı Köyünün doğusundan Çataklı Hoca Mahallesinin batısından takiple Abdullah Hoca Mevki takiple Derinbel Tepeden Topkaya Tepeye, Kuzeyi: Kufrakbeli Tepenin batısından takiple Kestanelik Köyünün kuzeyinden batıya takiple Zafer Mahallesinin kuzeyi, Batısı: Karakulak Mahallesini takiple güneye Demirci Tepe takiple Yukarıbağ Tepe takiple güneye Kilis Tepe Güneyi: Derinbel Tepe takiple Topkaya Tepeyi takiple batıya doğru

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Çayeli İlçesi: Doğusu: Hemşin ilçe sınırı, Kuzeyi: Erenler Köyü, Batısı: Aşıklar Köyü, Güneyi: Yavuzlar Köyü.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamlıhemşin Kaçkar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)54- SAKARYA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Sapanca İlçesi: Doğusu: Kırkpınar-Mahmudiye yolu Kuzeyi: Kırkpınar-Kurtköy yolu Batısı: Kırkpınar-Kurtköy, Dibektaş yolu Güneyi: Dibektaş-Mahmudiye bağlantısı orman yolu

2- Kaynarca İlçesi: Doğusu: Ziahmet-Küçükkışla köy yolu Kuzeyi: Karamanlar-Uzunalan-Ziahmet köy yolu Batısı: Sarıbeyli-Karamanlar köy yolu Güneyi: Küçükkışla-Sarıbeyli köy yolu

3- Ferizli İlçesi: Doğusu: Karasu ağaçlandırma sahası ve Akgöl Kuzeyi: Karasu ağaçlandırma sahası Batısı: Bakırlı Köyü-Resuller Köyü köy yolu Güneyi: Bakırlı Köyü tarım alanları.

4- Karasu İlçesi (A): Doğusu: Karasu Kocaali karayolu Kuzeyi: Tuzla, Manavpınarı, Hürriyet Köyü Batısı: Konacık Köyü Güneyi: Tepetarla

(B) (Limadere Beldesi): Doğusu: Subatağı-Dereköy yolu Kuzeyi: Kurumeşe-Subatağı yolu Batısı: Kurumeşeden Sakarya Nehrine uzanan sırtı takiben Sakarya Nehri Güneyi: Ayı Deresi

5- Akyazı İlçesi: Doğusu: Şerefiye-Yeniköy-Güzlek-Altındere yolu Kuzeyi: Altındere-Pazarköy-Alaağaç yolu Batısı: Alaağaç-Kuzuluk yolu Güneyi: Kuzuluk-Şerefiye yolu

6- Pamukova İlçesi (A): Doğusu: Gümüşdere, Pamukova Orman İşletme Şefliği sınırları Kuzeyi: Bakacaktan Eskiyaylayı takiben Kazimiye-Meleksarac yolu Batısı: Bakacak-Pınarlı yolu Güneyi: Teşvikiye-Pamukova-Bacıköy karayolu

(B):Doğusu: Karaağaç tepesinden Abdullah Pınarına, oradan Patlak Dereye uzanan yol Kuzeyi: Tekne Tepeden Karaağaç Tepeye giden yol Batısı: Tekne Tepeden Patlak Dereye giden yol Güneyi: Patlak Dere

7- Adapazarı Merkez İlçe: Doğusu: Taşkısığı-Harman Tepe köy yolu Kuzeyi: Acıelmalık-Harman Tepe köy yolu Batısı: Acıelmalık-İkizce-Osmaniye ile Adapazarı-Kaynarca devlet yolu Güneyi: Taşkısığını Adapazarı-Kaynarca yoluna bağlayan köy yolu

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Geyve Gümüşdere Doğançay Devlet Avlağı: Doğusu: Doğançay-Karapürçek Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırları. Kuzeyi: Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Gümüşdere-Suadiye Orman İşletme Şeflikleri sınırları Batısı: Gümüşdere-Pamukova Orman İşletme Şeflikleri sınırları. Güneyi: Doğançay-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Gümüşdere-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırları.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Taraklı Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Bolu-Göynük Orman İşletme Şeflik sınırı, DikmenTepe, Bağlarbaşı Tepe, Kuzeyi: Batıdan başlayarak Taraklı’ya kadar Göynik Çayını takiben Taraklı-Göynük yolu, Batısı: Göynük Çayı, Güneyi: Batıdan başlayarak Keleşgüneyi Tepe, Çığıl Tepe, Sünnetçi Tepe, Toplu Tepe, Kurtatanı Tepe, Şarlak Deresi, Avcıoğlu Deresi ve Bağlarbaşı Tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)55- SAMSUN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Yeniköy, Avluca, Çardakgeriş köy yollarını takiben Düzören Köyü, Kuzeyi: Yeniköy köy yolunu takiben, köy yolunun Samsun-Kavak demiryolu ile kesiştiği yere kadar, Batısı: Samsun-Kavak demiryolunun Yeniköy köy yolu ile kesiştiği yerden, Tuzaklı köy yolu ile kesiştiği yere kadar, Güneyi: Tuzaklı köy yolunun Samsun Kavak demiryolu ile kesiştiği yerden Tuzaklı Köyü’nü takiben Düzören Köyü.

2-Havza İlçesi: Doğusu: Gidirli-Dereköy-Demiryurt köy yolunu takiben Ilıca Beldesi, Kuzeyi: Kılcanlar Mahallesinden Yalak Dere, Yeriçi Deresini takiben Yağcımahmut Köyü Yeriçi Mahallesi’nden Yeniköy Tepesi, Yeniköy Tepesinden yolu takiben Gidirli Köyüne. Batısı: Sivrikise-Kocaoğlu-Kayabaşı Köyü Kılcanlar Mahallesi yolunu takiben, Kılcanlar Mahallesine kadar, Güneyi: Ilıca Beldesinden Çakıralan-Havza yolunu takiben Aslançayırı yol kavşağından Sivrikise Köyüne kadar.

3- Ladik İlçesi (Ladik Gölü ve bu gölü çevreleyen 1 km. mesafe): Doğusu: Aktaş Şeyhli Köyü yolu ile göl arasında kalan saha, Kuzeyi: Mazlumoğlu Kıranboğaz, Tatlıcak yolu, Batısı: Aşağıgölyazı, Tatlıcak köy yolu, Güneyi: Ladik-Taşova devlet karayolu.

4- Vezirköprü İlçesi (A) (Kunduz): Doğusu: Vezirköprü-Durağan yolunun Çaltu Köyü kavşağından Kocakaya Köyü kavşağına, Kocakaya Köyü yolunu takiben Kocakaya Köyü KaraDere Mahallesi’ne, buradan Kaleboynu Mahallesi Kocakaya Tepesinden geçen yolu takiben Kumral Köyüne, buradan da Kumral Deresi’nin Saraycık-ÇorakDere Köyü yol kavşağı ile kesiştiği yere kadar, Kuzeyi: Yukarı Darıçay Köyü-Aşağı Darıçay Köyü yolunun (Yukarı Darıçay Köyünün Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolu ile kesiştiği yerden, Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolunu takiben Susuz Köyü-Kızılkise Köyü yol ayrımından Kızılkise Köyü’ne kadar, buradan da Çaltu Orman Deposundan Çaltu Köyü yolunu takiben Vezirköprü-Durağan yoluna kadar, Batısı: Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2 den kuzeye doğru KaraTepenin Doğusundan geçen yoldan, İğdecik Mahallesine buradanda Yukarı Darıçay Köyü yolunu takiben Darıçay Köyü’ne kadar, Darıçay Köyü’nden Aşağı Darıçay Köyü yolunu takiben (Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Kumral Deresi’nin Saraycık-ÇorakDere köy yolu ile kesiştiği yerden ÇorakDere Köyü-Belalan Köyü-Naldeliği Sapağı’nı takiben Geyik Üretme İstasyonu, buradan da Sarıçiçek Yangın Kulesi-1 takiben Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2 ye giden yol.

(B) (Boğazkoru): Doğusu: Kavşak noktasından itibaren Kayabaşı Köyü ve Kocaoğlu Köyüne giden yol, Kuzeyi: Tekkekıran Köyünden başlayarak, Kayabaşı Köyü ve Kılcanlar Mahallesi’ne giden yol olmak üzere kavşağa kadar, Batısı: Yol sapağından Boğazkoru Köyüne giden yol ve Boğakoru Köyünden KuşTepesi ile Tekkekıran Köyüne kadar uzanan sırt. Güneyi: Kocaoğlu Köyünden Süleyman Köy Mahallesine ve buradan Vezirköprü Barajına geçerek baraj yolundan Boğazkoru Köyü yol sapağına kadar giden yol.

5- Kavak İlçesi (Göçebe): Doğusu: Mahmutlu Köyünden, Değirmenci Köyünü takiben Çalbaşı Köyü, Kuzeyi: Karantu Köyünden başlayarak, Ağcakese Köyü, Mahmutlu Köyü yolunu takiben Mahmutlu Köyü, Batısı: Divanbaşı Köyünden, Mahmutbeyli Köyünütakiben Karantu Köyü Güneyi: Çalbaşı Köyünden takiben Kocaçal Tepesini, Kırıksırt Tepesine bağlayan orman yolu ve takiben Koçalan Mahallesi ve Divanbaşı Köyü

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Ladik Akdağ Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Aşağı Gölyazı Köyünün batısından takiple Çakırgümüş Köyü takiple ziyareti Mevkii, Kuzeyi: TüfekçiDere mahallesinden takiple kale Tepenin kuzeyinden takiple Erenler Tepesinin kuzeyine takiple Hamamcık Tepe takiple Taşlı Tarla Mevkiinin kuzeyinden Yulaf yerinin kuzeyinden takiple Yukarı Gölyazı Köyünün soluna kadar, Batısı: TüfekçiDere Mahallesinin solundan takiple Kayaheşme takiple koyuyatağı Tepenin solundan takiple Ulu Tepenin kuzeyi, Güneyi: Orman-mera sınırı esas olmak üzere Ulu Tepenin kuzeyinden takiple Tekgürgen Tepenin kuzeyinden takiple Pülük Tepenin kuzeyinden takiple Lenşen Tepenin solundan takiple Ladik Yaylası kuzey sınırını takiple, Zincirlikayanın kuzeyi takiple Çakırgümüş Yaylasının kuzeyi takiple Erenler ziyaretinin kuzeyine kadar

2- Vezirköprü Domu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Kuz BurnuTepeyi takiple GölTepe güneye takiple Ayıkayacığı Mevkiinin doğusundan takiple Arıcıkkaya sırtını güneye takiple Dikilitaş Tepe takiple alt Tepeden Kötüsık Tepesine kadar, Kuzeyi: Kardalıkayası Mevkiinin güneyinden doğuya takiple Baklaya Mahallesinden geçerek Yol Deresinden, Çatalçorak sırtından 881 rakımlı Tepeye, buradan 974 rakımlı Tepeye, Kuyubek Gediği, Tahtagerişi Mevkiinden 941 rakımlı Tepe ve Karaçam Deresi, Kızılkese Deresi’nden Kuz Burnu’na kadar, Batısı: Kardalıkayası Mevkiinin güneyinden başlayarak Susuz Çayını takip ederek KaramehmetDeresi, İncirlik ve Çaltılıoğlu Mahallesinden geçerek Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtına kadar, Güneyi: Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtından doğuya takiple Kavakgeriş Yaylasından, Taşgeriği Tepesinden, Kötüsık Tepesine kadar

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)56- SİİRT:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde avın yasaklandığı sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Pervari Eruh ve Merkez ilçe sınırların kestiği noktadan Merkez İlçe sınırları boyunca, Kuzeyi: Aydınlar ilçe sınırından başlayıp Aydınlar Siirt Şirvan yolunun kesiştiği noktaya kadar, Batısı: Siirt Sağlarca karayolunun Kurtalan ilçe sınırını kestiği noktada Merkez ilçe sınırları boyunca, Güneyi: Mardin il sınırı boyunca.

2- Aydınlar İlçesi: Doğusu: Şirvan ilçe sınırından başlayıp Uluçay boyunca, Kuzeyi: Şirvan ilçe sınırı boyunca, Batısı: Siirt Merkez ilçe sınırından başlayıp Siirt Aydınlar karayolunu kestiği yola kadar, Güneyi: Siirt Aydınlar karayolunun güzergahı ve Meydandere boyunca.

3- Baykan İlçesi: Doğusu: Bitlis sınırından başlayıp Demirışık, Ormanpınar, Ziayaret, Kozluk yolunu kestiği noktaya kadar Kuzeyi: Şirvan ilçe sınırı kestiği noktadan Bitlis il sınırı boyunca, Batısı: Bitlis il sınırı boyunca Kurtalan ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Kurtalan ilçe sınırından başlayıp Atabağı, Tütenocak Köy sınırları boyunca

4- Eruh İlçesi (A): Doğusu: Pervari ilçe sınırından başlayıp, Şırnak il sınırı boyunca, Kuzeyi: Pervari ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayıp Siirt Merkez ilçe sınırları boyunca, Batısı: Eruh-Siirt karayolundan başlayıp; Merkez ilçe sınırının devamı boyunca, Güneyi: Merkez ilçe sınırının Eruh ilçe sınırından kesiştiği yerden başlayıp, Şırnak il sınırı boyunca.

(B): Doğusu: Eruh-Şırnak yolunu takiben Şırnak sınırı boyunca. Kuzeyi: Siirt Eruh karayolunu takiben. Batısı: Kürklükaya köy sınırları kalma şartıyla, Kürklükaya, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdüşü Eruh yolunu takiben Güneyi: Eruh-Şırnak sınırı boyunca

5- Şirvan İlçesi: Doğusu: Hizan ilçe sınırını takiben Cevizlik Şirvan karayolu boyunca Şirvan Pervari yolunu takiben Aydınlar ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Cevizlik sınırlarından başlayıp Hizan ilçe sınırını takiben Bitlis il sınırı boyunca, Batısı: Baykan ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayıp Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Merkez ilçe sınırını kesiştiği noktadan başlayıp Aydınlar ilçe sınırı boyunca

6- Kurtalan İlçesi: Doğusu: Merkez ilçe sınırı başlayıp Bağlıca Yeniköprü Kurtalan yolu boyunca, Kuzeyi: Siirt Kurtalan yolunu takiben Merkez ilçe sınırını kestiği noktadan Siirt Kurtalan, Batman karayolu boyunca, Batısı: Batman il sınırından başlayıp Mardin il sınırını takiben Merkez ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Mardin il sınırı boyunca.

7- Pervari İlçesi: Doğusu: Belenoluk köy sınırlarından başlayıp Van ve Şırnak ili sınırı boyunca, Kuzeyi: Ormandalı, Gürzova, Gökbudak, Keskin, Bentköy, Belenoluk ve Pervari yolu boyunca devam edip Pervari Siirt Ekindüzü karakolu noktası yoluna kadar Batısı: Ekindüzü yol kontrol noktasından başlayıp Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, Doğanca Köyünden Eruh ilçe sınırı boyunca Güneyi: Eruh ilçe sınırının kesiştiği noktadan Şırnak, Van İl sınırları boyunca.57- SİNOP:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Durağan İlçesi: Doğusu: Karadeğin Köyü-DSİ Köprüsü arasında-Samsun-Durağan asfaltı yoluna kadar. Kuzeyi: Karadeğin Köyünden, Saraydüzüne giden asfalt yolda-Yalnızkavak Köyüne kadar. Batısı: Kızılırmaktan Güngören Köyüne çıkan yolun başlangıcından, Yalnızkavak Köyüne kadar. Güneyi: DSİ Köprüsünden başlayıp, Kızılırmak’tan Güngörene çıkan yolun başlangıcına kadar.

2- Boyabat İlçesi: Doğusu: Kurusaray, Kışla Mahallesi köy yolu Kuzeyi: Kovaçayır, Kışla Mahallesi köy yolu Batısı: Aşıklı, Kovaçayır köy yolu Güneyi: Kurusaray, Aşıklı köy yolu

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Boyabat-Durağan Göve Örnek Avlağı: Doğusu: Gökırmak, Hacıoğlan ve Arım çayı. Kuzeyi: Karasdaklı türbe Tepeyi doğuya takiple Karakoyun türbe Tepeyi doğuya takiple Çukurtürbe Tepenin doğusundan takiple Kocasivri Tepe takiple Gökırmak nehri. Batısı: Çalın Tepeyi takiple kuzeye doğru Ömerin korucu Mevkiinden batıya doğru takiben Karasaklı türbe Tepe. Güneyi: Çalın Tepeyi takiple Hasandağı Tepesi takiple Ortakır Tepe, Namazgah kaşı Tepe takiple Arım çayını takiple Gökırmak.

2- Ayancık-Türkeli Zindan Örnek Avlağı: Doğusu: Gavurharmanıbaşı Tepenin güneyinden takiple Küçük Tepe takiple Çayırcık Yaylasının batısı takiple Çıngırsak Tepesi. Kuzeyi: Kaşlıgeriş sırtının doğusundan takiple Mendekli Özyayla Tepesini takiple Aktepe kayasının güneyinden takiple Gavurharmanı başı Tepesi, Elmaağacı T, Ağasar T, Çatalçam T, Batısı: Kaşlıgeriş sırtını güneye takiple Büyük havuz Mevkii takiple Küçük havuz Derenin doğusu takiple Meriç Tepe. Güneyi: Çıngırsak Tepe ile başlayıp, Akçakaya sırtını takiple ısırgancık Tepeye, daha sonra Sarıoluk, Uzunyazı, Maltepe, Çayırcık, Yamalı Tepeleri takip ederek Meriç Tepede sonlanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Gerze-Dikmen Suludüz Devlet Avlağı: Doğusu: Tatlıcak Deresi Sarımsak Çayının kesiştiği noktadan kuzeye doğru Bürüncük Mahallesine, oradan batıya doğru İncirler Mevkiinden Haydaroğlu Tepesine, oradan da kuzeye doğru sırtı takiben Kayabaşı Mahallesine kadar Kuzeyi: Kütllesinden başlayıp doğuya doğru Asar Tepesi, Çalık Mahallesi, Kadı Mahallesi, güneye doğru İntepe ve Kayabaşı Mahallesine kadar. Batısı: Kuzeyde Kütükoğlesinden güneye doğru Çerkezli Deresi, Kalaycı mahallesi, Yaylık Deresi, Kocakıran Sırtı, Espiyeli Tepesi, Başsökü Çayı takiple Tohumharmanı Sırtı, Tilkicikyanı Tepesi, Suludüz Tepesi, Tuzla Dağı. Güneyi: Tuzla Dağından Başlayıp doğuya doğru Suludüz Şefliği sınırı boyunca Göllü Çayı, oradan kuzeye çayı takiben Aylusökü çayını takiple Bolcuklu Sırtı, Bağırgan Mahallesi ve Tatlıcak Deresine kadar.58-SİVAS:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A): Doğusu: Hafik ilçe sınırı Kuzeyi: Tokat il sınırı Batısı: Yıldızeli ilçe sınırı Güneyi: Zengi, Gaziköy köyyolları, Gaziköy-Kurtlapa arasında Dumanlı Çayı, Kurtlapa-Asarcıkköy yollarının ilçe sınırına kadar olan bölümü

(B):Doğusu: Hafik ilçe sınırı Kuzeyi: Zengi, Ozmuş, Porsuk, Karaçayır, Günören, Tokuş, Düger Köy Yollarının ilçe merkezini kestiği yere kadar olan bölümü Batısı: Yıldızeli ilçe sınırı, Sivas Kayseri Demiryolu, Serpincik, Himmetfakı, Hocabey, Dedeli, Kovalı köy yolları, Sivas-Ulaş karayolu. Güneyi: Ulaş ilçe sınırı

2-Akıncılar İlçesi: Doğusu: Gölova ilçe sınırı Kuzeyi: Giresun il sınırı Batısı: Suşehri ilçe sınırı Güneyi: Tokat-Erzincan karayolu

3-Doğanşar İlçesi: Doğusu: Koyulhisar ilçe sınırı Kuzeyi: Tokat il sınırı Batısı: Hafik ilçe sınırı Güneyi: Başekin Kıpçak köyleri arasında yer alan Acıpınar Deresi, Kıpçak, Söbüler, Darıkol, Çatpınar, Avcıçayı köy yollarının ilçe merkezini kestiği yere kadar olan bölümü

4-Divriği İlçesi: Doğusu: Erzincan il sınırı Kuzeyi: Zara, İmranlı ilçe sınırları Batısı: Kangal ilçe sınırı Güneyi: Kangal Höbek, Karasar, Divriği karayolundan Mursal karayolunun Malatya il sınırını kestiği yere kadar olan bölümü

5-Gemerek İlçesi: Kuzeyi-Doğusu: Yozgat il sınırından, Çatköy, Esikli, Sızır, Dandil, Burhanköy, Yeniçubuk, Karagöl, Kevenil, Sarıçiçek, Yeniköy köy yolundan il sınırı. Batısı-Güneyi: Sivas il sınırı

6-Gölova İlçesi: İlçesinde avlanmak yasaktır.

7-Gürün İlçesi: Doğusu: Sivas-Malatya karayolu Kuzeyi: Kangal ilçe sınırı Batısı: Kayseri il sınırı Güneyi: Kahramanmaraş il sınırı

8-Hafik İlçesi (A): Doğusu: Doğanşar, Zarailçe sınırları Kuzeyi: Tokat il sınırı Batısı: Merkez ilçe sınırı Güneyi: Sivas Erzincan karayolu, Koşutdere, Bahçecik, Çınarlı Köy Yollarının ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü

(B):Doğusu: Zara ilçe sınırı Kuzeyi: Karayün, Akpınar, Celalli, Gölcük, Alçıören, Gedikçayırı, Kurugöl, Sarıyusufköy yolları. Batısı: Merkez ilçe sınırı Güneyi: Ulaş, Zara ilçe sınırları

9-İmranlı İlçesi: Doğusu: Erzincan il sınırı Kuzeyi: Sivas-Erzincan karayoluna Takiben Delice, Borular köy yolları Batısı: Zara ilçe sınırı Güneyi: Divriği, Zara ilçe sınırları

10-Kangal İlçesi (A): Doğusu: Divriği ilçe sınırı Kuzeyi: Ulaş ilçe sınırı Batısı: Çamurlu, Çayırova, Havuz, Kumaşlı Köy Yolları, Ulaş-Gürün karayolu Güneyi: Akpınar, Kangal karayolunu devamla Kangal Divriği karayolu

(B):Doğusu: Ulaş Gürün karayolu Kuzeyi: Vahit, Akpınar, Kuşkayası, Aşağı Höyük, Yarhisarköy yollarının Kayseri il sınırının kestiği yere kadar olan bölümü Batısı: Kayseri il sınırı Güneyi: Gürün ilce sınırı

11-Koyulhisar İlçesi (A): Doğusu: Giresun il sınırı, Suşehri ilçe sınırı Kuzeyi: Ordu il sınırı Batısı: Tokat il sınırı Güneyi: Bozkuş-Ortaseki köy yollarını devamla Tokat-Erzincan karayolu

(B): Doğusu ve Güneyi: Suşehri ilce sınırı Kuzeyi: Zara-Şerefiye-Suşehri karayolu Batısı: Zara ilçe sınırı

12-Ulaş İlçesi: Doğusu: Hafik Zara ilce sınırı Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı Batısı: Sivas Ulaş karayolu, Ulaş, Kurtlukaya, BoğazDere, Altınyayla karayolunun ilçe merkezini kestiği yere kadar olan bölümü, Altınyayla ilçe sınırı Güneyi: Kangal ilçesınırı

13-Suşehri İlçesi: Doğusu: Akıncılar ilçe sınırı, Tokat-Erzincan karayolu, Suşehri-Zara karayolu Kuzeyi: Giresun il sınırı Batısı: Koyulhisar ilçe sınırı Güneyi: Zara ilçe sınırı

14-Şarkışla İlçesi: Doğusu: Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Yıldızeli ilçe sınırı Batısı: Yozgat il sınırı Güneyi: Kavak Köy, Çamlıca Alaman, İğdecik, Fakılı, Şarkışla, Çemel Köy, Konakyazı Köy Yollarının ilçe merkezini kestiği yere kadar olan bölümü

15-Yıldızeli İlçesi (A): Doğusu: Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Tokat il sınırı Batısı: Tokat Yıldızeli karayolu, Yıldızeli Kiremitli Konaközü, Kıvşak, Bağlararasıköy yolları Güneyi: Merkez ilçe sınırı

(B): Doğusu: Yavu, Kapuköy, Topulyurdu köy yollarının il sınırını kestiği yere kadar olan bölümü Kuzeyi: Tokat il sınırı Batısı: Yozgat il sınırı Güneyi: Sivas-Ankara karayolu

16-Zara İlçesi: Doğusu: Suşehri, İmranlı ilçe sınırları Kuzeyi: Darıkol, Armutçayiri Köy Yolları, Şerefiye-Suşehri karayolu Batısı: Hafik Ilçe sınırı, Topçu Yeniköy, Mahmut Ağa Çiftliği, Üngör, Bektaş Köy, Bolucan, Topaktaş köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü, Hafik ilçe sınırı Güneyi: Kangal, Divriğiilçe sınırları

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Divriği Çamşıh Devlet Avlağı: Doğusu: Acıçayın Sincandan Karakuzulu yakınlarında Tatlıçaya karıştığı yere kadar olan bölümü, Kuzeyi ve Batısı: Kavakçevliği Mevkiinden itibaren Kangal-Sincan karayolu, Güneyi: Kangal, Divriği demiryolu.59-TEKİRDAĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: T.dağ-Hayrabolu yolu Yağcı Köyü kavşağından Yavaşça Köyü istikametine giden yol Kuzeyi: Hayrabolu ve Muratlı ilçe sınırı Batısı: Hayrabolu ilçe sınırı, Ortaca Köyü, Hayrabolu asfaltı Güneyi: Hayrabolu asfaltı

2-Çerkezköy İlçesi: Doğusu: Çerkezköy Demiryolu, Çerkezköy Kapaklı, Büyükyoncalıya giden yol ilçe sınırı Kuzeyi: Çerkezköy-Saray ilçe sınırı Batısı: Saray ilçe sınırı, Narlı, Bahçeağıl, Yanıkağıldan Velimeşeye giden yol ilçe sınırı Güneyi: İstanbul-Muratlı demiryolu

3-Çorlu İlçesi (A): Doğusu: Yulaflı-İst.Otobanı Kuzeyi: İst.Otobanı Batısı: İst.Otobanı, Ahimehmet, Vakıflar yolu Güneyi: Vakıflar-Ulaş-Marmaracık-İst. Edirne tren yolu

(B): Doğusu: İst.il sınırı Kuzeyi: İst.il sınırı-Seymen, Çorluya giden yol Batısı: Çorlu yolu-Şahpaza giden yol Güneyi: M.Ereğlisi ilçe sınırı

4-Hayrabolu İlçesi: Doğusu: T.dağ-Merkez ilçe sınırı, Yörükler, Kandamış, Çene Köyü Kuzeyi: Çene Köyü Batısı: Çene Köyü, Canhıdır, Delibedir, Kurtdere, Soylu Güneyi: Soylu, Kaşıkçı yolu

5-Malkara İlçesi (A): Doğusu: Yenice, Develi, İbribey Kuzeyi: İbribey, Kırıkali, Evrenbey Batısı: Evrenbey, Malkara yolu, Malkara Güneyi: Malkara, Çavuşköy, Ahievren, Yenice

(B): Doğusu: Sırtbey Köyünden Esendik-Palamut yolunun Şarköy ilçe sınırını kestiği nokta Kuzeyi: Malkara-Keşan yolunun Keşan ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren karayolunu Malkara yönünde takiben Kadıköy-Deveci-Allıışık-Gözsüz-Karacahalil-Balabancık-Ballı-Müstecep-Sırtbey köylerini birleştiren yol Batısı: Malkara-Keşan yolunun Keşan ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Güneye doğru Edirne il sınırının Çanakkale il sınırı ile birleştiği nokta Güneyi: Edirne-Çanakkale sınırının birleştiği noktadan itibaren Gelibolu-Malkara ilçe sınırının Şarköy ilçe sınırını kestiği noktaya, buradan Malkara-Şarköy ilçe sınırını takiben Esendik-Palamut yolunun ilçe sınırını kestiği nokta

6-Marmara Ereğlisi İlçesi: Doğusu: Kamaradere-İst.il sınırı Kuzeyi: Çorlu ilçe sınırı Batısı: Şahpaz-Yakuplu-M.Ereğlisine giden yol Güneyi: Marmara Denizi

7-Muratlı İlçesi (A): Doğusu: Tekirdağ Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Tekirdağ Merkez ilçe sınırı, Yavaşça Köyü Batısı: Yavaşça, Kemaller Güneyi: H.Bolu ve T.dağ Merkez ilçe sınırı

(B): Doğusu: İstanbul demiryolu bağlantısı ile Balabanlı Kırkkepenekli yolu takiben Y.Sevindikli Kuzeyi: Y.Sevindikli-A.Sevindikli Muratlı istikameti Batısı: Muratlı ve İst. Demiryolu Güneyi: İst. demiryolu

8-Saray İlçesi: Doğusu: İstanbul il sınırı Kuzeyi: İstanbul il sınırından Safaalan Saray arası Batısı: Saraydan Çayla ve Narlıya giden yol Güneyi: Çerkezköy ilçe sınırı

9-Şarköy İlçesi: Doğusu: Hoşköy, Gaziköy, UçmakDere, Yeniköy (Tekirdağ) ilçe sınırı Kuzeyi: İlçe sınırı Batısı: Aşağıkalamış, Yukarıkalamış, Tepeköy, Çengelli, Gölcük, Uluman, İsaklı Köyleri Güneyi: Marmara Denizi, Aşağıkalamış Köyünden ilçe sınırına kadar

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Merkez Araphacı Devlet Avlağı: Doğusu: İnecik, Oruçbeyli, Işıklar köyleri, Kuzeyi:Malkara Tekirdağ karayolu,  Batısı: Tekirdağ Malkara karayolundan ahmetçe, yuva, Ballısüle, Sırtbey köy yolu. Güneyi: Sırtbey, Ormanlı, Yenice Semetli, Işıklar köy yolu.60-TOKAT:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A): Doğusu: il sınırı. Kuzeyi: Tokat-Sivas yolunun Tekneli Köyü yol ayrımından Batmantaş Köyüne oradan da il sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Tokat-Sivas karayolunun Tekneli Köyü yol ayrımından itibaren Yatmış Köyü, oradan da il sınırına kadar uzanan yol hattı. Güneyi: il sınırı.

2-Almus İlçesi (A): Doğusu: İlçe sınırı. Kuzeyi: İlçe sınırı. Batısı: İlçe sınırı ve Gümenönü Köyü ile Arısu Köyü arasındaki yolu takiben il sınırına kadar uzanan yol hattı. Güneyi: Almus ilçesinden Gümeleönü Köyüne kadar uzanan yol hattı ve il sınırı.

3-Artova İlçesi: Doğusu: Demiryolu hattından Yağcımusa Köyüne, oradan da Pazar ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Pazar ilçe sınırı. Batısı: Zile ilçe sınırı. Güneyi: Artova ilçe sınırından başlamak üzere Yağcımusa Köyü Artova ilçesi karayoluna kadar uzanan demiryolu hattı.

4-Başçiftlik İlçesi: Doğusu: Reşadiye ilçe sınırı Kuzeyi: Reşadiye ilçe sınırından itibaren, Hanyeri Köyüne oradan da Niksar ilçe sınırına kadar uzanan dere hattı. Batısı ve Güneyi: Niksar ilçe sınırı

5-Erbaa İlçesi: Doğusu, Kuzeyi ve Batısı: İl sınırı. Güneyi: il sınırından itibaren Kaleköy Köyüne oradan Fındıcak Köyü, Sütlüce Köyü, Yurtalan Köyünden il sınırına kadar uzanan yol hattı

6-Niksar İlçesi: Doğusu: Niksar ilçesinden Örenler Köyüne kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Niksar ilçesi Yakınca Köyü yol hattının ilçe sınırına kadar olan uzantısı. Batısı: İlçe sınırı. Güneyi: İlçe sınırı ve Yağmurlu Beldesinden Boğazbaşı Köyüne kadar uzanan yol hattı.

7-Pazar İlçesi: Doğusu: Pazar İlçesi Ballıca Köyü, Ovacık Köyü yolunu takiben ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Pazar-Turhal karayolunun Üzümören Beldesi yol ayrımına kadar olan yol hattı. Batısı: Pazar-Turhal karayolunun Üzümören Beldesi yol ayrımından itibaren Üzümören Kasabası oradan EvliDere Köyü yolunun ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Güneyi: İlçe sınırı

8-Reşadiye İlçesi (A): Doğusu: Gölkonak Köyünden Kabali Köyü, Göllüköy Köyü, Çambali Köyü, İslamli Köyü ve oradan da Keçiköyden Kavaklıdere Köyüne uzanan yol hattı. Kuzeyi: Kavaklıdere Köyünden itibaren Hebüllü Köyü, Bereketli Köyü oradan Elmacık Köyü ve oradan da ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: İlçe sınırı. Güneyi: Reşadiye ilçe sınırından başlamak üzere Gülkonak Köyü yol ayrımına kadar uzanan yol hattı.

9-Sulusaray İlçesi: Doğusu: Sulusaray ilçesinden Dutluca Beldesini takiben Buğdaylı Köyüne, oradan da ilçe sınırına kadar uzanan hat. Kuzeyi: Zile ilçe sınırı. Batısı: Yozgat il sınırı. Güneyi: Sulusaray ilçesinden Ilıcak Köyüne kadar olan karayolu hattı oradan da Yozgat il sınırına kadar uzanan dere hattı.

10-Turhal İlçesi: Doğusu: Tokat-Turhal karayolunun Şenyurt kasabası yol ayrımından itibaren Koruluk Köyüne kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Gümüştop Köyü-YazıTepe Köyü arasındaki karayolunun Koruluk Köyü yol ayrımına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Turhal-Amasya karayolunun Gümüştop Köyü yol ayrımına kadar uzanan kısmı. Güneyi: Turhal-Tokat karayolunun Şenyurt Beldesi yol ayrımına kadar olan yol hattı.

11-Yeşilyurt İlçesi: Doğusu: İlçe sınırından itibaren Yeşilyurt ilçesine kadar uzanan demiryolu hattı. Kuzeyi: Artova ilçe sınırı. Batısı: Sulusaray ilçe sınırı. Güneyi: Yeşilyurt ilçe sınırından itibaren Çırdak Köyüne oradan da Sulusaray ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı.

12-Zile İlçesi: Doğusu: İlçe sınırından itibaren Selamet Köyü, Söğütözü Köyü oradan da Boztepe Kasabası Temecik Köyü arasındaki yol hattına kadar uzanan hat. Kuzeyi: Zile-Pazar karayolunun demiryolu hattından başlamak üzere ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı Batısı: Boztepe kasabasından itibaren Pazar Zile yoluna kadar uzanan demiryolu hattı. Güneyi: Boztepe Beldesi Temecik Köyü arasında yolun Selamet Köyü yol ayrımına kadar olan kısmı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Avlağı Merkez İlçesi, Karaca Devlet: Doğusu: Almus ilçe sınırı ve Sivas il sınırı. Kuzeyi: Tokat Merkezi, Dereyaka Köyü, Çamaltı Köyü, Bağbaşı Köyü, Çavdaroğlu Çiftliği, Kızılöz Köyü, Sevindik Köyü, Hasanbaba Köyü, Bakışlı Köyü, BallıDere Köyü Ahmetalan Köyü ve Ağaçköy Köyü. Batısı: Alan Köyü Güneyi: Batmantaş Köyü, Çayören Köyü, Killik Köyü, Tekneli Köyü, Uğrak Köyü, Tahtuba Köyü, Dayılıhacı Köyü

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Geyraz Çayı Hattı Kuzeyi: Taşlı Burun Sırtı Hattı Batısı: Bulguroğlu Çiftliği Güneyi: Sancımezar Sırtı Hattı

2-Almus İlçesi: Doğusu: Almus İlçesi Kuzeyi: Yeşilırmak Batısı: Kadıvakfı köyü Güneyi: Kadıvakfı köyü

3-Reşadiye İlçesi: Doğusu: Zınav Deresi Kuzeyi: Saraykışka Köyü Batısı: Çanak Düz Tepesi, Hasan Kıran Sırtı Güneyi: Kelkit Çayı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)61-TRABZON:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Akçaabat İlçesi: Doğusu: Kurnaz Mah-Aksomu Mah. Kuzeyi: Lişkan Mah-Üst Mah-Pana Deresi Batısı: Okusa Deresi-Kurnaz Mah. Güneyi: Koğukpelit Tepesi-Güney Mah-Kuz Mah.-Okusa Deresi

2-Düzköy İlçesi (Doğankaya Kınalıkeklik Yerleştirme Sahası): Doğusu: Şahin kayaları Kuzeyi: Sal Deresi-Kugruk Tepe-Karasu Tepesi Batısı: Meses Deresi Güneyi: Sani mah.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Maçka İlçesi, Meşeiçi Hanları Devlet Avlağı: Doğusu: Değirmende Deresi ile Galyan Deresinin birleşiminde bulunan sırttan Konak Tepe, Hafız Tepe, Akmescit Başı Tepe, Kilisekıran Tepe, Pilavdağı Tepe, Büyük Tepe, Kursal Tepe birleştiren hat boyunu takiben batıya doğru Meryemana Deresi, buradan sırtı takiben Aynalaksa Yaylasına çıkarak güneye 1192, 2111, 2222 metre rakımlı tepeler, Mezere Tepe, Yanık Tepe, İstihkam Tepe ve Çatak Tepe Kuzeyi: Batı sınırının bitimi yerinden Maçka Deresini takiben doğuya doğru Hamsiköy Deresi ile Meryemana Deresinin birleşim yerinden güneye doğru sırtı takiben Kurudere ile Meryemana Deresine inerek, kuzeye Maçkaya doğru yönelerek Çığaha Mahallesinin kuzeyindeki isimsiz dere ile Meryemana Deresinin birleşim yerindeki sırtla birlikte doğuya doğru çıkarak Bakırcılar ve Kıran arasındaki sırtla birlikte Değirmen Deresine iner ve buradan sonra tamamen Değirmen Deresini takiben Galyan Deresi ile birleşim yerine kadar. Batısı: Sıranlık Deresinden başlayarak kuzeye doğru takiben isimsiz bir dere ile birleşir. Bu birleşimin devamında Çamlıdüz Deresi ismini alarak önce kuzeye sonra doğuya doğru ilerler ve Paparza Deresi ile birleşir. Bu birleşimden sonra Fındıklı Deresi altında kuzeye doğru ilerleyerek Maçka Deresine ulaşır. Güneyi: Çatal Tepenin devamındaki sırttan batı tarafına doğru yönelen Yayla Deresi ile başlayarak Yayla Deresinin Acısu Deresi ile birleşim yerinden güneye doğru Acısu Deresini takiben batı tarafına yönelen Kurudere ile sırta çıkar. Sırtla birlikte Turnagöl Kuyuları Mevkiine, buradan kuzeye doğru yönelerek Turnagöl Kıranına, Taşlı Tepe, Yukarı Hoca Mezarı Yaylası, Aşağı Hoca Mezarı Yaylası, Kıranbey Tepe, Karabakan Tepe, Ağaçbaşı Tepeden geçer ve yukarı köy ormanının üstündeki sırta geçer. Buradan batıya inen sırtla birlikte Hamsiköy Deresine iner. Buradan yine sırtı takiben batıya yönelerek Hayamezrasının güneyindeki sırtı takiben Milan Tepe, buradan batıya doğru ilerleyerek Kusura Tepeye ulaşır. Buradan batıya doğru sırtı takiben Nefiza boğazını geçerek sırtla birlikte Sıranlık Deresine ulaşır.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kulindağı Avlağı (Maçka ve Akçaabat ilçesi sınırları dahilinde): Doğusu: Yardımçimen Tepesi-Hıdırellez sırtı-Hoze Mah.-Göller sırtı-Sevinç Köyü Kuzeyi: Zimba Yaylası-Uçarsu Deresi-Kuz Mah.-Kurumezra Deresi-yardımçimen Tepesi Batısı: Karanlık Dere-Küçükoba Deresi-Kurtkayası obası-Zimba Yaylası Güneyi: Sevinç Köyü-Camiyanı mah-sakızlık sırtı-Yaylaboğazı-Karanlık Deresi

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Akçaabat İlçesi (Yeniköy Sülün Yerleştirme Sahası): Doğusu: Yol ve Hacının Kıran Sırtı Kuzeyi: Kurt Mah.-Mankafa Mah. Batısı: Yenimahalle-Yeniköy yolu Güneyi: Yeniköy yolu-Hacının Kıran sırtı62-TUNCELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Mazgirt İlçesi: Doğusu: Elazığ il sınırı Kuzeyi: Merkez ilçe sınırını takiben, Nazimiye ilçe sınırı Batısı: Tunceli Merkez ilçe sınırı Güneyi: Tunceli-Elazığ karayolu

2-Çemişgezek İlçesi: Doğusu: Ovacık, Hozat, Pertek ilçe sınırları Kuzeyi: Elazığ il sınırı Batısı: Elazığ il sınırından köy yolunu takiben Akçayurt, Atçelen köy yol ayrımına oradan köy yolunu takiben Güneybaşı Köyüne oradan da köy yolu takiben Dere yatağına Dere yatağını takiben ArpaDeren Köyüne oradan köy yolunu takiben Büyükörnce Yukarıbudak Köyüne oradanda Keban Baraj Gölüne Güneyi: Keban Baraj Gölü

3-Hozat İlçesi: Doğusu: Tunceli Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Merkez ilçe sınırından köy yolunu takiben Dervişcemal Köyüne oradan köy yolunu takiben Karacaköy Köyüne oradan stabilize yolu takiben Akören Köyüne oradanda Dereyi takiben Koru Köye oradan karayolunu takiben Ormanyolu Köyüne oradan da köy yolunu takiben Ovacık ilçe sınırına Batısı: Çemişgezek ilçe sınırı Güneyi: Pertek ilçe sınırı

4-Pülümür İlçesi: Kuzeyi-Doğusu: Erzincan il sınırından, Serek, Pülümür, Uzunevler karayolunu takiben Mezra Köyüne, oradan köy yolunu takiben Akdik, Boğali Köyüne, oradan da köy yolunu takiben Çakırkaya Köyüne, oradan da Dereyi takiben Erzincan il sınırına Batısı: Ovacık ilçe sınırı Güneyi: Tunceli Merkez ilçe sınırı, Nazimiye ilçe sınırı

5-Pertek İlçesi: Doğusu: Tunceli Pertek karayolunu takiben Beydamı, Yeniköy Köyüne oradan karayolunu takiben Yukarıkayabaşı köy yol ayrımına oradan Yukarıkayabaşı Köyüne oradan köy yolunu takiben Konurat Köyüne oradan da Keban Baraj Gölüne Kuzeyi: Hozat, Merkez ilçe sınırı Batısı: Çemişgezek ilçe sınırı Güneyi: Keban Baraj Gölü

6-Nazimiye İlçesi: Doğusu: Pülümür ilçe sınırından köy yolunu takiben Dereova Köyüne oradan Stabilize yolu takiben Ayranlı Köyüne Stabilize yolu takiben Bingöl il sınırına Kuzeyi: Pülümür ilçe sınırı Batısı: Merkez ilçe sınırı Güneyi: Mazgirt ilçe sınırı

7-Merkez İlçe (A): Doğusu: Mazgirt ilçe sınırından Pertek Tunceli karayolunu takiben Aktuluk, Tunceli Merkeze oradan köy yolunu takiben Örenönü Köyüne oradan da köy yolunu takiben Tüllük Köyüne oradan da köy yolunu takiben Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarına Kuzeyi: Ovacık ilçe sınırını takiben Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları Batısı: Hozat-Pertek ilçe sınırı Güneyi: Pertek, ilçe sınırı

(B): Doğusu: Nazimiye ilçe sınırı Kuzeyi: Ovacık, Pülümür ilçe sınırı Batısı: Mazgirt ilçe sınırından Doludizgin köy yolunu takiben Anbar Köyüne oradan köy yolunu takiben Sinankçy Köyüne oradan da karayolunu takiben Uzuntarla Köyüne, oradan da köy yolunu takiben Çıralı Köyünden Munzur Vadisi Milli Parkı sınırına Güneyi: Mazgirt ilçe sınırı

8-Ovacık İlçesi (A): Doğusu: Pülümür ilçe sınırı Kuzeyi: Erzincan il sınırı Batısı: Munzur Vadisi Milli Parkı Güneyi: Tunceli Merkez ilçe sınırı

(B): Doğusu: Munzur Vadisi Milli Parkı Kuzeyi: Erzincan il sınırı Batısı: Erzincan il sınırı Güneyi: Güneykonak Köyünden Konaklar, Adaköy, Yeşilyazı Köyüne buradan köy yolunu takiben Ziyaret, Topuzlu, Cevizlidere, Karataş köylerinden Hozat ilçe sınırı arasında kalan alan63-ŞANLIURFA:


Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez-İlçesi: Doğusu: Çamlıdere Köyü-Yeşilyurt-Körkuyu Köyü köy yolları Kuzeyi: Gölpınar-Aşağıiçkara-Aşağıakören-Kengerli köy yolları Batısı: Şanlıurfa Diyarbakır yolu Gölpınar Köy yol ayırımına kadar olan asfalt yol Güneyi: Şanlıurfa Mardin karayolu Çamlıdere Köyüne kadar asfalt yol.

2-Merkez-Akçakale-Harran İlçesi: Doğusu: Harran-Yardımcı yolu, Gözler-Seksenören-Küpeli-Banarlı-Alacalı-Yolgiden-Yardımlı-Kırımlı-Büyükdere-Harran İlçesi bağlantılı asfalt ve köy yolları Kuzeyi: Akçakale yolundan Yardımcıya kadar olan asfalt yol Batısı: Akçakale-Yardımcı yol ayırımından Akçakale yolu Harran yol ayrımına kadar olan asfalt yol Güneyi: Akçakale yolundan Harran kadar olan asfalt yol,

3-Birecik-Halfeti İlçesi: Doğusu: Halfeti-Birecik karayolu, Bentebahçesi, Bozdere, Mağaralı, Güvenir, Göktepe köy yolu Kuzeyi ve Batısı: Fırat nehri Güneyi: Suriye sınırı

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Merkez İlçesi, Körkuyu Örnek Avlağı: Kuzey: Bağyoluköyü, Büyük Tepe, Kara Tepe, Suring Tepesi, Sorun Deresi, Körkuyu Yoluna kadar Güneyi: Kucezi Tepesi, Kışkış Tepesi,Derberi Tepe, Tahtımaşa Tepe,Susuz dağı, Kuru dere. Batısı: Bağyolu Köyü. Doğusu: Körkuyu Yolu

2-Merkez İlçesi, Alanlıburç Örnek Avlağı: Batısı: Kızılburç-Esinli Yolu, Yak Tepesi, Otaban Güneyi: Yoğunburç- Kızolburç Yolu, Kıznık Sırtı, Kiçiburnu Doğusu: Şanlıurfa Otobanı Büyükalanlı Yolu, Salıkuyu- Küçükalanlı yolu, Otoban bağlantı yolu. Kuzeyi: Şanlıurfa Otobanı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

1-Örencik Devlet Avlağı: Doğusu: Gölpınar yolunun Kesmeler Tepesi yol ayrımından başlayarak, Emekli Deresi bitimine, oradan Dörtkapı Deresinin başlangıcına giderek Nakkap Deresi başlangıcına, oradan da Günnere Tepesinden Çülküf Deresi sonuna kadar, Kuzeyi: Çülküf Deresinin sonundan Geyik Tepesine kadar, Batısı: Geyik Tepesinden tepeler boyu gidilerek Güher Tepesine, oradan Habyan Tepesinden Göbekli Tepeye, oradan Derman Mevkine geçerek aşağıya Gölpınar yoluna kadar, Güneyi: Gölpınar yolunun Osmanbey yol ayrımından başlayarak Kesmeler Tepesi yol ayrımına kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)64-UŞAK:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A): Doğusu: Yenişehir-Yeniköy köy yolunun Kütahya il sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Kütahya il sınırı, Batısı: Ulucak-Boyalı köy yolunun Kütahya sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Uşak-İzmir kara yolu

(B):Doğusu: Uşak-Gediz asfaltı Kuzeyi: Kütahya il sınırı Batısı: İzmir-Uşak asfaltınının Güneli köyü yol ayrımından takiple, Güneli-Ormandamı-Buğdaylı, Kamil Erol Damları yolunun Kütahya il sınırını kestiği yere kadar olan kısmı

2-Ulubey İlçesi: Doğusu: Ulubey-Omurca yolu, Kuzeyi: Omurca-Çamdere-Söğütlü-Katrancık yolu, Batısı: Eşme ilçe sınırı Güneyi: Ulubey-Eşme yolu ile çevrili alan

3-Eşme İlçesi: Doğusu: Kıranköy-Eşmeli-Davutlar-Manavlı-Taşçılar-Eşmetaş yolu, Kuzeyi: Kıranköy-Mollasüleymanlı köy yolunun Manisa il sınırını kestiği yere kadar Batısı: Manisa il sınırı Güneyi: Yeleğen-Eşmetaş yolunun Manisa il sınırını kestiği yere kadar olan kısım

4-Karahallı İlçesi: Doğusu: Paşalar-Karahallı yolu, Kuzeyi: Beki-Paşalar köy yolu Batısı: Beki-Dumanlı köy yolunun, Karahallı-Bekilli karayolunu kestiği yere kadar Güneyi: Karahallı-Bekilli karayolu

5-Banaz İlçesi (A): Doğusu: Alaba-Düzlüce-Hatıplar köy yolunun Banaz Ankara asfaltını kestiği yere kadar Kuzeyi: BanazKöyü-Hatıplar-Alaba yolu Batısı: Banaz-Banaz Köyü yolu Güneyi: Banaz-Ankara asfaltı

(B):Doğusu: Banaz Köyü-Yeşilyurt Köyü yolu Kuzeyi: Burhaniye-Yeşilyurt yolu Batısı: Kuşdemir-Burhaniye yolu Güneyi: Banaz-Kuşdemir-Burhaniye yolu

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Ulubey İlçesi Devlet Avlağı: Doğusu: Ulubey-Karahallı yolunun, Büyükkayalı-Küçükkayalı yol ayrımından devamla Büyükkayalı-Küçükkayalı köy yolu Kuzeyi: Ulubey-Eşme kara yolunun, İnay tren istasyonu kesişimi Batısı: Denizli il sınırını takiben Hamamdere çayının Adıgüzel barajına aktığı dere yatağını takiben, Aksazmahallesi devamı Deredamı Deresi devamı Deredamı mahallesi, Deredamı Mah-İnay köy yolunun İzmir-Uşak tren yolu kesişiminden, tren yolunu takiple İnay tren istasyonu. Güneyi: Denizli il sınırı

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Burkaz Dağı Örnek Avlağı: Doğusu: Harman Tepesinde başlayıp güneybatıya dönen sırtı takiben Pamukkale Tepesinin doğusundan geçip 1717 m. Rakımlı Tepe, sakarın Tepe, Çatmalı Mzl, Karagedik Tepew, Uyku Tepe, Karagedik Mezarlığından geçip Karlık Tepeye gelir. Buradan sırtı takiben 500m. kadar güneye inerek doğu ve güneydoğu sınırı tamamlanır. Kuzeyi: Ulupınar Köyünden başlayıp Çöğürlü Köyü, Avgandamı mahallesi yolunu takiben, Harnan Tepesinde kuzey sınırını tamamlar. Batısı: Koca Derenin Sivaslı-Ulupınar köy yolunu kestiği yerden yolu takiben Ulupınar Köyünde tamamlanır. Güneyi: Karlık Tepeden sırtı takiben 1800 rakımlı Tepeden batı yönünde bir kilometre sırtı takiben Çamlı Dereye inilir, çamlı Dereyi takiben (bu dere daha sonra yan derelerle birleşerek ismi Suçıkan Dereye ileride daha batıda Kocadere ismini alır) Sivaslı-Ulupınar yolunu kestiği noktada güney sınırını oluşturur.

2-Kızılhisar Örnek Avlağı: Doğusu: Uşak-Ankara yolunun, Kızılhisar sapağından takiben köy yolu, Kızılhisar Köyü Danacıdamları mahallesi yolu. Kuzeyi: Kocaçiğili Tepesinin doğu kısmına uzanan sırtı takiben Kızılhisar Göleti ve Kızılhisar-Danacıdamları köy yolu kesişimine kadar olan kısım. Batısı: Karlı Köyünden Üzeyir Yaylasına giden orman yolunu takiben 1186m Kocaçiğili Tepeye kadar olan kısmı. Güneyi: Kızılhisar yol sapağından takiple Banaz- Uşak yolunun Taylı Deresinin kestiği yerden Dereyi kuzey batı istikametine takiple 1092m. rakımlı Tepe ve devamında Kızılhisar-Karlı köy yolu kesişimini takiple Karlı Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Uşak-Selviler yolunu takiben Selviler devamı, Selviler Ada Mahallesi köy yolu Kuzeyi: Eynehan ada mahallesini Uşak-Gediz asfaltına bağlayan köy yolu Batısı: Uşak-Gediz asfaltı Güneyi: Selviler Köyünü Gediz asfaltına bağlayan köy yolu

2-Ulubey İlçesi: Doğusu: Karahallı ilçe sınırı Kuzeyi: Ulubey-Külçen-Avgan-Karayakuplu yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı: Ulubey-Karahallı asfaltı Güneyi: Karahallı-Ulubey asfaltı

3-Sivaslı İlçesi: Doğusu: Azizler, Yayalar yolu Kuzeyi: Kökez, Azizler yolu Batısı: Budaklar, Kökez yolu Güneyi: Yayalar, Budaklar yolu65-VAN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Başkale İlçesi: Doğusu: Türkiye-İran sınır boyu, Kuzeyi: Türkiye-İran sınırı, Batısı: Başkale-Gürpınar ilçe sınırından başlayarak, Van-Hakkari karayolu boyunca, Güneyi: Van-Hakkari il sınırı.

2-Gürpınar İlçesi (A): Doğusu: Başkale-Gürpınar ilçe sınırı, Kuzeyi: Çapkenli, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Dikbıyık, Kalkanlı köyleri boyunca, Batısı: Çatak-Gürpınar ilçe sınırı, Güneyi: Van-Hakkari il sınırı.

(B) Doğusu: Taşdöndüren, Sevindik, Tepegören ve Cevizalan Köyleri boyunca, Kuzeyi: Cevizalan, Ongün, Bozyiğit köyleri boyunca, Batısı: Bozyiğit, Erkaldı, Işıkpınar, Hacıköy, Tutmaç, Anlıak Köyleri boyunca, Güneyi: Anlıak, Giyimli ve Yurtbaşı Köyleri boyunca.

3-Çatak İlçesi: Doğusu: Çatak-Gürpınar ilçe sınırı Kuzeyi: Çatak-Gevaş ilçe sınırı boyunca Batısı: Çatak-Gevaş ilçe sınırı boyunca, Güneyi: Van-Bahçesaray yolu boyunca, Y.Narlı, Teknecik Köyleri boyunca.

4-Gevaş İlçesi: Doğusu: Van Gölü Kıyısı (İnköy, Altınsaç, Göründü, Dereağzı) Kuzeyi: Van Gölü Kıyısı, Ağın, Batısı: Van-Bitlis il sınırı Güneyi: Van-Bitlis devlet yolu (Dokuzağaç, Uysal, Yuva, Göründü Köyleri boyunca)

5-Van Merkez (A): Doğusu: Van-Edremit karayolu; Van-Erciş karayolu boyunca Tevekliye kadar olan kısım, Kuzeyi: Tevekli, Arısu Köyü boyunca Van Gölüne kadar olan kısım, Batısı: Edremit ilçe sınırından itibaren, İskele Mah, Bardakçı Köyü, Çitören Köyleri boyunca, Güneyi: Edremit ilçe sınırı.

(B):Doğusu: Van-Erciş karayolu boyunca Timar köy sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi: Timar, Kumluca, Halkalı Köyleri boyunca Van Gölüne kadar olan kısım, Batısı: Van Gölü Kıyısı, Esenpınar Köyü boyunca, Güneyi: Esenpınar Köyü boyunca, Van-Erciş karayoluna kadar olan kısım.

6-Erciş İlçesi: Doğusu: Van-Erciş karayolundan başlayarak, Haydarbey, Erciş ilçe merkezi, Y. Işıklı, A. Işıkı, Oyalı, Koçköprü, Çakırbey Köyleri boyunca, Kuzeyi: Çakırbey Köyü, Ulupamir köy sınırına kadar, Batısı: Ulupamir köy sınırından başlayarak, Uncular, Çobandüzü, Akbaş, Dinlence, Tekler, Karatavuk Köyleri boyunca Van Gölüne kadar, Güneyi: Van Gölü kıyısı boyunca; Van-Erciş karayolu, Haydarbey köy sınırına kadar.

7-Edremit İlçesi: Doğusu: Dönemeç, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak boyunca, Kuzeyi: Kıyıcak, Dilyaka Köyleri boyunca, Van Gölü kıyısı, Batısı: Van Gölü kıyısı, Enginsu Köyü, Güneyi: Enginsu Köyü, Edremit ilçe sınırı, Gevaş-Gürpınar karayolu

8-Çaldıran İlçesi: Doğusu: Türkiye-İran sınırı boyunca, Kuzeyi: Van il sınırı, Çiçekli Köyüne kadar, Batısı: Çaldıran-Muradiye ilçe sınırı, Ayrancılar Köyüne kadar, Güneyi: Ayrancılar Köyünden başlayarak, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu boyunca Alakaya ve Soğuksu Köyü, Türkiye-İran sınırına kadar

9-Bahçesaray İlçesi: Doğusu: Bahçesaray-Çatak ilçe sınırı boyunca, Korulu Köyüne kadar, Kuzeyi: Van-Bahçesaray karayolu boyunca, Bahçesaray ilçe merkezine kadar, Batısı: Bahçesaray ilçe merkezinden, Bahçesaray Çayı boyunca, Bitlis il sınırı, Güneyi: Bahçesaray-Çatak ilçe sınırı, Korulu köy sınırına kadar.

10-Özalp İlçesi: Doğusu: Özalp-Saray ilçe sını

« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:11:03 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI...!!!
« Yanıtla #6 : 18 Haziran 2011, 20:37:48 »
74- BARTIN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ulus İlçesi: Doğusu: Kastamonu-Bartın il sınırı. Kuzeyi: Köy yollarını takip ederek Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı, Yukarıdere, Göksu ve Kerpiçli Köyüne buradan Sorgun Yaylasına giden yolu takip ederek Kastamonu-Bartın il sınırına ulaşır. Batısı: Düzköyden eski karayolunu takiben Kadıköyden gelen köy yoluna birleşir ve buradan doğu istikametinde köy yolunu takiben Ulukaya Köyüne ulaşır. Güneyi: Kastamonu-Bartın il sınırından batıya doğru eski karayolunu takiben Gökpınar, Düzköye ulaşır.

2-Merkez İlçesi (A): Doğusu: Amasra-Merkez ilçe sınırından eski Amasra-Bartın karayolunu izleyerek Uğurlar Köyüne ulaşır. Kuzeyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı. Batısı: Amasra-Bartın karayolu. Güneyi: Uğurlar Köyünden başlayarak batı istikametinde yolu takip ederek Amasra-Bartın karayoluna ulaşır.

(B): Doğusu: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Kuzeyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı. Batısı: Amasra-Merkez ilçe sınırından itibaren köy yolarını takiben Bartın-Arıt karayoluna birleşir. Güneyi: Bartın-Arıt karayolu.

(C): Doğusu, Kuzeyi ve Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve Ulus ilçesi ile Merkez ilçe sınırı.

(D): Doğusu: Kozcağız-Kumluca karayolundan Yenikışla Köyü yol ayrımından ayrılarak köy yolunu takiben Özbaşı Köyüne buradan Ziyaret Deresini takip ederek Iskalan Deresine birleşir. Iskalan Deresini takip ederek Kesecik Deresine gider ve bu Dereyi izleyerek Karabük il sınırına ulaşır. Kuzeyi: Özbaşı-Yenikışla yol ayrımından Kozcağız-Kumluca karayolunu takiben Kozcağız’a buradan Kozcağız-Hasankadı karayolu istikametine giDerek Bakraçboz Köyüne, buradan Bakioğlu Köyü Oruçlar Mahallesine giden asfalt yolu takiben Oruçlar Tepesine ulaşır. Batısı: Oruçlar Tepesinden sırtı takiben İbrahimharmanı Tepeye, sonra yine sırtı takiben Erikli sırtına, buradan Erikli Tepeye ve Tepeden Dereyi takiben Celilbeyoğlu Köyü Çelikler Mahallesine ve oradan Turbala Dereye inerek Zonguldak il sınırına ulaşır. Güneyi: Karabük-Bartın il sınırı.

3-Amasra İlçesi: Doğusu: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırı. Kuzeyi: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırından başlayarak Akçabelen Köyünden gelen doğru köy yolunu batı istikametine doğru takip ederek Yukarısal, Şükürler köylerine ve buradan Çanakçılar Köyüne ulaşır. Batısı: Çanakçılar Köyünden köy yolunu izleyerek Kocaköy Meydan Mahallesine ve buradan Amasra-Merkez ilçe sınırına ulaşır. Güneyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı ve Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

(B): Doğusu: Eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar Köyüne, buradan köy yolunu takiben Uğurlar Köyüne doğru giderek Amasra-Merkez ilçe sınırına ulaşır. Kuzeyi: Bartın-Amasra karayolunu takip ederek Bakacak Mevkiinden eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar Köyüne ulaşır. Batısı: Bartın-Amasra karayolu. Güneyi: Merkez-Amasra ilçe sınırı.

4- Ulus İlçesi: Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı. Kuzeyi ve Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırından başlayıp köy yollarını takip ederek Çerde, Karahasan, Alpı, Aşağıçerçi, Aşağıköy, İğneciler, Abdurrahman, Kirazcık, Arpacık, Kadıköy, Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı, Yukarıdere, Göksu ve Kerpiçli Köyüne buradan Sorgun Yaylasına giden yolu takip ederek Kastamonu-Bartın il sınırına ulaşır.

5- Kurucaşile İlçesi: Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı. Kuzeyi: Alagüney Tepeden batı istikametinde sırtı takip ederek Kömeç köy yoluna oradan İlyasgeçidi Köyünün güneyinden Başköy köy yolunu takip ederek Büyükdip Mahallesinden içeri giren orman yolunu takip ederek Aşlama Tepesine buradan sırtı takip ederek Kuşdamı sırtına, Tekkeönü Deresine ve sonra Dereyi takiben Sap Deresine oradan Paşalılar Köyüne buradan köy yolunu takiben Akçabelen Köyüne ve yolu takiben Amasra-Kurucaşile ilçe sınırına ulaşır. Batısı: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Ulus Kumluca Örnek Avlağı: Batısı: Ömercik Tepesi’nden başlayarak güneye doğru sırtı takiben Erik Bahçesi Tepesi ve devamında Yorganlık Sırtı’nı takiben Ömerdede Tepesi, Güneyi: Ömerdede Tepesi’nden başlayarak doğuya doğru Çakıllar Sırtı’nı takiben Çakılbaşı Tepesi devamlı Efendioğlu Tepesi, Yelli Sırtı, İnbaşı Sırtı ve oradan sırtı takiben İnbaşı Tepesi, orman yolunu takiben İnbaşı Deresi, buradan kuzeye doğru Katırovası Deresi’ni geçerek Agulugüney Tepe ve buradan doğuya doğru sırt ve boğazı takiben Emniyet Tepe devamlı Karaçambaşı Tepe ve devamında 1850 m. rakımlı tepe, Doğusu: 1850 m. rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırt ve boğazı takiben Tepelicek Tepesi ve devamla Suçıktı Tepesi, Kuzeyi: Suçıktı Tepesi’nden batıya doğru Karveren Deresi devamında Üçsaray Deresi buradan derenin Değirmen Sırtı ile kesiştiği noktadan güneye doğru yolu devamla Kulaksız Mahallesi, Kayabaşı Sırtı buradan köy yolunu takiben batıya doğru Azgın Mahallesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi: Doğusu: Amasra-Bartın karayolundan Radar istikametine giden yolu takip ederek Orman Bakımevine giden yol kavşağından kuzey istikametinde Diştaşlık sırtını izleyerek, Taşboğazı Tepeye, Domuz Tepeye ve buradan Karatarla burnuna ve Karadenize ulaşır. Kuzeyi: Karadeniz sahili Batısı: Işıklar Tuğla Fabrikası’ndan Bartın Çayını takiben Karadenize ulaşır. Güneyi: Amasra-Bartın karayolundan Uzunöz, Dallıca, Akgöz ve Topluca köylerini geçerek tuğla fabrikasına kadar gelen yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Ulus Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)75- ARDAHAN:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe: Doğusu: Ardahan il merkezinden Sugöze-Güzçimeni Köylerini takiben ve Göle ilçe sınırında Tepeler Köy Yaylasına kadar devam eden Ardahan-Göle karayolu. Kuzeyi: Ardahan il merkezinden Sulakyurt-Değirmenli köylerini takiben Şavşat İlçesine devam eden karayolunun Artvin il sınırına birleştiği hat. Batısı: Artvin il sınırı (Fatmaçayır Yaylası, Kinzodamal Yaylası, Çatalköprü Yaylası, Gülyüzü Yaylası hattını izleyen güzergah). Güneyi: Göle ilçe sınırı.(Tepeler Köyü Yaylasından Uğurlu Dağı sırtını takiben Artvin il sınırındaki Fatmaçayır Yaylasına kadar uzanan hat.)

2- Göle İlçesi: Doğusu: Kars il sınırı Kuzeyi: Ardahan-Merkez ilçe sınırı (Tepeler Yaylası, Kartal Tepesini takiben Beşiktaş Yaylasına uzanan güzergah) Güneyi: Göle-Kars karayolu (Yenidemirkapı, Eskidemirkapı, Balçeşme Köylerini takip eden güzergah) Batısı: Göle ilçe merkezinden Okçu, Çayırbaşı, Tahtakıran, Yiğitkonağı Köylerini takiben Tepeler Köyü Yaylasına kadar uzanan Göle-Ardahan karayolu güzergahı.

3- Çıldır İlçesi: Doğusu: Ermenistan ve Gürcistan ülke sınırı Kuzeyi: Gürcistan ülke sınırı Batısı: Kars il sınırından başlayarak Çıldır Gölünü takiben Çıldır ilçe merkezine ulaşan ve buradan Kenarbel Köyü, Öncül köy yolu sapağını takiben Gürcistan ülke sınırına ulaşan yol hattı. Güneyi: Kars il sınırı (Çıldır Gölünden dışarı su akışının olduğu yere kadar)

4- Hanak İlçesi: Doğusu: Ardahan Merkez ilçe sınırından başlayarak Çayağzı Köyü ve Hanak ilçe merkezini takiben Damal ilçe sınırına ulaşan Hanak-Damal il yolu. Kuzeyi: Damal ve Posof ilçe sınırları Batısı: Artvin il sınırı Güneyi: Merkez ilçe sınırı.

5- Damal İlçesi: Doğusu: Hanak ilçe sınırından başlayarak Damal ilçe merkezi, Aşağı Gündeş, Yukarı Gündeş ve Seyitören Köylerini takiben Posof ilçe sınırına ulaşan Damal-Posof il yolu. Kuzeyi: Posof ilçe sınırı Batısı ve Güneyi: Hanak ilçe sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)76- IĞDIR:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe: Doğusu: Gürpınar-Aşağı Erhacı Kuzeyi: Ali Kamerli-Aşağı Erhacı Batısı: Karaçomak-Tanyolu-Hoşhaber-Ali Kamerli Güneyi: Gürpınar-Karaçomak

2- Tuzluca İlçesi: Doğusu: Köprübaşı-Yeniköy-Iğdır ili Tuzluca ilçe sınırı Kuzeyi: Iğdır ili-Tuzluca ilçe sınırı, Sürmeli-Değirmen köy-Helimcan köprüsü-Çıyrıklı-Ağabey-Donandı-Gaziler yol ayrımı Güneyi: Mirzihan-Akoluk-Pirdemir-Tuzluca Merkez Batısı: Gaziler yol ayrımı-Yukarı Aktaş-Mirzihan

3- Karakoyunlu İlçesi: Doğusu: Karakoyunlu-Aralık ilçe sınırı-milli park sınırı Kuzeyi: Taşburun-Cennetabat-Karakoyunlu-Aralık ilçe sınırı, Batısı: Taşburun-Iğdır Nahcivan yolu-Bulakbaşı-Aktaş-Yazlık-milli park sınırı Güneyi: Milli park sınırı

4- Aralık İlçesi: Doğusu: Yukarı topraklı Köyü-Iğdır Nahcivan yolu-İran sınırı Kuzeyi: Yukarı Topraklı Köyü-Tarlabaşı-Yenidoğan Köyü-milli park sınırı Batısı: Milli park sınırı-Yenidoğan Köyü Güneyi: İran sınırı-milli park sınırı

5- Merkez-Tuzluca İlçeleri: Doğusu: Ağrı il sınırı, Asma yol ayrımı Kuzeyi: Doğanyurt, Söğütlü, Gedikli, İnce, Aliköse, Koçbağı, Ağrı il sınırı Güneyi: Ağrı il sınırı77- YALOVA:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Altınova İlçesi: Doğusu ve Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Yalakdere (Ayazma) Deresi, Güneyi: Yalova-İzmit karayolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Çınarcık Karlıkdağı Devlet Avlağı: Doğusu: Ortaburun Göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Armutlu-Yalova devlet kara yolunu Teşvikiye Deresinde kestiği yer. Kuzeyi: Yalova-Armutlu İlçesi devlet karayolu Batısı: Delmece Yaylasının batısındaki orman yolunun kuzeye doğru Esenköy Şelalesi Mevkiinden geçerek Armutlu Yalova devlet karayolunu Esenköy Beldesinde kestiği kısım. Güneyi: Ortaburun göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Dipsizgöl, Erikli Şelalesi Mevkilerinden geçerek Delmece Yaylasının batısına kadar gelen kısmı.78- KARABÜK:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi: Doğusu: Ovacuma, Tuzaklı, Y.Dona, A.Dona, Safranbolu, Kılavuzlar, Karabük Merkezden demiryolunun, Yenice ilçe sınırını kestiği yer. Kuzeyi: Bartın il sınırı, Çakılköy, Ovacuma Batısı: Yenice ilçe sınırı Güneyi: Bulak Deresinin Araç Çayı ile birleştiği yerden batıya doğru Araç Çayı ile Sağanlıçayın kesişerek Filyos Çayını takiple Karabük-Zonguldak demiryolu hattının Karabük Merkez ilçe ile Yenice ilçe sınırının kesiştiği yer

2- Eflani İlçesi (A) (Göletler Mevkii): Doğusu: Esencik, Bostancı ve Abakolu yolu Kuzeyi: Bostancılar, Seferler, Pınarözü, Esencik yolu Batısı: Eflani Merkez, Bostancılar, Seferler yolu Güneyi: Abakolu, Halkevli, Eflani Merkez yolu

(B) (Üçyolbaşı Mevkii): Doğusu: Alpagut dere yatağından dere yatağını güneydoğu yönünde takiben 1010 m. Rakımlı Kabaçam Tepenin kuzeyinden geçilerek aynı dere yatağını takiple kuzey yönünde GökgözDeresi ile birleşen ve Gökgözderesini takiben Topuzlu mahallenin batısından Dere boyunca Gökgöz Köyü geçilerek Gökveren Derenin Kastamonu il sınırına birleştiği yer Kuzeyi: İppınarı Tepeden kuzeydoğu yönünde Mezarlık Tepe oradan da doğu istikametinde Güraslan Tepeden de güneydoğu istikametine hareketle İsmi Çeşmesine buradan ise kuzeydoğu yönüne doğru Üçyol başı Mevkiinden kuzeydoğu istikametindeki Alpagut Deresi ile kesiştiği yer Batısı: Kastamonu il sınırı ile Özboyu Deresi Dere yatağını takiben buradan kuzey yönde Sakızlar sırtını takiple Çiğilerenleri (1130 m) Tepe buradan kuzeybatı yönünde Alataş Tepeyi (1117 m) takip ederek kuzeybatı istikametinde Karabük sırtından 1042 m. rakımlı İppınarı TepeGüneyi: Gökgöz Köyü geçilerek Gökveren Derenin Kastamonu il sınırına birleştiği noktadan Eflani ilçesi ile Kastamonu il sınırını takiple Özboyu Deresinin kesiştiği yer ile çevrili sahalarda

3- Eskipazar İlçesi: Doğusu: Hanköy, Köyceğiz ve Kapucular istikametindeki demiryolunu takiple demiryolu hemzemin geçidinden ayrılan ve güneye takiple Ozanköy ve beytarla köyleri arasındaki derenin il sınırı ile kesiştiği yer Kuzeyi: Karabük Merkez ilçe sınırından Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırına Batısı ve Güneyi: Karabük il sınırı

4- Ovacık İlçesi: Doğusu: Sonya Mahallesinin güneyinden geçen dere ile yolun kesiştiği yerden doğu istikametindeki dere yatağı takiple Çankırı il sınırı Kuzeyi: Çayderesi yatağını kuzey yönünde takiple buradan da aynı Çayderesinin kuzeydoğu istikametini takiple Camideresi yatağı, Uluçayderesi, Karalar Deresini kuzeydoğu istikametini takiple Doğantepenin kuzeyinden geçilerek doğu yönünde hareketle Kuruçay Deresinden Koltuk Köyünün güneyinden karşı mahallenin kuzeyindendeki köprünün güney köşesine gelinerek Kışla Köyünü takiple Sonya Mahallesinin güneyinden geçen dere ile yolun kesiştiği yer Batısı: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Köçekler Mahallesi yolu ile İsmetpaşa Ovacık yolunun kesiştiği yerden Ovacık yolunu takiben Beydili Köyü geçilerek anayol istikametinde Yayaoğlu Mahallesi yolunu takiple Çayderesi ile yolun kesiştiği yer Güneyi: Çankırı il sınırı ile Ovacık İlçesinin Çankırı ili ile müşterek sınırını takiple Çankırı ili Çerkeş ilçesi Köçekler Mahallesi yolunun İsmetpaşa Ovacık yolu ile kesiştiği yer arası

5- Yenice İlçesi (A) (Yenice YHGS’nın Doğu ve Kuzey-Doğusu): Doğusu: Yenice-Karabük ilçe sınırı Kuzeyi: Yenice-Karabük ilçe sınırı, Kavaklı Pazarkuz Mevkiindeki orman yolu ile devamında da Kavaklı Şeflik Binası, Şimşirlidere, Yalınkaya, KaraTepe, Arslanbaşı Tepe (809 m) YHGS kuzey sınırı devamla Batısı: Yaban hayatı geliştirme sahası Güneyi: Yenice-Eskipazar ilçe sınırı

(B) (Yenice YHGS’nın Batı ve Kuzey Batısı): Doğusu: Aynalı Tepe (1222 m) den YHGS sınırını kuzey yönünde takiben Dömek Tepe (1176 m) Sazaklı Tepe, Tulumbaburnu Tepe (1198 m) Kurtpınarı sapağı Tepe (1073 m), Asarlık Tepe, Semer Deresi, Kabalaklı Orman Kontrol Noktası, Filyos çayı, Şeker Deresi (ŞimşirDere) Kuzeyi: Kabaklı kontrol noktasından Gökçebey Devrek istikametine doğru Yenice Gökçebey karayolu Batısı: Yenice-Devrek ilçe sınırı Güneyi: Yenice-Mengen ilçe sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

1- Sipahidağı Devlet Avlağı: Doğusu: Toprakcumadan kuzeye doğru Düzmeşe Deresi, Pınar Deresi, Yenipınariçi Deresi, Kurtlupınar Tepe, Kırantaşlık Sırtı, Çakmak Tepe (1096 m), Dişkaya Tepe Kuzeyi: Dişkaya Tepeden kuzey-batıya doğru Sarıahmat Deresi, İndereden güney-batıya doğru Karaahmet Kuyusu, Oluk Deresi, Yılanlı Tepe, Kırtaşlık Tepe (1119,7m), Yayladoruk Sırtı, Kuyucak Ağılları, Taltalıkbaşı Tepe (1087 m), Kuz Deresi, Değirmen Dere, Alverenkuzu, Mevkiinden kuzey-batıya doğru çıkan sırttan Deli Tepe (1051 m), Kırkayalık Tepe, Kızılgöl Tepe (1031m), Çörtoluk Tepe, Acısu Deresi, 959 rakımlı tepe, Meydan Deresi, Değirmenbaşı Tepe, Hatip Deresi, Tohumbahçesi (eski fidanlık), Kınalıkaya Sırtı, Dorukyayla Mevkii, Kumlukgölü Tepe, Korubaşı Sırtı, Dağtürbe Tepe (1011m), Damgalıgökçeağaç Sırtı, Sarıyer Tepe (1020,1 m), Kayabaşı Tepe, Soğuksu Sırtı, Kurtadamıdere Mevkii, Kumluk Tepe (1159 m), Belenbaşı Mevkii, Sabuncular Mahallesi Mezarlığı, Mastoluğu Çeşmesinin doğusundaki sırtı, Toprakgerişi Sırtı, Kayzerbaşı Tepe (1159 m) Batısı: Gürleyik Çeşmesinden güneye doğru Gürletik Deresi, Malagöz Deresi, Bartın Safranbolu asfaltı, Kirençukur Mevkii, Kiraz Deresi, Tabakhane Deresi Güneyi: Araç Çayı

2- Soğanlıçay Devlet Avlağı: Doğusu: Bek Deresi ve Seymenler Tepesi Kuzeyi: Araç çayı Batısı: Araç ve Soğanlı çay birleşim noktası (Yenice-Filyos çayı) Güneyi: Soğanlı çay

Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez Karatepe Örnek Avlağı: Doğusu: Bağırsak Deresi, Kuzeyi: Soğanlı Çay, Batısı: Soğanlı Çaydan güneye doğru 20 nolu bölmeyi takiben Aktaş Kışlası, 19 ve 15 nolu bölme sınırları, KızılDereyi takiben taşlık Tepe sırtı, Aktaşerenleri Tepe (1442 m) ve Hokurdoyuk sırtı. Güneyi: Taşlı Burun Sırtının Bağırsak Deresi ile birleştiği nokta,

2- Eflani Örnek Avlağı: Doğusu: Değirmen başı Tepeden güneye takiple çıraklar Mevkiinin kuzeyinden doğuya takiple, Çukurören Köyünün batısından güneye takiple Akeren kuzu Mevkiinden doğuya doğru takiple güneyde Kirazlıbahçe sırtına kadar olan kısım, Kuzeyi: Mezararkası Dere Mevkiinden takiple maşukDere Mevkii, Batısı: Yolbaşı Köyünün kuzeyinden batıya takiple ziyaret Tepenin güneyinden takiple Çatak Köyünün doğusundan kuzeye takiple Yakaçal Tepenin doğusundan kuzeye takiple Çilek Mah. batısından kuzeydoğuya takiple mezar arkası Dere Mevkii Güneyi: Yolbaşı Köyünün kuzeyinden doğuya takiple kirazlı bahçe sırtına kadar olan kısım.

3-Eskipazar Ören-Acıöz Örnek Avlağı: Doğusu: Çaldağı Tepeden, Eskipazar ve Karabük Orman İşletme sınırını takiben, Sivricekaya Tepeye, oradan KışlaDeresi, Kapıcıyeri Tepesi ve İnceDereyi takiben Hanköyde, Ankara Karabük asfaltına kadar, Kuzeyi: Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman doruğu Tepeden itibaren sırt boyu KelTepe Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Çaldağı Tepesi’ne kadar, Batısı: Çetiören piknik yeri yol ayrımından sırtı takiben Esenli Tepeden, Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman doruğu Tepeye kadar, Güneyi: Çetiören Mahallesinden orman yolunu takiben, Gücüez çukuru Deresine ve Dereyi takiben Çavuşlar Mahallesi ile Yayalar, Yukarı Saray, Aşağı Saray Mahallelerinden Ankara-Karabük asfaltının Hanköye kadar çevrili saha.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Safranbolu Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)79- KİLİS:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Elbeyli İlçesi: Doğusu ve Kuzeyi: Gaziantep il sınırı Batısı: Çobanbey-Elbeyli-Selmincik-Tilkip-Yenideğirmen-Kilcan Köyünden il sınırı Güneyi: Suriye sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

1- Polateli Ravanda Devlet Avlağı: Doğusu: Çukuroba, Yeniyurt, Kızılgöl, Söğütlü, Ürünlü Köyü mülki hudutları Kuzeyi: Ravanda (Belenözü), Fericek Köyü mülki hudutları Batısı: Afrin Çayı, Kilis-Hatay karayolunu takiben, Y.Beşenli ve Beşenli Köylerinin mülki hudutları Güneyi: Merkez İlçesi kuzeyi.

2- Musabeyli Karadut Devlet Avlağı: Doğusu, Kuzeyi ve Batısı: Gaziantep il sınırı Güneyi: Musabeyli İlçesi, Hüseyinoğlu, Maden yolu, Musabeyli, Kurtaran, Tokaçgemriği ve Aşağıkalecik, Yeşiloba, Gökmusa Köyünden il sınırı80- OSMANİYE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi: Doğusu: Sarpınağzı Köyünden Nehrin karşı kıyısındaki Hamıs Mahallesinden Kumarlı Köyü’ne giden yolun Yeldeğirmeni Mevkiine, Yeldeğirmeni Mevkiinden yolu takiben Hamıs Mahallesi’ne kadar, Kuzeyi: Gökçedam (Hemite) Köyünden Ceyhan Nehri boyunca yolu takiben Harnup Mahallesine, Harnup Mahallesinden yolu takiben Kesmeburun Köyüne, Kesmeburun Köyünden yolu takiben Sarpınağzı Köyüne kadar, Batısı: Sakarcalık Köyünden asfalt yolu takiben Gökçedam (Hemite) Köyüne kadar olan saha, Güneyi: Hamıs Mahallesi’nden yolu takiben Ceydetiye Beldesine, Ceydetiye Beldesi’nden Kadirliye giden asfalt yolu takiben Sakarcalık Köyü’ne kadar.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kadirli ve Sunbas Savrun Çayı Devlet Avlağı: Doğusu: Oğlakkaya Tepeden sırtı takiben Tuaras Dereye, Tuaras Dereden sırtı takiben Bostankaya Tepeye, Bostankaya Tepeden sırtı takiben Ziyaret Tepesine, Ziyaret Tepeden sırtı takiben Kabak Tepeye, Kabak Tepeden sırtı takiben Keşiş Deresine Keşiş Deresinden sırtı takiben Demirciksekizi Tepeye kadar, Kuzeyi: Toklubaşı Tepeden sırtı takiben KızılEniş Tepeye, Kızıleniş Tepeden sırtı takiben Gezit Dağına, dağ zirvesinden Oğlakkaya Tepeye kadar, Batısı: Çemkalesi Tepeden sırtı takiben Tıhaslı mahallesine, Tıhaslı mahallesinden Körpepınar sırtını takiben ZiyaretTepeye, ZiyaretTepeden sırtı takiben Armutlukbaşı Tepeye, Armutlukbaşı Tepeden sırtı takiben Manız Tepeye sırtı takiben Uçuk Tepeye, Uçuk Tepeden Arpalık Sırtını takiben Toklubaşı Tepeye kadar, Güneyi: Demirciksekizi Tepeden sırtı takiben Yoğunoluk-Cambaz köy yolunu kestiği yere, köy yolunu takiben Günece Mahallesine, Günece Mahallesinden Katıryüce sırtına, sırtı takiben Zindagen Tepeye, Zindagen Tepeden sırtı takiben HöbelTepeye, HöbelTepeden Kızılgöl sırtını takiben Körmen Tepeye, Körmen Tepeden Eşek Sırtını takiben kuruDereye, kuruDereden Karaömer sırtını takiben Çemkalesi Tepeye kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)81- DÜZCE:

Merkez Av Komisyonunca 2011-2012 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez, Yığılca ve Kaynaşlı İlçeleri: Doğusu: Düvenlik Sırtları, Mahrup Tepe, Elmacık Tepe, Çangallık Tepe Gizleme kaya sırtları, Isıgan Dere, Kocakısık sırtları, Karadikmen Tepe, Menekşeli Tepe, Otlu Tepe, Karakimali sırtları, Mavimsi Tepe Kuzeyi: Hasanlar Barajı baraj gövdesi ve baraj gölünü takiben Karadere, Bileği Dere, Düvenlik Sırtları Batısı: Kızılburun Sırtları, Kazangölü Tepe, Koyak Tepeleri, Çakal Tepe, Sarmaşık Tepe, Bakır Tepe, Uzunkırık Tepe, Orman yolunu takiben Abdal Tepe Hasanlar Barajı baraj gövdesi Güneyi: Ankara-İstanbul Tem Otoyolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Gölyaka-Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

Alıntıdır: Resmi Gazete


« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 22:11:46 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

Çevrimdışı Fevzi DURSUN

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 4116
 • Nerden: İzmir
 • Yas: 46
 • SEVİYE = 304
 • Tavşanı Tazı Tutar, Çalımı Avcı Atar
Ynt: 2011-2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI (Resmi Gazete)
« Yanıtla #7 : 18 Haziran 2011, 20:53:11 »
tüm avcı dostlara, limitler dahilinde,  kazasız belasız hayırlı bir sezon geçirmesi dileğimizle hayırlı olsun.. RASTGELE

 ali ekber hadi bakalım bi geri sayımı başlatalım portalda


« Son Düzenleme: 18 Haziran 2011, 21:13:17 Gönderen: Fevzi DURSUN »
İZMİR/Buca  1971
fevzidursun_035@hotmail.com
0535 549 89 96

çetin ekren

 • Ziyaretçi
hayırlı uğurlu olsun..
inşallah kazasız belasız bir sezon geçiririz...


İBRAHİM AKKAYA

 • Ziyaretçi
Hayırlısı olsun Fevzi Kardeşim Kazasız belasız niçe avlara Hayırlı olsun.
Tüm Av Camiasına.


Osman KARATEPE

 • Ziyaretçi
Eline sağlık abim..
Tüm gerçek avcılara hayırlı olsun karavanasız bol berketli avlar dilerim..


Çevrimdışı Hilmi AYNACI

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 992
 • Nerden: istanbul
 • Yas: 34
 • SEVİYE = 0
Hayırlı olsun inşallah
 
Kazasız belasız bol paylaşımlı bir sezon dilerim Akolik camiasına

Hilmi aynacı
30.09.1983
istanbul
B RH+

Av kovalamaktır

Çevrimdışı Tarık GÜNDOĞDU

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 165
 • Nerden: aydın
 • Yas: 61
 • SEVİYE = 0
Hayırlı olsun fakat keklik limiti hakkında hiçte hayırlı olmadığı kanısındayım.

gündoğdu

ibrahim ozel

 • Ziyaretçi
Eline sağlık abi evet saat konusunda haklısın.
Bu arada bizim köyde av açık. :)
 
6-Ceyhan İlçesi: Doğusu: Sirkeli Köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, oradan yolu takiben İsalı Köyü, Kuzeyi: Yüreğir ilçe sınırından Misis (Yakapınar) köy yolundan başlayıp KızılDere Köyü yolu, oradan yolu takiben Sirkeli yolu arasında kalan alan, Batısı: Yüreğir ilçe sınırı, Güneyi: İsalı Köyü yolu, oradan yolu takiben Gündoğan Köyü, oradan yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı.


Çevrimdışı Mustafa YILDIRIM38

 • DostKoliK Üye
 • *****
 • İleti: 150
 • Nerden: Kayseri
 • Yas: 38
 • SEVİYE = 0
Hepimize 2011-2012 av sezonu hayırlı olsun. Olumlu değişiklikler var.
 
Ama benim çalıştığım Sivas Altınyayla ilçesinin resmi gazetede yer almaması çok komik bir hata.
 
Sivastan bu ilçeyi sildilermi acaba ? Sildilerse neyere bağladılar ben bulamadım diğer illerdede yok.
 
İnşallah düzelir debu yıl nereler açık görürüz...
 
 


LİNDA                                    ARTİST
MUSTAFA YILDIRIM KAYSERİ-SİVAS 1980

Recep DÖNMEZ

 • Ziyaretçi
2011-2012 Av Sezonunun başta Avkolik Ailesine ve tüm avcılara
hayırlı olmasını temenni ederim.
Herkesin gönlünce,güzel ve bereketli avlar yapması,yeni yeni
dostluklar edinmesi,mevcut dostlukların biraz daha pekiştirilmesi
dileklerimle......
Hepinize ayrı ayrı selamlar ve saygılar...